Версия за печат

BG-село Бръшлен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“Народно читалище Братство 1906 г.”, село Бръшлен, Булевард България № 2, За: Северина Димитрова Крумова, РБългария 7069, село Бръшлен, Тел.: 088 6604156, E-mail: bratstvo1906@abv.bg

Място/места за контакт: село Бръшлен, Булевард България № 2

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=82&selected=150&parent_id=64.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката включва: 1. ДОСТАВКА НА ЛОДКА със следните параметри: дължина от 4,50 до 5,00 метра; ширина най – малко 1,80 метра; височина на борд – най – малко 0,75 метра; обем на водоизместване – от 0,600 до 1,000 тон; тегло при празен корпус – най – много 200 кг; максимален товар – 4 човека и багаж (най – малко 400 кг); минимум 2 броя кнехтове и римове за швартоване; двигател – 25 к.с. извънбордови, комплектован с резервоар и пропелер; 4 – тактов бензинов с инжекционно впръскване на горивото; с електрическо повдигане и електрическо стартерно запалване; акумулатор 12 волта – 44 ампер – часа; обем на резервоара мин. 10 литра. Предлаганият двигател да може да се обслужва от най – малко три оторизирани сервиза на територията на РБългария, а при липса на такива участникът да декларира съгласието си за поемане на ангажимент за приемане на двигателя за обслужване от съответен сервиз от село Бръшлен до съответния сервиз и обратно за своя сметка; с централна конзола за управление, напълно оборудвана с волан, контролер с необходимите жила и прибори, показващи работата на двигателя. Доставената лодка да е напълно подготвена за експлоатация – напълно сглобена и оборудвана, готова за експлоатация, без необходимост от извършване на каквито и да било дейности по сглобяване и др. 2. КОЛЕСАР ЗА ЛОДКА, съобразен с параметрите на предлаганата лодка и документацията, необходима за регистрация в КАТ. 3. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА – най – малко две години на двигателя и пет години на лодката, считано от датата на доставката и приемането на мястото, посочено в договора като крайно местоназначение. Доставяната стока трябва да е нова, да няма явни или скрити дефекти, произтичащи от проекта, материалите или изработката, при нормална употреба на стоките при условията, преобладващи в България. Максимално допустима за финансиране цена 19750,00 лева без ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34522300

Описание:

