Версия за печат

BG-Исперих

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Исперих, ул. "Дунав" №2, За: Айлин Шукриева - Началник отдел "АПООП", РБ 7400, Исперих, Тел.: 08431 2178, E-mail: op_isperih@bv.bg, Факс: 08431 4712

Място/места за контакт: Община Исперих

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.isperih.bg.

Адрес на профила на купувача: http://isperih.bg/obporachki/tekushti.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на строителни и ВиК материали за нуждите на Община Исперих, ДСП,кметствата и ЦДГ по населени места по две самостоятелно обособени позиции, съгласно техническа спецификация публикувана на профила на купувача. Участник може да подаде оферта за една или повече позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44000000, 44100000, 44300000, 44500000, 44800000, 44900000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Строителни материали и свързани с тях изделия
Метални въжета, тел и свързани с тях изделия
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Бои, лакове и маджуни
Строителни камъни, варовик, гипс и шисти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификацияи предварителна писмена заявка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко склада на Община Исперих

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно документацията за участие в процедура за възлагане на ОП чрез публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП и техническа спецификация - приложение № 1

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател К1: Предложена цена – 60 точки Показател К2: Срок на изпълнение на доставката от получаване на заявката подадена от Възложителя – 40 точки Методика за оценяване на офертите Основен критерий е наличността, валидността и пълнотата на представените от участника документи. Само участник, чиято оферта отговаря на предварително зададените изисквания на Възложителя се допускат до оценка. Комплексната оценка (Ккомпл) на офертата се определя както следва: Ккомпл. = К1 + К2 Всяка позиция се оценява поотделно. Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. При еднаква комплексна оценка на двама или повече участника за изпълнител се избира участникът, по реда и начина определен по чл.71, ал.4 и ал.5 от ЗОП. Крайната оценка на всяко предложение ще се извърши по формулата: Ккомпл. = К1 + К2 Където: К1 – показател за предложената цена, К2 – показател за срок на изпълнение (определя се в календарни дни) Забележка: Получената оценка за всеки показател се закръглява с точност до втория знак след десетичната запетая. Оценка за предложена цена на обществената поръчка – К1 К1 = най-ниска предложена цена x 60 предложена цена от участника Забележка: предложение с най-ниска цена за изпълнение на доставката получава брой точки – 60т. Оценка за срок на изпълнение на доставката – К2 К2 = минимално предложен срок x 40 предложен срок от участника Забележка: предложение с най-малък срок за изпълнение на доставката получава брой точки – 40. Крайната оценка е сбор от точките на показателите К1 и К2.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. С настоящата публична покана се утвърждава документацията за участие и образците към нея, проекта на договора и техническата спецификация. Документацията за участие в процедурата, проекта на договора, техническата спецификация са публикувани на сайта на Община Исперих, секция "Профил на купувача". 2.Прогнозна стойност на обществената поръчка е както следва: За обосолена позиция №1 – 40 000 лв. Без ДДС; За обосолена позиция №2 – 20 000 лв. Без ДДС; 3. Настоящата обществена поръчка ще се финансира със собствени бюджетни средства.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/10/2014