Версия за печат

BG-Сливо поле

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Юлия Методиева Николова, Елена Красимирова Иванова, РБългария 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: град Сливо поле, площад Демокрация № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: www.slivopole.ru-se.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предвижда се доставка на: 1. Метален контейнер 1100 л. тип „Бобър” – 52 броя - Специализираният контейнер за битови отпадъци тип “Бобър” е предназначен за събиране, временно съхраняване и изсипване на битови отпадъци със сметосъбиращи машини, отговарящи на изискванията на EN 1501-1-1998 год. или еквивалентен. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 1. Вместимост – 1100 л ± 5%. 2. Полезен товар – 440 кг. 3. Начин на разтоварване – странични с цеви. 4. Габаритни размери: дължина – 1370 ± 5 мм; широчина – най – много 1015 мм; височина – най – много 1470 мм. 5. Клиренс – най – малко 140 мм. 6. Брой на опорните колела – 4 бр. Ф200, 2 бр. от тях с блокираща спирачна система. 7. Начин на отваряне на капака – ръчно. 8. Обслужване – от всички сметоизвозващи машини, отговарящи на изискванията на EN 1501-1 или еквивалентен. 9. Дебелина на материала – 1,6 мм. 10. Покритие – Горещо поцинковане. ОПИСАНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА – Контейнера тип “Бобър” да е подвижен събирателен съд с четири колела и вместимост от 1100 л., с куполовиден капак за изсипване с цевно поемане и отговаря на конструктивните размери на EN 840-3 1997 год. Същите да могат да бъдат измивани и дезинфекцирани от специализираните машини. За осигуряване на безопасност по време на боравенето с контейнерите, същите да са съобразени с изискванията на безопасност, съгласно EN 840-6 или еквивалентен. 2. Пластмасова кофа за битови отпадъци 240 литра – 150 броя - ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 1. За битови и приравнени на тях промишлени отпадъци, пластмасова. 2. Изработена съгласно европейски норми EN-840-1, EN-840-5, EN-840-6. 3. Цвят – зелен. 4. Обем – 240 литра. 5. Собствено тегло: 12 кг. 6. Товароносимост: най – много 100 кг. 7. Общо тегло: най – много 112 кг. 8. Размери: 580 x 700 x Н 1050 мм. 9. Колела – 2 бр. ( 200x50 мм). 10. Плосък, подвижен капак. 11. Материал: полиетилен с висока плътност. 12. Устойчива на УВ радиация, ниска и висока атмосферна температура. 13. Гладка повърхност, предотвратяваща залепването на нечистотии. 14. Устойчива на химически и биологични въздействия. 15. Обслужването на кофите – от всички видове сметоизвизващи машини с гребенно устройство, отговарящи на стандарт EN 1501-1. За всяко посочване на конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, се допуска същият "или еквивалент". Там, където има посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, се допуска същият "или еквивалент". Доставяната стока трябва да е нова, да няма явни или скрити дефекти, произтичащи от проекта, материалите или изработката, при нормална употреба на стоките при условията, преобладващи в България. Минималният гаранционен срок трябва да бъде 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на доставката и приемането на мястото, посочено в договора като крайно местоназначение.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвижда се доставка на: 1. Метален контейнер 1100 л. тип „Бобър” – 52 броя и 2. Пластмасова кофа за битови отпадъци 240 литра – 150 броя. Посочената в настоящата покана прогнозна стойност е и максимално допустимата за финансиране цена, с оглед на което ценовите предложения не трябва да надхвърлят посочената сума от 31000,00 лева без ДДС. При ценово предложение над посочената сума, офертата на участника ще бъде отстранена и няма да бъде допусната до оценяване.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

