Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по трансплантация, ул. „Братя Миладинови” № 112, За: Кирил Кирилов, Република България 1000, София, Тел.: 02 8135019, E-mail: kiril.kirilov@bgtransplant.bg, Факс: 02 9316151

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bgtransplant.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://bgtransplant.bg/iat/index.php?target_f=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Реализация на дейности за информация и публичност по проект „Подобряване на ефективността на Изпълнителна агенция по трансплантация чрез оптимизиране на структурата и функциите й”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.” • Провеждане на пресконференции (2 бр.) – в началото и в края на проекта за отразяване на предвидените дейности и резултатите от реализиране на проекта – до 10 работни (десет) дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя. • Изработване и поставяне на ролбанер в залите за провеждане на конференции, обучения и пресконференции – 2 бр. – до 10 работни (десет) дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя. • Публикуване на информация за проекта в интернет – 1 публикация при стартирането на проекта и 1 при приключването му – до 5 работни (пет) дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя. • Издаване на информационни материали за проекта (брошура с Формат А5, обем 4 страници) и включване на задължителната за проекта информация в тях – 300 бр. – до 10 работни (десет) дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя. • Изработване на информационна табела – 1 бр. – до 20 работни (двадесет) дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя. • Химикалки – 50 бр. – до 20 работни (двадесет) дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя. • Бележници – 50 бр. – до 20 работни (двадесет) дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя. • Флаш памет – 50 бр. – до 15 (петнадесет) работни дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя. Пълният обхват и детайлното дефиниране на задълженията на изпълнителя на настоящата обществена поръчка са посочени в Техническите спецификации и проекта на договор – неразделна част от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22462000, 79952000

Описание:

Рекламни печатни материали
Услуги, свързани с организирането на събития


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Провеждане на пресконференции - макс. ед. цена: 1 750.00 лв., 2 бр., обща цена - 3 500.00 лв. Изработване и поставяне на ролбанер в залите за провеждане на конференции, обучения и пресконференции - макс. ед. цена: 400.00 лв., 2 бр., обща цена - 800.00 лв. Публикуване на информация за проекта в интернет - макс. ед. цена: 475.00 лв., 2 бр., обща цена - 950.00 лв. Издаване на информационни материали за проекта (брошура с Формат А5, обем 4 страници) и включване на задължителната за проекта информация в тях - макс. ед. цена: 10.00 лв., 300 бр., обща цена-3 000.00 лв. Изработване на информационна табела - макс. ед. цена: 208.33 лв., 1 бр., обща цена-208.33 лв. Химикалки - макс. ед. цена: 3.50 лв., 50 бр., обща цена-175.00 лв. Бележници - макс. ед. цена:17.50 лв., 50 бр., обща цена-875.00 лв. Флаш памет - макс. ед. цена: 16.00 лв.,50 бр., обща цена - 800.00 лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10308 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В рамките на настоящата поръчка изпълнителят следва да проведе, изработи и достави и постави, когато е необходимо следните дейности и материали: Провеждане на пресконференции - 2 бр. Изработване и поставяне на ролбанер в залите за провеждане на конференции, обучения и пресконференции - 2 бр. Публикуване на информация за проекта в интернет - 2 бр. Издаване на информационни материали за проекта (брошура с Формат А5, обем 4 страници) и включване на задължителната за проекта информация в тях - 300 бр. Изработване на информационна табела - 1 бр. Химикалки - 50 бр. Бележници - 50 бр. Подробни изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в одобрената документация за участие. Флаш памет - 50 бр. 1. Минимални изисквания за технически възможности 1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да докаже опит при изпълнението през последните три години до крайния срок за подаване на офертите, на минимум една сходна с предмета на обществената поръчка услуга – изработване и доставка на информационни и рекламни материали, и/или организиране и провеждане на публични събития. Услугата следва да е предоставена в посочения период и да е приключило изпълнението, за което се представят съответните доказателства. 1.2. Документи за доказване на техническите възможности на участника: 1.2.1. Списък на доставките и услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години (Образец № 7) до крайния срок за подаване на оферти, придружен от доказателства за извършената услуга/доставка. 2. Минимални изисквания за професионална квалификация и опит За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да осигури за изпълнението на поръчката следните експерти: 2.1. Експерт – дизайнер • Завършено висше образование в областта на графичния дизайн; • Минимум 5 години професионален опит в създаване на дизайни, графични концепции и предпечатна подготовка 2.2. Експерт – организатор на публични събития • Завършено висше образование; • опит в организиране на публични събития. 2.1. Документи за доказване на професионалната квалификация и опита на експерта: 2.1.1. Посочване на образованието и опита на експерта (Образец № 8).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Критерий за оценка на офертите: “икономически най-изгодна оферта”. 2. Относителна тежест на показателите за оценяване: • Срок за изпълнение на отделните дейности – 40 точки • Техническо предложение – 30 точки • Ценово предложение – 30 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата поръчка се възлага в изпълнение на проект: „Подобряване на ефективността на Изпълнителна агенция по трансплантация чрез оптимизиране на структурата и функциите й”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08. Подадените от участниците оферти ще бъдат отворени на 03.11.2014 (понеделник) от 11.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по трансплантация, стая №1 .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/10/2014