Версия за печат

BG-Несебър

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Почивна база /ПБ/ "Слънчев бряг", Община Несебър, Област Бургас, к.к. "Слънчев бряг", За: Добринка Иванова, Република България 8240, Несебър, Тел.: 0887 699374, E-mail: pbnams@abv.bg, Факс: 0554 28714

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pb-sunnybeach.com/index.html.

Адрес на профила на купувача: http://www.pb-sunnybeach.com/public_contracts.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

За осъществяване на поръчката са предвидени СМР по видове както следва: По част „Архитектурна”: В Приемното фоайе смяна на облицовките по стени и колони с MDF в десен, приложен към документацията. Разработва се нов таван със светла височина 2,90 м. Таванното осветление се решава в ивици окачен таван от гипскартон, в който са монтирани директни и индиректни светлинни източници. Обработката на повърхностите на височина 2,90 м. е с „Венецианска мозайка”. На общо 49 бани се сменят инсталациите, всички санитарни прибори и се поставят облицовки по стените и подовете върху съществуващите. По част „Електрическа”: Новите ел. инсталации в баните ще се изпълнят с пров. ПВВ-МБ1 скрито, като се направи връзка към съществуващите инсталации в разкл. кутия в коридора. Новите ел. инсталации за осветление и контакти във входното фоайе ще се изпълнят с проводник ПВ-А1 PVC тръби над окачен таван и под ламперия. Всички контакти ще са тип „Шуко” със занулителна клема. За захранване на помпите в слънчевата инст. в бойлерното ще се монтира ел. табло, а инсталацията ще се изпълни чрез проводник СВТ през UPS по схема. По част „Отопление, вентилация и климатизация”: До този момент баните са се проветрявали по естествен път чрез вентилационна решетка монтирана на стената към ВиК шахтата. Предвижда се изграждане на нови вентилационни инсталации като проветряването ще става с вентилатори за WC, които ще стартират чрез пускател, монтиран до ключа за осветление. Отработеният въздух ще се отвежда до покрива на сградата през негорим въздуховод от спирално навита ламарина. Битово горещо водоснабдяване - отделят се нови 2 от общо 8-те от бойлерите по схема. На покрива над бойлерното се монтира ново поле от 20 селективни плоски слънчеви колектора. Загряване на водата в бойлерите се прави чрез добавяне на нов пластинчат топлообменник и 2-ра помпа осигуряваща циркулацията на водата през тях. Слънчевата инсталация също ще работи с топлоносител вода и ще се източва през зимата. Тя е с отделна циркулационна помпа. Кръга на слънчевите колектори ще се изпълни с отворен разширителен съд монтиран на покрива, а от него до бойлерното ще се подведе сигнална тръба. Пълненето на инсталацията ще се прави ръчно с кран за пълнене до преливане на вода от сигналната тръба. Включването на 2-те помпи на слънчевата инсталация ще се прави едновременно от автоматика (диференциален термостат), която следи за температурата на топлата вода на изхода от 2-та бойлера. Захранването на помпите да е през непрекъсваемо захранване тип UPS. Ел. нагревателите на 2-та бойлера се запазват, но се настройват да се включват само при спадане на температурата в тях под 40°С. По отношение на част „Водоснабдяване и канализация”: Вътрешната водопроводна инсталация е предвидена от тръби РР РN 10 за студена и РN 20 за топла и циркулационна вода. За изолиране на отделни участъци са предвидени спирателни кранове (СК).Главната хоризонтална водопроводна инст. е решена като положена в съществуващ колектор и е свързана с водопровода за студена и топла вода в бойлерното помещение. Запазва се съществуващия главен хоризонтален клон за циркулационната вода в инст. канал.Водопроводните тръби (главни хоризонтални клонове и вертикалните клонове) в инст. шахти следва да се изолират. За всеки санитарен възел са предвидени СК.На всяка вертикала в зоната на инст. колектор да се монтират СК с изпразнител. Запазва се съществуващата канализация в проходимия колектор като проектните вертикали се включват към съществуващите тръби с фасонни части.Вътр. канализационна инст. ще се изпълни от РVС тръби ф 110, ф 50 и тръби дебелостенни ф 110 и ф 160 за участъците в зоната на проходимия колектор. Вертикалните канализационни клонове са изведени над покрива за вентилация на канализацията и завършват с вентилационни шапки.На кота 0.80м от пода по ВККл. са предвидени РО.В помещенията където е необходимо обилно измиване са предвидени подови сифони. За контрол и почистване са предвидени РО.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45310000, 45331000, 45332000, 45332400, 45430000, 45420000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Работи по инсталиране на санитарна керамика
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Количеството и обема на СМР са подробно посочени в настоящата покана, документацията за участие и приложената към нея количествена сметка. 2.Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 162 337 лв. (сто шестдесет и две хиляди триста тридесет и седем лева) без ДДС за целия обем на поръчката и е осигурена от бюджета на Почивна база „Слънчев бряг” на Министерски съвет в к.к. Слънчев бряг за 2014 г. Така посочената прогнозна стойност се явява и максимален финансов ресурс, с който участниците следва да се съобразят. Участник, който представи оферта, надвишаваща посочения максимален финансов ресурс, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 3.Схема на плащане: А) Авансово плащане не се предвижда; Б) Окончателно плащане – в тридесет дневен срок след извършване и приемане на строителните и монтажни работи и издаване на фактура.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