31000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката се извършва до град Сливо поле на адрес: улица Христо Ботев № 8.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВА СЕ поръчката да се изпълнява при спазване на заложеното в настоящата публична покана и приложенията към нея. Подробно описание на изискванията при изпълнение на поръчката се съдържа в техническата спецификация, както и в проекта на договор, които са на разположение в профила на купувача на Община Сливо поле, на посочения в настоящата покана интернет адрес - в профила на купувача. Срокът за изпълнение на доставката е най - много 20 календарни дни от сключване на договора. При изпълнението не се предвижда авансово плащане. Плащането на цената по договора се извършва след изпълнение от Изпълнителя и приемане от Възложителя на доставката, в срок до 14 (четиринадесет) дни след представяне на: двустранно подписан протокол, удостоверяващ приемането на стоките без забележки, гаранцията за качество и при представена оригинална фактура от Изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: Оферира се в офертата по обр., но не може да бъде по - малко от 20 кал.дни, считано от крайния срок за под-е на офертите. ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОК-ТИ: 1. Оферта по обр. с включено в нея технич. предл-е (съдържащо и данни за предлаганото изпълнение на поръчката, вкл. характеристиките и параметрите на предлаганите за доставка контейнери и кофи) и ценово предл-е – оригинал. 2. КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ТЪРГОВЕЦ – оригинал или зав. от уч-ка копие на док-т, удост-щ единен идентификационен код (ЕИК) или посочване на ЕИК в офертата, а за чуждестр. юрид. лица – съотв. еквивал. док-т, изд. от съдебен или адм. орган в държавата, в която са установени. АКО УЧАСТНИКЪТ Е ОБЕДИНЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е ТЪРГ. ДР-ВО, се представя зав. от уч-ка копие от док-та за създаването му. КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ФИЗ. ЛИЦЕ – зав. от уч-ка копие от док-та му за самоличност. 3. Документ за рег-ция по Закона за данък върху добавената стойност (при наличие) – зав. от уч-ка копие. 4. Нотар. зав. пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата или някой док-т от нея не са подписани от представляващия участника, а от изрично упълном. негов предст-л. 5. Декларация за подизпълнители – ориг. – представя се в случай, че ще се използва подизпълнител, заедно с док-т, удостоверяващ ЕИК на подизпълнителя. 6. Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001-2008 на участника – зав. от уч-ка копие, като минимално изискване е участникът да притежава валиден Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден за дейностите предмет на поръчката. 7. Сертификат за произход и/или сертификат за качество на предлаганите съдове за битови отпадъци и/или декларация за съответствие, удостоверяващи обстоятелството, че предлаганите съдове отговарят на изискваните стандарти или еквивалентни на тях - оригинал или зав. от уч-ка копие. Забележки: 1. В случаите, когато Възложителят не изисква изрично оригинал на док-т, уч-кът може да представи копие от същия заверен от лицето с представ. власт и подпечатано с печата на уч-ка или нотар. зав. препис на съотв. док-ти. 2. Ако е посочен ЕИК, не се изисква доказването на обст-ва, вписани в търг. рег-р, както и представянето на актове, обявени в него. ОБРАЗЦИ: Прилож. № 1 – Техническа спецификация; Прилож. № 2 – оферта с вкл. в нея техническо и ценово предл-е (образец); Прилож. № 3 – декл. за съгласие за подизп-л (обр.) и Прилож. № 4 – проект на договор (обр.), могат да бъдат получени от профила на купувача на интернет адреса на възложителя (http://www.slivopole.ru-se.com/). МЯСТО И НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА: 1. Офертите се подават в деловодството на Община Сливо поле на адрес: гр.Сливо поле, пл.Демокрация № 1, ляв страничен вход, етаж I, фронт- офис. 2. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълном. предст-л, лично или по пощата с препоръчано писмо с обр. р-ка. В него се комплектоват всички изискуеми док-ти. 3. Оферта, която не е попълнена, или е попълнена частично, или с каквито и да е отклонения (доп-я или изм-я) от предвар. опред. от Възложителя съд-е и която не съответства на изискванията на Възл-ля, както и оферта, към която не е приложен някой от изискуемите док-ти, няма да бъде допусната до разгл-е и оценяване. 4. Всички док-ти, следва да бъдат на бълг. език. Ако са включени док-ти на чужд език, то същите следва да са придружени от заверен превод на бълг. език. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 1. Цената зад-но се посочва от уч-ка в лева с и без вкл. ДДС (когато е приложимо) и с вкл. печалба, данъци и вс. др. разходи, необх. за изп-е на поръчката в изискания обхват, т.е. предл. цена е крайна. 2. Максим. допуст. за финансиране сума е 31000 лева без ДДС. 3. Финансирането е от общинския бюджет. Отварянето на офертите ще се извърши на 21.10.2014 г. от 10.00 ч. в град Сливо поле, пл. “Демокрация” № 1, в Заседат. зала на ІІ етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/10/2014