BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на извънгаранционна подръжка и ремонт на автомобили марка „Исузу”, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив, с включена доставка на необходимите за тази дейност резервни части, за период от 1 /една/ година след сключване на договор. Услугата ще се извършва периодично, в сервизна база на Изпълнителя, по предварителна заявка от Възложителя, в зависимост от нуждите на Дружеството. Възложителят ще заплаща услугата в левове, по банков път, разсрочено, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършения ремонт и надлежно оформена данъчна фактура. Поради спецификата на поръчката и предлаганите услуги, срокът за плащане може да бъде удължен до 60 (шестдесет) календарни дни.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точният обем на ремонтните работи не може да бъде посочен в момента, тъй като зависи от нуждите на Дружеството.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сервизната база на Изпълнителя в гр. Пловдив и/или в съседните общини - Марица и Родопи

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и Техническатаспецификация към нея, които са публикувани на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача/Публични покани. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Цена за ремонт и обслужване на автомобили “ИСУЗУ” с висока проходимост (4х4) - тежест 40 точки К2 - Цена за ремонт и обслужване на автомобили “ИСУЗУ” с нормална проходимост (4х2) - тежест 40 точки К3 - Гаранционен срок на извършените ремонтни работи - тежест 10 точки К4 - Срок за изпълнение на отделните ремонтни работи - тежест 10 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/10/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на телефон 032/605-657 - Кр. Щерев - началник "Автобаза". Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че офертите на участниците ще бъдат отворени на 17.10.2014 г. (петък) от 09.30 часа в Заседателната зала на Дружеството.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/10/2014