162337 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

к.к. Слънчев бряг, гр. Несебър, общ. Несебър

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. По отношение на влаганите строителни продукти (материали, елементи, детайли, комплекти): А) Вложените в извършените СМР строителни продукти трябва да отговарят на посочените в чл. 5 от Наредба за същественте изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и чл. 30 от Закона за обществените поръчки, както и на посочените в проектната документация характеристики;Б) При влагане на стротелните продукти, същите следва да са придружени с: маркировка за съответствие; - декларация за съответствие и указания за приложение на български език. 2. По отношение на отчетността на извършените работи: А) Периодично уведомяване на упълномощен представител на Възложителя за протоколиране на извършените СМР, подлежащи на закриване; Б) Извършване на предвидените от проектантите проби в присъствие на упълномощен представител на Възложителя и изготвяне на протоколи: хидравлични проби за тръбопроводите; топли и ефективни проби на отоплителните машини; пневматични проби и наладка на инсталацията (за вентилациите); протокол за скрити работи или за такива, които подлежат на закриване; протокол за 72-часова ефективна проба на всички инсталации; 3. По отношение на гаранционните срокове: гаранционните срокове за всички извършени СМР ще се определят от офертата на изпълнителя, като не могат да бъдат по-кратки, както и да надвишават с повече от 50 % посочените за съответния вид СМР, определени в Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове, за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти ; 4. По отношение на безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност: стриктно спазване на относимата нормативна уредба и предписанията на проектантите. Отговорността при настъпване на неблагоприятни последици в резултат на неспазване на горепосочените правила и предписания е за Изпълнителя; 5. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения, което отговаря на предварително обявените условия. 6. Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строеж – І група, V категория или за съответните строителни и монтажни работи, съгласно посочените. 7. Участникът трябва да предложи екип от ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата в минимален състав: А) Технически ръководител, който има придобита образователно-квалификационна степен съобразно изискванията на чл. 163а от ЗУТ и минимум 3 год. професионален стаж по специалността; Б) Специалист по „ВиК”, който да притежава професионално образование (средно или висше) или квалификация в областта на архитектурата и/или строителството; В) Специалист по „Електротехника”, който да притежава професионално образование (средно или висше) или квалификация в областта на електротехниката; Г) Специалист по „ОВК”, който да притежава професионално образование (средно или висше) или квалификация в областта на климатична, вентилационна и отоплителна техника; Д) Специалист по ЗБУТ, който да има професионално образование (средно или висше) в областта на архитектурата и/или строителството и преминат курс за обучение за координатор по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); Участникът може да посочи един експерт за повече от една от експертните позиции на екипа, като е недопустимо единствено съвместяването на позициите на „Технически ръководител” и „Специалист по ЗБУТ” в едно лице .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на офертата на всеки участник е комплексна. Тя е сбор от оценките на офертата по отделните показатели и се определя по следната формула КО = ПЦ + СИ + ГС, където: КО е комплексна оценка, ПЦ е предлагана цена, СИ е срок за изпълнение, а ГС – гаранционен срок. Показатели за оценка Показател 1: Предлагана цена (ПЦ) – с относителна тежест 45 % се определя по формулата ПЦ = ПЦ(мин.)