Версия за печат

BG-Първомай

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Професионална гимназия по селско стопанство "Васил Левски", ул. "Братя Миладинови - север" No 53 А, За: Росица Генова, Р България 4270, Първомай, Тел.: 0336 62912, E-mail: pgss_parvomai@abv.bg, Факс: 0336 62912

Място/места за контакт: гр. Първомай,ул. "Братя Миладинови - север" No 53 А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//www.pgss-vlevski.com.

Адрес на профила на купувача: http//www.pgss-vlevski.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване строително монтажни работи за подобряване на училищната среда в ПГСС ,,Васил Левски”, гр. Първомай”, по НП „Модернизация на материалната база в училище - 2014”. Работите, предвидени за ремонт, включват:1: Енергоспестяващи мерки в учебната работилница; 2: Ремонт на санитарни възли; 3: Ремонт на покриви

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261000, 45262000

Описание:

Покривни работи
Други специализирани строителни и монтажни работи, без покривни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Вида и количеството на услугата е съгласно приложените технически спецификации и количествено -стойностна сметка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

256716 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Професионална гимназия по селско стопанство "Васил Левски", гр. Първомай

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения или сдружения, което отговаря на предварително обявените условия. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) трябва да сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че обединението/консорциума е създадено за срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на обществената поръчка; чe всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на настоящата обществена поръчка; определя лицето, което да го представлява в хода на процедурата и при изпълнение на обществената поръчка. Ако в заявлението не е определено такова лице, то се представя и документ в офертата, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият, който да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума и да представлява обединението. Лице, което е дало съгласие да е подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта, едно и също ФЛ или ЮЛ не може да участва едновременно в две обединения или да участва в обществената поръчка едновременно самостоятелно и в обединение.1)Административни изисквания - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 1, (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП;Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП.2)Минимални изисквания за технически възможности или квалификация: а) Участникът трябва да има през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата изпълнени (или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /самостоятелно или в консорциум/обединение) изпълнени и приети договори за изпълнение на обекти сходни с предмета на поръчката - минимум два договора за изграждане/реконструкция/ремонт на сгради като поне един да е сграда – образователна инфраструктура (детски градини, средни и висши училища и други); б)Участникът трябва да има на раположение екип от експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, описани в техническите спесификации, пряко ангажирани за изпълнението на услугата. Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на поръчката, следните ключови експерти, както следва:1. Техническият ръководител на обекта трябва да отговаря на следните изисквания: •Да има минимум завършено образованиe – съгласно изискванията на чл.163а на ЗУТ; •Да има най-малко 3 (три) години опит като технически ръководител на строителни обекти 2. Координатор по безопасност и здраве в строителството – трябва да отговаря на следните условия •Да има удостоверение за ,,Координатор по безопасност и здраве в строителството'' или еквивалентно •Да има най-малко1 година опит като координатор на строителни обекти по ЗБУТ Техническият ръководител, и координатора по безопасност и здраве не могат да бъдат едно и също лице. 3) Срок на валидност на офертите е 90 к. дни. 4)Офертата се представя в запечатън непрозрачен плик ,съдържащ три отделни, непрозрачни, запечатани и надписани плика със следното съдържание: (А) Плик 1:- Документи за подбор,съгласно чл.56,ал.1,т.1-5,8,11-14 на ЗОП, отнасящи се за крит; (Б) Плик 2 - Преложение за изпълнение на поръчката, съдържащ Техническо предложение- Образец 16, Линеен график - Образец 17 и допълнителни документи. (В) Плик 3 - Предлагана цена, съдържащ Ценово предложение - Образец 18, КСС - Образец 19 и единични анализни цени.