Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Карнобат, бул. "България" № 12, За: Маргарита Падарева, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29126, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http: // karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http: // karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата процедура е: извършване на доставка на материали, оборудване и материали за провеждане на кръгла маса (конференция) „Живата памет – съхраняване, възраждане и предаване на културното богатство на Карнобатския край”. Специфичните технически изисквания към материалите, оборудването и материалите за провеждане на кръгла маса (конференция), подлежащи на доставка, както вида и броя им, са посочени в „Техническа спецификация”. Доставката включва и всички необходими предварителни дейности по реалната употреба в случай, че е приложимо. Доставката се извършва до мястото на изпълнение на поръчката с превозно/-и средство/а на изпълнителя по договора. Гаранционен срок: Гаранционните срокове за доставените оборудване и обзавеждане, се оферират от участника в техническото му предложение. Настоящата поръчка се възлага в изпълнение на Договор № 50/3/3231111/04.08.2014 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие”, „Местна инициативна група Карнобат” и Община Карнобат за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проект по Мярка 323 „Опазване и възстановяване на селското наследство”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30197000, 30000000

Описание:

Дребно офис оборудване
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Специфичните технически изисквания към материалите, оборудването и материалите за провеждане на кръгла маса (конференция), подлежащи на доставка, както вида и броя им, са посочени в „Техническа спецификация”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8997 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Археологически музей, гр. Карнобат.

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за технически възможности към участниците Участниците следва да представят: а)декларация, съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата; участникът следва да е изпълнявал доставки еднакви или сходни с предмета на поръчката на стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката; б)сертификати, издадени от акредитирани институции или агенция за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти; в)декларация, съдържаща списък на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка; г) декларация в свободен текст, с която участникът удостоверява, че изделията, които ще бъдат доставени ще бъдат с оценено съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите. Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Срок на валидност на офертата - 60 (шестдесет) календарни дни, от крайният срок за подаване на офертата. Срок за изпълнение на поръчката: до 20 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за нехранителните материали и за оборудването, а за хранителните продукти 2 дни, считано от датата на заявка от Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес. Офертата се представя в Център за административно-информационно обслужване и местни приходи (ЦАИОМП) при община Карнобат в срок до 17,00 часа на 27.10.2014 г., в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. Адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на материали, оборудване и материали за провеждане на кръгла маса (конференция) по проект „Живата памет – съхраняване, възраждане и предаване на културното богатство на Карнобатския край”. Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – по образец. 2. Декларация съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец. 3. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенция за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. 4.Декларация, съдържаща списък на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. 5.Декларация в свободен текст, с която участникът удостоверява, че изделията, които ще бъдат доставени ще бъдат с оценено съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите. 6.Техническо предложение за изпълнение, с посочен срок за изпълнение, срок на валидност на офертата. 7.Ценова оферта. На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че Отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на материали, оборудване и материали за провеждане на кръгла маса (конференция) по проект „Живата памет – съхраняване, възраждане и предаване на културното богатство на Карнобатския край”, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 28.10.2014 г. от 16:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/10/2014