Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален военен университет "Васил Левски", бул. България № 76, За: майор Христо Дочев Дочев, Република България 5006, Велико Търново, Тел.: 062 618852, E-mail: pur@nvu.bg, Факс: 062 618899

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nvu.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nvu.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Сключване на застраховка на ППС „Гражданска отговорност”, „Злополука на местата в ППС”, „Автокаско” на автомобилите, сградния фонд на университета и застраховка „Злополука” на курсантите от НВУ „Васил Левски”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66000000

Описание:

Финансови и застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Застраховка "Гражданска отговорност" - 100 бр. Застраховка "Злополука на местата" - 309 бр. Застраховка "Автокаско" - 2 бр. Застраховка "Сграден фонд" на имотите на НВУ "В. Левски" - остойностени на 64 088 575 лв Застраховка "Злополука на курсантите" - 484 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците следва да са български или чуждестранни юридически или физически лица, които да отговарят на посочените в Техническите изисквания и указания за офериране изисквания; 2. Да нямат задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и общината. 3. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга индентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или учасникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено копие на лиценз за извършване на застрахователна дейност. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ. 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 8. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/11/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата необходима за участие документация, включително и образците на документите ще бъдат на разположение на участниците на сайта на НВУ "Васил Левски" - www.nvu.bg - Профил на купувача. Съгласно чл. 101б, ал. 1, т. 6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 05.11.2014 г. от 09,00 ч. в НВУ "Васил Левски", бул. "България" № 76, Дом на културата, ет. 2 при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/11/2014