Версия за печат

BG-Първомай

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Професионална гимназия по селско стопанство "Васил Левски", ул. "Братя Миладинови - север" No 53 А, За: Росица Генова, Р България 4270, Първомай, Тел.: 0336 62912, E-mail: pgss_parvomai@abv.bg, Факс: 0336 62912

Място/места за контакт: гр. Първомай,ул. "Братя Миладинови - север" No 53 А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: pgss-vlevski.com.

Адрес на профила на купувача: pgss-vlevski.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване строително монтажни работи за подобряване на училищната среда в ПГСС ,,Васил Левски”, гр. Първомай”, по НП „Модернизация на материалната база в училище - 2014”. Работите, предвидени за ремонт, включват: 1: Енергоспестяващи мерки в учебната работилница; 2: Ремонт на санитарни възли; 3: Ремонт на покриви

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261000, 45262000

Описание:

Покривни работи
Други специализирани строителни и монтажни работи, без покривни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Вида и количеството на услугата е съгласно приложените технически спецификации и количествено -стойностна сметка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

256716 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Професионална гимназия по селско стопанство "Васил Левски", гр. Първомай

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения или сдружения, което отговаря на предварително обявените условия. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) трябва да сключват споразумение. Лице, което е дало съгласие да е подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта, едно и също ФЛ или ЮЛ не може да участва едновременно в две обединения или да участва в обществената поръчка едновременно самостоятелно и в обединение.1)Административни изисквания - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 1, (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП;Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП.2)Минимални изисквания за технически възможности или квалификация: а) Участникът трябва да има през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата изпълнени (или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /самостоятелно или в консорциум/обединение) изпълнени и приети договори за изпълнение на обекти сходни с предмета на поръчката - минимум два договора за изграждане/реконструкция/ремонт на сгради като поне един да е сграда – образователна инфраструктура (детски градини, средни и висши училища и други); б)Участникът трябва да има на раположение екип от експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, описани в техническите спесификации, пряко ангажирани за изпълнението на услугата. Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на поръчката, следните ключови експерти, както следва:1. Техническият ръководител на обекта трябва да отговаря на следните изисквания: •Да има минимум завършено образованиe – съгласно изискванията на чл.163а на ЗУТ; •Да има най-малко 3 (три) години опит като технически ръководител на строителни обекти 2. Координатор по безопасност и здраве в строителството – трябва да отговаря на следните условия •Да има удостоверение за ,,Координатор по безопасност и здраве в строителството'' или еквивалентно •Да има най-малко1 година опит като координатор на строителни обекти по ЗБУТ Техническият ръководител, и координатора по безопасност и здраве не могат да бъдат едно и също лице. 3.Участникът представя списък с данни на основния изпълнителски квалифициран персонал, предложен за изпълнение на поръчката. 4. Участникът представя копие на валидни сертификати за внедрени ISO 9001-2008 "Системи за управление на качеството" или еквивалентни. 5.Срок на валидност на офертите е 90 к. дни. 6.Офертата се представя в запечатън непрозрачен плик ,съдържащ три отделни, непрозрачни, запечатани и надписани плика със следното съдържание: (А) Плик 1:- Документи за подбор,съгласно чл.56,ал.1,т.1-5,8,11-14 на ЗОП, отнасящи се за критериите за подбор; (Б) Плик 2 - Приложение за изпълнение на поръчката, съдържащ Техническо предложение- Образец 16, Линеен график - Образец 17 и допълнителни документи. (В) Плик 3 - Предлагана цена, съдържащ Ценово предложение - Образец 18, КСС - Образец 19 и единични анализни цени.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Определяне на оценката по всеки показател :КО = ТП + ФП І.Показатели за оценяване са два типа: •ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (ТП) –– максимално възможна оценка 60 точки, •ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) – предложена от участника крайна цена – максимално възможна оценка 40 точки, 1.ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА на офертата – техническите показатели (ТП) по следните показатели и формула- ТП= П1+П2 П1 – Срок на изпълнение на поръчката– 30 точки; П2–– Искано авансово плащане - 30 точки; П1– Срок на изпълнение на поръчката П1 = (Сmin / Ci) x 30 Където Сi e срока в дни (календарни) съгласно Техническото предложение на съответния участник Където Сmin e минималния срок от Техническото предложение на участника предложил най кратък срок за изпълнение на поръчката П2 – Искано авансово плащане П2 = (Авmax - Авi )/ (Авmax – Авmin ) x 30 Където Авi e предложение за искан аванс в %, съгласно Техническото предложение на съответния участник за изпълнение на поръчката. Където Авmin и Авmax са съответно предложенията за искан аванс в % от Техническото предложение на участника, предложил най-малък и най-голям % искан аванс в за изпълнение на поръчката .