Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. "Цанко Церковски" №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел "ОП", Мирослава Иванова - ст. експерт "ОП", Цветелина Георгиева - ст. експерт "ОП", Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?category=6.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. За нуждите на детските заведения доставките включват: а) дърва за огрев – 60 куб. м; б) въглища черни – 45 тона; в) пелети – 40 тона; 2. За нуждите на ОП „Обреди – Свищов” доставките включват: а) дърва за огрев – 3 куб. м; б) въглища черни – 6 тона Срок на доставка – до 24 часа след подаване на заявка, за необходимите количества от упълномощени лица от детските завeдения и ОП „Обреди – Свищов”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09110000, 03413000, 09111100

Описание:

Твърди горива
Дърва за горене
Въглища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на обществената поръчка: в размер до 29 240 лв. (словом: Двадесет и девет хиляди двеста и четиридесет лева) без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

29240 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на доставка: Детските заведения в селата от община Свищов – с.Вардим, с.Горна Студена, с.Козловец, с.Морава, с. Овча Могила, с.Драгомирово, с.Алеково и с.Х.Димитрово, ОДЗ „Чиполино” – гр.Свищов и ОП „ Обреди – Свищов”.

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: 1. Дървата за огрев трябва да са: - полусухи или сурови; - от широколистен дървесен вид- акация; - с дължина до 0,50 м; - нацепени; - да бъдат гладко окастрени от клоните; - маркирани с КГМ. 2. Въглищата трябва да са черни, обогатени и да отговорят на следните качествени показатели: - допустима обща влага - 10,5 %; - пепел на сухо гориво -максимално допустимо - 17,5 %; - долна топлина на изгаряне на работно гориво - 6 000 ксаl/kg; - обща сяра на сухо гориво - 2,1%; - опаковка в чували от 25 кг. 3. Пелети - да отговарят на следните параметри: - Диаметър – 6 мм - Дължина -5-40-мм - Калоричност - не по-малка от 5,2 кw/h - Влажност – max10% - Естествена широколистна дървесина без странични примеси - След горене да не се образува твърда шлака - Опаковка: в полиетиленови торби от прозрачно фолио с единично тегло от 15 килограма, херметично запечатани, на палети по 1 тон - Година на производство: 2014 г./2015 г. - годините, през които ще се зарежда - Срок на годност /съхранение/: по БДС Други технически изисквания: 1.Участникът да разполага с подходящо транспортно средство, с което ще извършва доставките на дърва, въглища и пелети. 2. Съпроводителни документи при извършване на доставки: 2.1.Доставените дърва трябва да бъдат придружени с документ доказващ законния им произход и експедиционна бележка. 2.2.Доставените въглища трябва да са придружени с декларация за съответствие с техническите изисквания на възложителя. 2.3. Доставяните количества пелети да бъдат придружени с декларация за съответствие на качеството на горивото.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 31.10.2014 г. в 10.00 часа в Зала №18 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/10/2014