Версия за печат

BG-Априлци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Априлци, ул."Васил Левски" № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-504-pp_00016_2014_0002.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е снегопочистване и опесъчаване на улична и пътна мрежа на територията в гр.Априлци и населените места от Община Априлци, като територията на общината се разделя на обособени позиции за зимно поддържане – зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г. по обособени позиции и извършване на доставки на сол и пясък за опесъчаване. Подробно описание на обектите и маршрутите са посочени в указанията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – “СНЕГОПОЧИСТВАНЕ УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА В КВ.ОСТРЕЦ” Улици и участъци от общински пътища за снегопочистване с колесен трактор през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г.:Улица „Събевска” – 1500 м; Улица „Мазалат” – 250 м; Улица „Марагидик” – 1500м; Улица „Мядна” – 170 м; Улица „Отдих” – 900 м; Улица „Сенковчица” – 150 м; Улица „Смолян” – 1300 м; Общински път LOV 2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах. Маришница /GAB1165/ от км 0 + 000 до км.1 + 900 – дължина 1,900 км; Общински път LOV 1002 / III-6072, кв.Острец - Кръвеник - мах.Паздерите /GAB1165/ – от км. 0+000 до км. 1 + 940; Общински път GAB 1165 – III-404, Севлиево-Градница / Сенник-Душево-Столът-Боазът-Граница Община ( Севлиево - Априлци ) - Априлци - мах.Маришница – от км.20+200 до км. 21 + 980 – дължина 1,780 км ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – “СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА В КВ. НОВО СЕЛО” Снегопочистване на улична мрежа в кв.Ново село – площади и паркинги Паркинги – Поликлиника, Община Априлци /2 бр./ и ОУ “Васил Левски”; Улица “Чуклата” – 250 м; Улица „Дружба” – 70 м; Улица “Сребърна” – 130 м; Улица “Павли Венков” – 380 м; Улица “Аврам Драганов” – 500 м; Улица “Нарцис” – 470 м; Улица “Пашовска” – 150 м; Улица “Даскал Никола” – 120 м; Улица “Чайка” – 220 м; Улица “Малина” – 280 м; Улица “Възрожденска” – 300 м; Улица “Лале” – 130 м; Улица “Юмрукчал” – 65 м; Улица „Табашка” – 70 м; Улица „Катранджийска” – 90 м; Улица “Стадион” с паркинги – 200 м; Улица Ново село – 380 м; Улица „Търговска” – 150 м; Улица „Никола Дабев” – 60 м; Улица „Хризантема” – 450 м; Улица “Еделвайс” – 200 м; Улица “Ангелина Попска” – 270 м; Улица „Колю Пачника” – 40 м; Улица „Драгню Стойчев” – 110 м; Улица “Зеленика” – 150 м; Улица “Йонко Карагьозов” – 350 м; Улица “Черни връх” – 300 м; Улица “Здраве” – 160 м; Улица “Кольо Ковача” – 120 м; Улица “9 – ти май” – 180 м; Улица “Изгрев” – 150 м; Улица “Стоянка Драгановска” – 170 м; Улица “Касалийска” – 200 м; Улица “Хелевска” – към Аньо Боянов – 700 м; Улица “Иван Марангозов” – 120 м; Улица “Стефан Вълков” – 145 м; Улица „Вълко Йонков” – 380 м; Площад “Новоселско въстание” и Пазар ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – “СНЕГОПОЧИСТВАНЕ УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛА В ОБЩИНА АПРИЛЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА № LOV 3015; LOV 3016 И LOV 3017” Снегопочистване на улична мрежа в с.Скандалото; Снегопочистване на Улична мрежа в с.Велчево;Снегопочистване на Улична мрежа в с.Драшкова поляна; Път LOV 3015 /ІІІ – 607, Априлци - Велчево/ село Скандалото – махала Павлово от км 0 +000 до км 1 +000; Път LOV 3016 /път III – 3505 Дебнево - Велчево – махала Мачковци от км 0 + 000 до км 2 + 200; Път LOV 3017 / път III – 3505 Дебнево - Велчево – махала Джокари от км 0 + 000 до км 1 + 500 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – “ДОСТАВКА НА ОПЕСЪЧИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ” Доставка на 90 т. опесъчителен материал /пясък и сол в съотношение 8:1/ - цена лв/м3 – франко склад на Възложителя – Община Априлци.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