/ ПЦ(уч.) x 45, където ПЦ(мин.) е най-ниската предл. цена, а ПЦ (уч.) е предложената от съответния участник цена. Участникът с най-ниска предложена цена получава най-високия брой точки по този показател – 45, а за всеки следващ, броят точки се определя по формулата като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Показател 2: Срок на изпълнение (СИ) – с относителна тежест 35 % се определя по формулата СИ = СИ(мин.)/ СИ(уч.) x 35, където СИ(мин.) е най-краткия посочен (в календарни дни) срок, а СИ (уч.) е предложеният от съответния участник срок (в календрни дни). Участникът с най-кратък предл. срок получава най-високия брой точки по този показател – 35, а за всеки следващ, броя точки се определя по формулата като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Показател 3: Гаранционен срок (ГС) – с относителна тежест 20 %. Той се определя като сбор от оценките по отделните подпоказатели и се определя по формулата ГС = ГС1 + ГС2 + ГС3+ ГС4, където: ГС1 е гаранционния срок на строителни, монтажни и довършителни работи на ВиК инсталации и е с относителна тежест 25 %, ГС2 е гаранционния срок на строителни, монтажни и довършителни работи на Ел. инсталации и е с относителна тежест 25 %, ГС3 е гаранционния срок за извършените строителни, монтажни и довършителни работи на ОВК инсталации и съоръжения и е с относителна тежест 25 %, ГС4 е гаранционния срок за извършените СМР за подовите и стенните покрития и е с относителна тежест 25 %. Подпоказател ГС1 се определя по формула ГС1 = ГС1(уч.)/ГС1(макс.)x 25, където ГС1(уч.) е предложеният от съответния участник гаранционен срок (в години), а ГС1(макс.) е най-дългият посочен гаранционен срок (в години). Участникът с най-кратък предложен срок получава най-високия брой точки по този показател – 25, а за всеки следващ, броя точки се определя по формулата като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Подпоказател ГС2 се определя по формула ГС2 = ГС2(уч.)/ГС2(макс.)x 25, където ГС2(уч.) е предложеният от съответния участник гаранционен срок (в години), а ГС2(макс.) е най-дългият посочен гаранционен срок (в години). Участникът с най-кратък предложен срок получава най-високия брой точки по този показател – 25, а за всеки следващ, броя точки се определя по формулата като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Подпоказател ГС3 се определя по формула ГС3 = ГС3(уч.)/ГС3(макс.)x 25, където ГС3(уч.) е предложеният от съответния участник гаранционен срок (в години), а ГС3(макс.) е най-дългият посочен гаранционен срок (в години). Участникът с най-кратък предложен срок получава най-високия брой точки по този показател – 25, а за всеки следващ, броя точки се определя по формулата като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Подпоказател ГС4 се определя по формула ГС4 = ГС4(уч.)/ГС4(макс.)x 25, където ГС4(уч.) е предложеният от съответния участник гаранционен срок (в години), а ГС4(макс.) е най-дългият посочен гаранционен срок (в години). Участникът с най-кратък предложен срок получава най-високия брой точки по този показател – 25, а за всеки следващ, броя точки се определя по формулата като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/11/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Цялата документация е налична на адрес:http://www.pb-sunnybeach.com/public_contracts.php. 2.Отварянето на офертите ще се извърши на 06.11.2014г.,9.30 ч. в ПБ"Слънчев бряг", Дом 2

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/10/2014