Версия за печат

BG-Сливо поле

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Юлия Методиева Николова, Снежанка Николова Билева, РБългария 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: град Сливо поле, площад Демокрация № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=78&selected=141&parent_id=138.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предвижда се изработването на два инвестиционни проекта за реконструкция и рехабилитация на участъци от общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово – Черешово/ – Голямо Враново – Бабово – Ряхово /RSE 1171/, както следва: 1. Инвестиционен проект за участъка, започващ от началото на общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово – Черешово/ – Голямо Враново – Бабово – Ряхово /RSE 1171/ до пресичането му с път II – 21 Русе – Силистра; 2. Инвестиционен проект за участъка от пресичането на общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово – Черешово/ – Голямо Враново – Бабово – Ряхово /RSE 1171/ с път II – 21 Русе – Силистра, до края на общинския път. Всеки от двата проекта, трябва да бъде с обем и съдържание, както следва: 1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА: цел на разработката; пътна част; други съоръжения и комуникации; изпълнение на строителството и организация на движението; решения за достъпност; план за безопасност и здраве; 2. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРОЕКТ: Общ справочен регистър на точките от опорния полигон и нивелачните репери; Резултати от изравнението на работната геодезическа основа /равнинно и височинно/; Схема на работната геодезическа основа /равнинна и височинна/; Таблица със заснетите принадлежности на пътя; Ръчна скица – оригинал; Реперажен карнет – оригинал; Чертежи в М 1:2000, формат А2 съдържащ: номерата на точките от опорния полигон; нивелачни репери; всички заснети подробни точки; Схеми на репеража на точките от опорния полигон – формат А4; Заснети напречни профили. 3. ЧЕРТЕЖИ И СХЕМИ; 4. ТАБЛИЦИ - съществуващо нивелетно положение на настилката; проектно нивелетно решение на настилката; таблици с данни за минималните дебелини по хомогенни участъци; таблици за елементите на хоризонталните криви; таблици за елементите на вертикалните криви; таблици за обема на асфалтобетона; таблица за нивелетното решение на уширенията или изоставянето на настилката във всяка пикетна точка; таблица за ширините на настилката и отклоненията в оста и ръбовете на всяка пикетна точка; координати на опорния полигон, всички пикетни точки в оста и точките в сеченията – ръбовете на настилката и сервитута на пътя. общ справочен регистър на точките от опорния полигон и нивелачните репери и резултата от ъглово линейното изравнение на полигона; обобщена количествена сметка по видове пътно ремонтни работи – по пътни участъци; подробни ведомости по видове работи с количества, включително и за обемите на дълбочинното фрезоване / за ремонт / и за обемите и площите за нивелетно фрезоване / нивелетни разлики/ - приложени към обяснителните записки. 5. ДАННИ ЗА ПРОЕКТА - Всички данни за проекта да бъдат записани на магнитен носител – КСС на EXCEL, чертежите в PDF формат. Пълно описание на изискванията към проектите се съдържа в техническата спецификация, публикувана като приложение към настоящата покана, в профила на купувача.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвижда се изработването на два инвестиционни проекта за реконструкция и рехабилитация на участъци от общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово – Черешово/ – Голямо Враново – Бабово – Ряхово /RSE 1171/, както следва: 1. Инвестиционен проект за участъка, започващ от началото на общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово – Черешово/ – Голямо Враново – Бабово – Ряхово /RSE 1171/ до пресичането му с път II – 21 Русе – Силистра; 2. Инвестиционен проект за участъка от пресичането на общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово – Черешово/ – Голямо Враново – Бабово – Ряхово /RSE 1171/ с път II – 21 Русе – Силистра, до края на общинския път. Посочената в настоящата покана прогнозна стойност е и максимално допустимата за финансиране цена за двата проекта, с оглед на което ценовите предложения не трябва да надхвърлят посочената сума от 66000,00 лева без ДДС. При ценово предложение над посочената сума, офертата на участника ще бъде отстранена и няма да бъде допусната до оценяване.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Проектите се предават в град Сливо поле, площад Демокрация № 1.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВА СЕ поръчката да се изпълнява при спазване на заложеното в настоящата публична покана и приложенията към нея. Подробно описание на изискванията при изпълнение на поръчката се съдържа в техническата спецификация, както и в проекта на договор, които са на разположение в профила на купувача на Община Сливо поле, на посочения в настоящата покана интернет адрес на профила. Проектите следва да бъдат изготвени и предадени със съдържание и по реда, предвиден в проекта на договор и в техническата спецификация, в срок до 31.01.2015 година (Тридесет и първи януари, две хиляди и петнадесета година). ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 1. Цената зад-но се посочва от уч-ка в лева с и без вкл. ДДС (когато е приложимо) и с вкл. печалба, данъци и вс. др. разходи, необх. за изп-е на поръчката в изискания обхват, т.е. предл. цена е крайна. Цената за изпълнението на поръчката се получава след остойностяване на всички видове проектантски работи за двата проекта. Цената се отразява в лева с и без вкл. ДДС и включва всички разходи, които участникът счита, че ще са необходими за пълното и качествено изпълнение на поръчката до получаване на завършени продукти, годни за ползване от Възложителя. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в посочените от него цени. 2. Максим. допуст. за финансиране сума е 66000,00 лева без ДДС за цялата поръчка. 3. Договорената цена за изпълнение на услугата, ще се изплаща от възложителя на изпълнителя по следния начин: Аванс до 50 % включително от стойността на договора, в конкретен размер, посочен в ценовото предложение от офертата на изпълнителя, представляващ процент от стойността на договора – в срок до 20 дни от влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка. Авансът се изплаща при искане, направено в посочения срок, чрез представяне на оригинална фактура за авансово плащане от Изпълнителя, издадена съобразно Закона за счетоводството и при наличие на представена банкова гаранция за аванса, покриваща 100 % размера на исканото авансово плащане. Предоставената авансово сума се погасява посредством приспадане на сумата от окончателното плащане за извършените от изпълнителя услуги. Стойността на искания аванс, посочен в ценовото предложение от офертата на изпълнителя, може да бъде в размер до 50 (петдесет) % включително от стойността на договора. Окончателно плащане в размер стойността на договора – в срок до 10 (десет) дни от изпълнението, като се приспада авансово платената сума, когато това е приложимо. Изпълнението е налице при наличие на съставен приемо – предавателен протокол, удостоверяващ приемането на проектите без забележки. При липса на представена фактура за авансово плащане в посочения за това срок, цялата дължима сума по договора се изплаща при условията за окончателно плащане. За плащане на реално извършената услуга, Изпълнителят представя на Възложителя следните документи: 1. Двустранен приемо – предавателен протокол за извършената услуга, придружен от съпътстващите, съгласно техническата спецификация документи; 2. Оригинална фактура, издадена след подписване на протокола за приемане, включваща само приетите без забележки услуги и оформена съгласно изискванията на нормативните актове.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: Оферира се в офертата по обр., но не може да бъде по - малко от 20 кал.дни, считано от крайния срок за под-е на офертите. ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОК-ТИ: 1. Оферта по обр. с включено в нея технич. и ценово предл-е – оригинал. 2. КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ТЪРГОВЕЦ – оригинал или зав. от уч-ка копие на док-т, удост-щ единен идентификационен код (ЕИК) или посочване на ЕИК в офертата, а за чуждестр. юрид. лица – съотв. еквивал. док-т, изд. от съдебен или адм. орган в държавата, в която са установени. АКО УЧАСТНИКЪТ Е ОБЕДИНЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е ТЪРГ. ДР-ВО, се представя зав. от уч-ка копие от док-та за създаването му. КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ФИЗ. ЛИЦЕ – зав. от уч-ка копие от док-та му за самоличност. 3. Документ за рег-ция по Закона за данък върху добавената стойност (при наличие) – зав. от уч-ка копие. 4. Нотар. зав. пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата или някой док-т от нея не са подписани от представляващия участника, а от изрично упълном. негов предст-л. 5. Декларация за подизпълнители – ориг. – представя се в случай, че ще се използва подизпълнител, заедно с док-т, удостоверяващ ЕИК на подизпълнителя. 6. Валидни удостоверения за пълна проектантска правоспособност на лицата от проектантския екип на участника (най – малко по част Пътна и по част Геодезия), издадени от КИИП – заверени от участника копия. 7. Декларации за ангажираност при изпълнение на обществената поръчка от лицата от проектантския екип на участника - оригинали. Забележки: 1. В случаите, когато Възложителят не изисква изрично оригинал на док-т, уч-кът може да представи копие от същия заверен от лицето с представ. власт и подпечатано с печата на уч-ка или нотар. зав. препис на съотв. док-ти. 2. Ако е посочен ЕИК, не се изисква доказването на обст-ва, вписани в търг. рег-р, както и представянето на актове, обявени в него. ОБРАЗЦИ: Прилож. № 1 – Техническа спецификация; Прилож. № 2 – оферта с вкл. в нея техническо и ценово предл-е (образец); Прилож. № 3 – декл. за съгласие за подизп-л (обр.) и Прилож. № 4 – проект на договор (обр.), могат да бъдат получени от профила на купувача на интернет адреса на възложителя (http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=78&selected=141&parent_id=138). МЯСТО И НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА: 1. Офертите се подават в деловодството на Община Сливо поле на адрес: гр.Сливо поле, пл.Демокрация № 1, ляв страничен вход, етаж I, фронт- офис. 2. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълном. предст-л, лично или по пощата с препоръчано писмо с обр. р-ка. В него се комплектоват всички изискуеми док-ти. 3. Оферта, която не е попълнена, или е попълнена частично, или с каквито и да е отклонения (доп-я или изм-я) от предвар. опред. от Възложителя съд-е и която не съответства на изискванията на Възл-ля, както и оферта, към която не е приложен някой от изискуемите док-ти, няма да бъде допусната до разгл-е и оценяване. 4. Всички док-ти, следва да бъдат на бълг. език. Ако са включени док-ти на чужд език, то същите следва да са придружени от заверен превод на бълг. език. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 1. Цената зад-но се посочва от уч-ка в лева с и без вкл. ДДС (когато е приложимо) и с вкл. печалба, данъци и вс. др. разходи, необх. за изп-е на поръчката в изискания обхват, т.е. предл. цена е крайна. 2. Максим. допуст. за финансиране сума е 66000 лева без ДДС общо за двата проекта. 3. Финансирането е от общинския бюджет. Отварянето на офертите ще се извърши на 11.11.2014 г. от 10.00 ч. в град Сливо поле, пл. “Демокрация” № 1, в Заседат. зала на ІІ етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/11/2014