21000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Априлци

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на общината за зимно поддържане и снегопочистване е поделена на квартали и населени места. Да се използват следните видове техника: Извършването на услугите по снегопочистване се извършват от Изпълнителя/те след предварително уведомяване от страна на Възложителя и съгласно условията на сключен договор/и между Възложителя и Изпълнителя по обществената поръчка и съобразно необходимостите за извършване на необходимите дейности. Изисквания по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – “СНЕГОПОЧИСТВАНЕ УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА В КВ.ОСТРЕЦ” Снегопочистване на улична мрежа в кв.Острец с трактор със снегоринна дъска и двойно предаване – Изпълнителят да разполага с минимум един брой колесен трактор. Опесъчаването ще се извършва със специализиран автомобил собственост на Община Априлци пясъкоразпръсквач “Мерцедес – Унимог” с рег.№ ОВ 8801 АХ Кандидатите по обособената позиция да оферират една единствена цена за извършване на снегопочистване – лв/час Улици и участъци от общински пътища за снегопочистване с колесен трактор: Улица „Събевска” – 1500 м; Улица „Мазалат” – 250 м; Улица „Марагидик” – 1500м; Улица „Мядна” – 170 м; Улица „Отдих” – 900 м; Улица „Сенковчица” – 150 м; Улица „Смолян” – 1300 м Общински път LOV 2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах. Маришница /GAB1165/ от км 0 + 000 до км.1 + 900 – дължина 1,900 км;Общински път LOV 1002 / III-6072, кв.Острец - Кръвеник - мах.Паздерите /GAB1165/ – от км. 0+000 до км. 1 + 940– дължина 1,940 км; Общински път GAB 1165 – III-404, Севлиево-Градница / Сенник-Душево-Столът-Боазът-Граница Община ( Севлиево - Априлци ) - Априлци - мах.Маришница – от км.20+200 до км. 21 + 980 – дължина 1,780 км ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – “СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА В КВ. НОВО СЕЛО” Снегопочистване на улична мрежа в кв.Ново село – площади и паркинги Снегопочистване с трактор със снегоринна дъска и двойно предаване – Изпълнителят да разполага с минимум два броя колесни трактори. Опесъчаването ще се извършва със специализиран автомобил собственост на Община Априлци пясъкоразпръсквач “Мерцедес – Унимог” с рег.№ ОВ 8801 АХ Кандидатите по обособената позиция да оферират една единствена цена за извършване на снегопочистване – лв/час ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – “СНЕГОПОЧИСТВАНЕ УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛА В ОБЩИНА АПРИЛЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА № LOV 3015; LOV 3016 И LOV 3017”Снегопочистване с трактор със снегоринна дъска – Изпълнителят да разполага с минимум един брой колесен трактор. Опесъчаването ще се извършва със специализиран автомобил собственост на Община Априлци пясъкоразпръсквач “Мерцедес – Унимог” с рег.№ ОВ 8801 АХ Кандидатите по обособената позиция да оферират една единствена цена за извършване на снегопочистване – лв/час ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – “ДОСТАВКА НА ОПЕСЪЧИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ” Доставка на опесъчителен материал за опесъчаване извършвано със специализиран автомобил собственост на Община Априлци пясъкоразпръсквач “Мерцедес – Унимог” с рег.№ ОВ 8801 АХ. В оферираната доставна цена да бъдат включени всички необходими разходи за производството и доставката на материала, представляващ смес от пясък и сол в съотношение 8 : 1. Доставката се извършва до склад на Възложителя

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източника на финансиране са целева субсидия от Републиканския бюджет и собствени средства на Община Априлци. Участниците представят заедно със своите оферти и: Подписан списък на всички документи, съдържащи се в офертата на Участника; Административни сведения– по образец от документацията; Документ за регистрация (заверено от участника копие) или Декларация за единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (заверена от участника) - за българско юридическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство (заверено от участника копие), а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност (заверено от участника копие); Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия и управляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата; Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие, и да съдържа задължително информация за представляващия обединението; Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка когато участникът е обединение, което не е юридическо лице (ако е приложимо) Декларация по чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки; Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, включваща списък с имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършат и дела на тяхното участие; Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 за приемане на условията в проекта на договор; Заверено копие регистрационния талон на използваната техника; Заверено копие от свидетелството за управление на МПС; ОФЕРТА – Съобразно приложимият образец за съответната обособена позиция, за която се оферира; Други документи (ако е приложимо) Условия при отваряне на офертите: Дата: 16.10.2014 год.; Час: 10:00; Място: Заседателна зала на Общински съвет – Априлци в сградата на Община Априлци

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/10/2014