Малки плавателни съдове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвижда се доставка на: 1. Лодка с посочените по - горе параметри - 1 брой; 2. Колесар за лодка - 1 брой; 3. Гаранционно обслужване и поддръжка при посочените по - горе минимални срокове. Посочената в настоящата покана прогнозна стойност е и максимално допустимата за финансиране цена, с оглед на което ценовите предложения не трябва да надхвърлят посочената сума от 19750,00 лева без ДДС. При ценово предложение над посочената сума, офертата на участника ще бъде отстранена и няма да бъде допусната до оценяване.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19750 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката се извършва до село Бръшлен.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВА СЕ поръчката да се изпълнява при спазване на заложеното в настоящата публична покана и приложенията към нея. Подробно описание на изискванията при изпълнение на поръчката се съдържа в техническата спецификация, както и в проекта на договор, които са на разположение в профила на купувача, на посочения в настоящата покана интернет адрес. Срокът за изпълнение на доставката е най - много 14 календарни дни от влизане в сила на договора. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 1. Цената зад-но се посочва от уч-ка в лева с и без вкл. ДДС (когато е приложимо) и с вкл. печалба, данъци и вс. др. разходи, необх. за изп-е на поръчката в изискания обхват, т.е. предл. цена е крайна. 2. Максим. допуст. за финансиране сума е 19750,00 лева без ДДС. 3. Финансирането е по Проект с наименование „Празник на водните спортове на река Дунав при село Бръшлен“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с рег. № на договора: № 400/ 09.09.2014 година, сключен въз основа на проектно предложение № BG-2014-GTS-3.1.01-007 по мярка 3.1. „Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по – специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство“, компонент 2 от Местна стратегия за развитие на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”, Съответно мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България“, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. 4. При изпълнението не се предвижда авансово плащане. Плащането на цената по договора се извършва след изпълнение от Изпълнителя и приемане от Възложителя на доставката, в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на: двустранно подписан протокол, удостоверяващ приемането на стоките без забележки, гаранцията за качество и при представена оригинална фактура от Изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: Оферира се в офертата по обр., но не може да бъде по - малко от 20 кал.дни, считано от крайния срок за под-е на офертите. ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОК-ТИ: 1. Оферта по обр. с включено в нея технич. предл-е (съдържащо и данни за предлаганото изпълнение на поръчката, вкл. характеристиките и параметрите на предлаганата за доставка лодка, вкл. колесар) и ценово предл-е – ориг. 2. КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ТЪРГОВЕЦ – ориг. или зав. от уч-ка копие на док-т, удост-щ единен идентификационен код или посочване на ЕИК в офертата, а за чуждестр. юрид. лица – съотв. еквивал. док-т, изд. от съдебен или адм. орган в държавата, в която са установени. АКО УЧАСТНИКЪТ Е ОБЕДИНЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е ТЪРГ. ДР-ВО, се представя зав. от уч-ка копие от док-та за създаването му. КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ФИЗ. ЛИЦЕ – зав. от уч-ка копие от док-та му за самоличност. 3. Документ за рег-ция по ЗДДС (при наличие) – зав. от уч-ка копие. 4. Нотар. зав. пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата или някой док-т от нея не са подписани от представляващия участника, а от изрично упълном.негов предст-л. 5. Декларация за подизпълнители – ориг. – представя се в случай, че ще се използва подизпълнител, заедно с док-т, удостоверяващ ЕИК на подизпълнителя. 6. Зав. от уч-ка копие на валиден сертификат, който удостоверява съотв. на участника със стандарта за система за упр-е на качеството ISO 9001:2008, като обхватът трябва да е за Търговия на дребно с моторни и ветроходни яхти и лодки и/или Сервиз и поддръжка на моторни и ветроходни яхти, джетове, лодки, лодки от работен тип. Сертификатите трябва да отговарят на чл.53, ал.3 от ЗОП, като възложителят приема еквивал.сертификати, изд.от органи, уст-ни в др. държави членки, както и други док-ства за еквивал. мерки за осигуряване на качеството. 7. Зав. от уч-ка копие на док-т от производителя на предлаганите за доставка стоки, че офериращото лице има право да предлага продуктите му /напр. договор, декларация или друго без ограничения/ - представя се в случай, че офериращото лице не е производител. 8. Списък с данни за технич. лица, отговорни за доставката, монтажа и гаранц.обслужване, вкл. за контрола на качеството, заедно с декларации от лицата, вкл. в списъка, за ангажираност при изп-е на общ. поръчка–ориг. Забележки: 1. В случаите, когато Възложителят не изисква изрично оригинал на док-т, уч-кът може да представи копие от същия заверен от лицето с представ. власт и подпечатано с печата на уч-ка или нотар. зав. препис на съотв. док-ти. 2. Ако е посочен ЕИК, не се изисква доказването на обст-ва, вписани в търг. рег-р, както и представянето на актове, обявени в него. ОБРАЗЦИ: Прилож. № 1 – Технич.специф-я; Прилож. № 2 – оферта с вкл. в нея технич. и ценово предл-е (образец); Прилож. № 3 – декл. за съгласие за подизп-л (обр.) и Прилож. № 4 – проект на договор (обр.), могат да бъдат получени от профила на купувача на интернет адреса, посочен в публ. покана. МЯСТО И НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА: 1. Офертите се подават в с.Бръшлен, бул.България № 2 – “Народно читалище Братство 1906 г.”, село Бръшлен. 2. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълном. предст-л, лично или по пощата с препоръчано писмо с обр. р-ка. В него се комплектоват всички изискуеми док-ти. 3. Оферта, която не е попълнена, или е попълнена частично, или с каквито и да е отклонения (доп-я или изм-я) от предвар. опред. от Възложителя съд-е и която не съответства на изискванията на Възл-ля, както и оферта, към която не е приложен някой от изискуемите док-ти, няма да бъде допусната до разгл-е и оценяване. 4. Всички док-ти, следва да бъдат на бълг. език. Ако са включени док-ти на чужд език, то същите следва да са придружени от заверен превод на бълг. език. Отварянето на офертите ще се извърши на 28.10.2014 г. от 10.00 ч. в с.Бръшлен, бул.България № 2 – в сградата на “НЧ Братство 1906 г.”, с.Бръшлен.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/10/2014