Версия за печат

BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Твърдица, пл. Свобода № 1, За: Атанас Христов Атанасов, Р България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: бщина Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане на подпорни стени в община Твърдица както следва: Обособена позиция 1: Инженеринг на подпорна стена на ул. „Блягорница” в гр. Твърдица Обособена позиция 2: Изграждане на подпорна стена на ул. „Ген. Заимов”, с. Бяла паланка”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45222000, 71340000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения, без тунели и мостове
Комплексни инженерни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

183160 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Твърдица и с. Бяла паланка, община Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към кандидатите и участниците В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки кандидат или участник, който отговаря на предварително обявените условия. 1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и обявените минимални изисквания от Възложителя в документацията за участие. 2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б) обявен в несъстоятелност; в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. г) има задължения по смисъла на чл.162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; е) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; ж) виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка; з) осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки. 3. Изискванията на т. 2, б. „а”, б. „е” и б. „з” се прилагат, както следва: 3.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 3.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 3.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 3.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 3.6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец; 3.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника. 3.8. в случаите по т.3.1 – 3.7.- и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включената територията на България. 4. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: а) при които лицата по предходната т. 3 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 5. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2 и 4 се прилагат и

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/10/2014