Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Български пощи" ЕАД, ул. "Акад. Ст. Младенов" 1 , бл. 31, За: Валентина Стоянова, България 1700, София, Тел.: 02 9493112, E-mail: valentina.stoyanova@bgpost.bg, Факс: 02 8683274

Място/места за контакт: Дирекция "Информационни и комуникационни технологии"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на активно мрежово оборудване за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, съгласно приложение 1

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Рутери -14 броя, мрежови комутатори -14 броя, допълнително оборудване, посочени в приложение 1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение – гр. София 1700, ул. „Академик Стефан Младенов” №1, бл.31.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на Възложителя, посочени в Техническите изисквания /Приложение№ 1/. Офертите се събират под формата на писмени предложения, изготвени в отговор на поканата на възложителя и трябва да съдържат: 1. Данни за участника, който прави предложението - справка за административни сведения за участника /Приложение №4/; 2.Техническо предложение /Приложение № 2/; 3.Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение /Приложение №3/; 4. Копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен такъв с обхват, покриващ изцяло предмета на настоящата поръчка и валиден към датата на подаване на офертата. 5. Валиден сертификат ISO 27001:2005 или еквивалентен, удостоверяващ, че участникът работи по сертифицирана система за управление на сигурността на информацията по стандарта ISO 27001:2005 или еквивалентен. 6. Предлаганото оборудване трябва да бъде произведено съгласно прилагането на стандарта за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен. Доказва се с приложен сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен за съответния производител. 7. Участника да е оторизиран от производителя на предлаганата техника или от негов официален представител за територията на Република България за право на продажба и сервиз на предлаганото оборудване на територията на Република България. 8. Техническите параметри на предлаганите изделия трябва да се потвърждават със сертификат и/или оригинален технически материал от производителя. 9. Срокът на стандартната фирмена гаранция да е указан в официално писмо на фирмата -производител или от негов официален представител за територията на Република България. 10. Захранването на предлаганата техника трябва да бъде 220 V AC, 50 Hz, европейски стандарт на кабели и конектори. 11. Предлаганите изделия да имат степен на защита и ниско ниво на електромагнитни излъчвания, доказани със съответен документ за CE Marking. 12. Декларация за приемане условията на проекта на договор /Приложение № 6/; 13. Подписан и подпечатан проект на договор /Приложение № 5/;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП, от 11:00 часа, в зала 212, адрес: София, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл.31 на първия работен ден, следващ деня на приемането на офертите. Възложителят осигурява пълен достъп по електронен път до всички приложения на публичната покана. Публичната покана е публикувана в Профил на купувача на адрес http://www.bgpost.bg/?cid=36

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/11/2014