Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Карнобат, бул. "България" № 12, За: Маргарита Падарева, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29126, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата процедура е: „Организиране на обучения по компетентности и компютърно обучение”. Настоящата процедура се провежда в изпълнение на Договор № М 13-22-29/29.07.2014 г. предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG 051PO002/13/2.2-14.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80530000

Описание:

Услуги по професионално обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обученията трябва да бъдат изпълнени чрез следните дейности: 1. разработване на учебен план, учебна програма и обучителни материали; отпечатването им в тираж достатъчен за броя на обучаваните служители на общината, на преподавателите и резерв 2 бр. при необходимост; 2. подготвяне и размножаване на анкетни карти и раздаването им на обучаваните служители; 3. подготвяне на присъствени листи и носене на отговорност за тяхното попълване от обучаваните служители; 4. разработване на образец на сертификат и отпечатването му в съответния тираж; 5. осигуряване на необходимите преподаватели – обучители; обучителите трябва да притежават необходимата професионална квалификация и опит; 6. логистично осигуряване, вкл. транспорт, посрещане, регистриране и настаняване в хотел на обучаваните; транспорт на участниците – от сградата на община Карнобат до мястото на провеждане на обучението и обратно; транспортът следва да се осъществи с лицензирана фирма за превоз на пътници и да отговаря на техническите изисвания за транспортна годност и безопастност съгласно българското законодателство; хотелът предложен за настаняване трябва да бъде минимум 3 звезди, обучаваните трябва да се настаняват в единична стая; 7. осигуряване на храна (закуска, обяд и вечеря) и кафе паузи (минимум 2 за ден) за целия период на обучението; първият ден включва: обяд и вечеря и една кафе пауза, вторият ден включва: закуска, обяд и вечеря и две кафе паузи и третият ден, включва: закуска и обяд и една кафе пауза; 8. осигуряване на зала за обучаващите се, включително осигуряване, подготовка и обслужване на техническото оборудване на залата; размножаване и/или разпределение на материалите за участниците, осигуряване на презентационна/мултимедийна техника (екран, мултимедия, лаптоп, флип чарт); 9. отчитане, в съответствие с изискванията на възложителя – изготвяне на доклади за всяко обучение; към доклада следва да са приложени в оригинал – учебен план, учебна програма, списъци на обучаваните, изготвени и връчени сертификати, снимков материал и др. документи приложими към конкретния случай; 10. спазване на изискванията за информация и публичност по Оперативна програма „Административен капацитет”; изготвените материали и всички документи свързани с изпълнение на обществената поръчка трябва да са обозначени със всички задължителни реквизити, съгласно изискванията за информация и публичност на Оперативна програма „Административен капацитет” 11. осигуряване на снимков материал за всяко обучение.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

61167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Република България

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за технически възможности към участниците Участниците следва да представят: а)списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; участникът следва да е изпълнявал услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката на стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката; Под предмет „сходен с предмета на поръчката” да се разбира организиране и провеждане на обучения на възрастни (лица над 18 г. възраст). б)списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка – по образец; участникът следва да осигури екип за изпълнението на поръчката от не по-малко от 4 (четирима) ключови експерти: - ръководител на екипа – висше образование в областта на „педагогическите науки”, „юридическите науки”, „икономическите науки”, „хуманитарните науки” или еквивалентна; общ професионален опит – минимум 5 (пет) години; специфичен опит – участие в проведени поне 2 обучения за възрастни; - експерт юрист – висше образование в областта на „юридическите науки” или еквивалентна; общ професионален опит – минимум 5 (пет) години; специфичен опит – участие в проведени поне 2 обучения за възрастни; - експерт икономист – висше образование в областта на „икономическите науки” или еквивалентна; общ професионален опит – минимум 5 (пет) години; специфичен опит – участие в проведени поне 2 обучения за възрастни; - компютърен специалист – висше образование в областта на „компютърни науки и технологии” или еквивалентна; общ професионален опит – минимум 5 (години); специфичен опит – участие в проведени поне 2 обучения за възрастни. Участникът следва да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата. Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Срок на валидност на офертата - 90 (деветдесет) календарни дни, от крайният срок за подаване на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта” Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната формула: КО = ФО х 4,0 + ТО х 6,0, където: КО – комплексна оценка ФО – финансова оценка ТО – техническа оценка 4,0 и 6,0 – коефициенти за тежест Финансова оценка на офертата: Финансовата оценка се получава по следната формула: ФО = (Цmin / Цi) х 100, където: Цmin е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката без включен ДДС Цi е ценовото предложение на съответния участник за изпълнение на поръчката без включен ДДС Техническа оценка на офертата се определя по следната формула: ТО = (Тmin / Тi) х 100, където: Тmin е най-краткият срок за организиране на обученията, който започва да тече от датата на писмено уведомяване от страна на Възложителя, за всяко обучение поотделно. Тi е предложен от участника срок за организиране на обученията, който започва да тече от датата на писмено уведомяване от страна на Възложителя, за всяко обучение поотделно. Избраният от възложителя критерий за оценка на офертите се прилага само по отношение на офертите на участниците, които не са предложени за отстраняване от участие в процедурата и които отговарят на обявените от възложителя изисквания.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да бъде получена на интернет адрес: http://karnobat.acstre.com Офертата се представя в Център за административно-информационно обслужване и местни приходи (ЦАИОМП) при община Карнобат в срок до 17,00 часа на 06.11.2014 г., в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. Адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Организиране на обучения по компетентности и компютърно обучение”. Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – по образец. 2. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 3. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка – по образец, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата 4.Техническо предложение за изпълнение, с посочен срок за изпълнение, срок на валидност на офертата. Техническото предложение трябва да съдържа предложенията му, свързани с организацията и методологията за изпълнение на дейностите по обученията и управлението на риска. 5.Ценова оферта. На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че Отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Организиране на обучения по компетентности и компютърно обучение”, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 07.11.2014 г. от 10:30 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/11/2014