Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. "Цанко Церковски" №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел "ОП", Мирослава Иванова - ст. експерт "ОП", Цветелина Георгиева - ст. експерт "ОП", Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?category=6.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на метални контейнери тип „Бобър” 1,1 куб.м. за нуждите на ОП „Чистота – Свищов". Пълно описание на предмета на обществената поръчка - съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие, която е публикувана и в Профила на купувача на интернет страницата на Община Свищов – www.svishtov.bg.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на обществената поръчка: в размер до 30 000 лв. (словом: тридесет хиляди лева) без ДДС в т.ч. прогнозна стойност на един брой метален контейнер тип „Бобър” 1,1 куб.м. до 470,00 (словом: четиристотин и седемдесет) лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място и начин на доставка: гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк” №78, складова база на ОП „Чистота - Свищов”.

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие, която е публикувана и в Профила на купувача на интернет страницата на Община Свищов – www.svishtov.bg.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена единична цена за един брой металeн контейнер тип „Бобър” 1,1 куб. м. в лева без ДДС (ПЦ) - 80 точки; 2. Срок на доставка след подадена заявка в календарни дни (СД) - 20 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 07.11.2014 г. в 10.00 часа в Зала №18 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/11/2014