Искания аванс трябва да е в цяло число процент . 2.ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) - Предложена от участника крайна цена и ценообразуващи показатели оценката се формира по следния начин: ФП = Ц + Ср/ч.с/+ДТ+ДМ+ДСР+Печ=40 точки 2.1. Ц – предложена цена - 16 точки Като Ц= (Цmin / Цi) x 16 Където Цi e предложена крайна цена (без ДДС) съгласно Ценовото предложение на съответния участник Където Цmin e минималната предложена крайна (без ДДС) цена съгласно Ценовото предложение на участника предложил най-ниска цена 2.2. Ср/ч.с/ – средна часова ставка използвана при формиране на единичните анализни цени – 10 точки Като Ср/ч.с/ = (Чi / Чmax) x 10 Където Чi e предложена средна часова ставка съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Където Чmax e максималната предложена средна часова ставка съгласно Ценовото предложение на участника с най-висока часова ставка използвана за формиране на единичните анализни цени. 2.3. ДТ - % допълнителни разходи за труд използван при формиране на единичните анализни цени – 4 точки Като ДТ = (ДТmax - ДТi )/ (ДТmax – ДТmin ) x 4 Където ДТi предложения % допълнителни разходи за труд съгласно Ценовото предложение на съответния участник.Където ДТmin и ДТmax са съответно минималния и максимални предложен % допълнителни разходи за труд съгласно Ценовото предложение на участника с най-нисък и най- висок процент на допълнителни разходи за труд използван за формиране на единичните анализни цени (ДТ да са съобразени с „Кодекса за социално осигуряване” и „Закон за здравно осигуряване”). 2.4. ДМ - % допълнителни разходи за механизация използван при формиране на единичните анализни цени - 4 точки Като ДМ = (ДМmax - ДМi )/ (ДМmax – ДМmin ) x 4 Където ДМi e предложения % допълнителни разходи за механизация съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Където ДМmin и ДМmax са съответно минималния и максимални предложен % допълнителни разходи за механизация съгласно Ценовото предложение на участника с най-нисък и най-висок процент на допълнителни разходи за механизация използван за формиране на единичните анализни цени. 2.5. ДСР - % доставно складови разходи използван при формиране на единичните анализни цени - 4 точки Като ДСР = (ДСРmax - ДСРi )/ (ДСРmax – ДСРmin ) x 4 Където ДСРi e предложения % доставно складови разходи съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Където ДСРmin и ДСРmax са съответно минималния и максимални предложен % доставно складови разходи съгласно. 2.6. Печ - % печалба използван при формиране на единичните анализни цени - 2 точки Като Печ = (ПЧmax - ПЧi )/ (ПЧmax – ПЧmin ) x 2 Където ПЧi e предложения % печалба съгласно. Ценовото предложение на съответния участник .Където ПЧmin и ПЧmax са съотвено минималния и максималния предложен % печалба съгласно Ценовото предложение.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците съдържат, както следва: 1.Списък на документите - Образец №22; Оферта - Образец № 1; Представяне на участника - Образец № 2;Декларация за приемане условията в проекта на договора и поръчката - Образец №3;Декларация за оглед на място” (Обр. № 4); Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (Обр. № 5); ; Чужд.лица предеставят удостоверение, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, съгл. законодателството на държавата в която са установени.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, декларациите по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП се представят и от тях; Декларация по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП(Обр №6);Декларация по чл.55, ал. 7 от ЗОП(Обр №7); Доказателства по чл.51 на ЗОП - Списък на дейностите, по смисъла на чл.51, ал.1 т.2 от ЗОП (Обр №8),Декларация за доставка и влагане на основни видове строителни продукти - Образец 9; Декларация-списък на експертите(Обр №10),Декларация за разположение на екперт (Обр №11), Автобиография(Обр №12) ;Копие на валидни сертификати на внедрени ISO 9001-2008 "Системи за управление на качеството" или еквиваленти.; Деклар.по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП-(Обр.13); Декларация от подизпълнител(Обр.14);Декларация за спазване на минималната цена на труда ( Обр. № 15); Проект на договор (Обр. 20).Банкова гаранция -(Образец 21. 2.Гаранция за изпълнение на договора - В размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, представена под форма на банкова гаранция или внесена по банков път, най-късно един ден преди подписване на договора. 3. Разяснения - Всяко заинтересовано лице може да поиска от Възложителя писмено разяснение до три дни преди изтичане срока за получаване на офертите, като Възложителят е длъжен да отговори най-късно на следващия ден, като публикува отговора и в Профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/11/2014