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Определяне на оценката по всеки показател : Показател 1 - “Предложена цена”, с максимално относително тегло в комплексната оценка – 40%. Оценката по показател 1 на останалите участници се определя в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: С min П1 = ----------------- x 40% , където : C n “40” е относителния дял на показателя ; “Cmin.” е най-ниската предложена цена ; “Cn” е цената на n- я участник. Показател 2 - “Срок на изпълнение ”, с максимално относително тегло в комплексната оценка – 30%. Оценката по показател 2 на останалите участници се определя в съотношение към най-краткия срок по следната формула: S min П2 = ----------------- x 30%, където : S n “30” е относителния дял на показателя; “Smin.” е най-кратък срок на изпълнение ; “Sn” е предложения срок на n- я участник. Оферти с предложени срокове за изпълнение по-кратки от един месец(30 календарни дни) няма да бъдат разглеждани, ще бъдат отстранени от участие, като неотговарящи на изискванитета на Възложителя. Показател 3 – “Условия на гаранционен сервиз - покриви”, с максимално относително тегло в комплексната оценка – 10%. Показателя включва: VR-Време за реакция от 1(един) до 5(пет) дни; VOP-Време за отстраняване на повредата от 1(един) до 5(пет) дни GSP= VR+VOP GSPmin П3=-------------------- x 10 %, където: GSPn “10” е максималното относително тегло на показателя ; “GSPmin.” е най-кратък срок за реакции и изпълнение ; “GSPn” е предложения срок на n- я участник. Показател 4 – “Условия на гаранционен сервиз - енергоспестяващи ”, с максимално относително тегло в комплексната оценка – 10%. Показателя включва: VR-Време за реакция от 1(един) до 5(пет) дни; VOP-Време за отстраняване на повредата от 1(един) до 5(пет) дни GSE= VR+VOP GSEmin П4=-------------------- x 10 %, където: GSEn “10” е максималното относително тегло на показателя ; “GSEmin.” е най-кратък срок за реакции и изпълнение ; “GSEn” е предложения срок на n- я участник. Показател 5 – “Условия на гаранционен сервиз – санитарни възли”, ”, с максимално относително тегло в комплексната оценка – 10%. Показателя включва: VR-Време за реакция от 1(един) до 5(пет) дни; VOP-Време за отстраняване на повредата от 1(един) до 5(пет) дни GSSV= VR+VOP GSSVmin П5=-------------------- x 10 %, където: GSSVn “10” е максималното относително тегло на показателя ; “GSSVmin.” е най-кратък срок за реакции и изпълнение ; “GSSVn” е предложения срок на n- я участник. Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по петте показателя, изчислени по формулата: КО = П 1 + П 2+ П 3 + П 4+ П 5 Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата получила най-висока оценка по посочената по- горе формула.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците съдържат, както следва: 1.Списък на документите - Образец №21; Оферта - Образец № 2; Представяне на участника - Образец № 3;Декларация за приемане условията в проекта на договора и поръчката - Образец №3;Декларация за оглед на място” (Обр. № 4); Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (Обр. № 5); ; Чужд.лица предеставят удостоверение, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, съгл. законодателството на държавата в която са установени.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, декларациите по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП се представят и от тях; Декларация по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП(Обр №6);Декларация по чл.55, ал. 7 от ЗОП(Обр №7); Доказателства по чл.51 на ЗОП - Списък на дейностите, по смисъла на чл.51, ал.1 т.2 от ЗОП (Обр №8),Декларация за доставка и влагане на основни видове строителни продукти - Образец 9; Декларация-списък на експертите(Обр №10),Декларация за разположение на екперт (Обр №11), Автобиография(Обр №12) ;Деклар.по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП-(Обр.13); Декларация от подизпълнител(Обр.14);Декларация за спазване на минималната цена на труда ( Обр. № 15); Проект на договор (Обр. 20) 2.Гаранция за изпълнение на договора - В размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, представена под форма на парична сума внесена по сметката на Възложителя, най-късно един ден преди подписване на договора. 3. Разяснения - Всяко заинтересовано лице може да поиска от Възложителя писмено разяснение до три дни преди изтичане срока за получаване на офертите, като Възложителят е длъжен да отговори най-късно на следващия ден, като публикува отговора и в Профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/10/2014