Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул."Климент Охрдски" 68, За: Цветелина Страшимирова и Цветелина Андровска, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр.Бяла Слатина ул."Климент Охрдски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http://192.168.1.233/subsection-508-obschina_byala_slatina.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ” ПО ПРОЕКТ „КАТО В СВОЙ ДОМ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 Настоящата обществена поръчка се финансира по договор за БФП Договор BG051PO001-5.2.12-0060-C0001 по Проект: „Като в свой дом”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Да не изоставяме нито едно дете”- Компонент 2, Разкриване на социални услуги в общността” по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", област на интервенция 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици" по бюджетна линия BG051PO001/5.2.12, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата обществена поръчка е свързана с предоставяне на услуги за изпълнение на мерките за информация и публичност, и популяризиране на дейностите, и резултатите по проект „Като свой дом“ за разкриване на 2 бр. ЦНСТ за деца и младежи с увреждания в гр. Бяла Слатина.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22462000, 22100000, 22150000, 44423400, 45233290, 22120000, 79951000, 22459100

Описание:

Рекламни печатни материали
Печатни книги, брошури и диплянки
Брошури
Сигнализационни табели и свързани с тях артикули
Работи по поставяне на указателни табели
Публикации
Услуги по организиране на семинари
Рекламни стикери и ленти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 Провеждане на 2 пресконференции (встъпителна и заключителна); 2. Публикации в местни и регионални медии – 4 бр.; 3. Изработване на банер с размер 60/160 със сгъваема стойка - 1 бр.; 4. Изработване на информационни табели 70/50 – 3 бр.; 5. Изготвяне и отпечатване на информационни дипляни – 150 бр.; 6. Заснемане и излъчване на 1 видео репортаж за реалното предоставяне на услугата (най-малко 5 излъчвания в местна кабелна телевизия); 7. Организиране на официална церемония по откриване на социалните услуги; 8. Изработване на 100 комплекта рекламни материали (папки – 100 бр.;химикалки - 100 бр.; тениски – 100 бр.; шапки – 100 бр.; чанта с дръжка за документи формат А4; с възможност за рекламен надпис; голям капацитет за документи и плътно затваряне с бутон или цип от непромокаем плат – 100 бр; чадъри – 100 бр.) брандирани с логото на ЕС, ОПРЧР и ЕСФ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11150 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Община Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всички материали за информиране и публичност следва да бъдат изработени в съответствие с изискванията, посочени в Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 oт 22 юли 2011 г. Графичните стандарти са публикувани на интернет страницата на ОПРЧР и са достъпни на интернет адрес: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/3682. Върху рекламните материали трябва да бъдат визуализирани всички задължителни елементи: флагът на ЕС, в съответствие с описаните графични стандарти и думите: „Европейски съюз“; логото и слогана на ОПРЧР; логото и слогана на ЕСФ. Рекламните материали, чиито размер не позволява да се постави цялата информация, следва да съдържат минимално флага на ЕС и логото на ОПРЧР. Важно!!! Дизайнът на всички материали за информиране и публичност подлежи на предварително съгласуване и одобрение от страна на Възложителя. Абсолютно задължително за Изпълнителя при изпълнение на дейностите да се спазва стриктното изискванията на Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 от 22 юли 2011 г. При изпълнение предмета на възлагана обществена поръчка, изпълнителят трябва да използва: - емблемата на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, установени в приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европейския съюз; - позоваване на ЕСФ: „Европейски социален фонд“; - послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на Общността: „Инвестира във вашето бъдеще”. В офертата се поставят следните документите: •Списък – опис на документите – свободен формат. •Административни сведения по образец Приложение 1 •Копие от документ за регистрация или ЕИК на участника. •Копия от Удостоверение за актуално състояние на участника (само в случаите, когато участникът не е вписан в Търговския регистър и не разполага с ЕИК), издадено от компетентен орган, когато е българско юридическо лице, или друг еквивалентен документ на чуждестранни лица съобразно националното им законодателство. •Споразумение за създаване на обединението /ако участникът е обединение/ •Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП – Приложение 2 •Техническата оферта със срок за изпълнение на поръчката на участника по образец - Приложение 4 и техническото предложение на участника по образец Приложение 4а (неразделна част от техническата оферта). •Ценовото предложение на участника по образец Приложение 5. Ако участникът ще използва подизпълнител, в офертата се добавят и следните документи: •Декларации на подизпълнителите по образец Приложение 3 •Копие от документ за регистрация или ЕИК на подизпълнителите. •Копия от Удостоверение за актуално състояние на подизпълнителите (само в случаите, когато подизпълнителите не са вписани в Търговския регистър и не разполагат с ЕИК), издадено от компетентен орган, когато те са български юридически лица, или друг еквивалентен документ на чуждестранни лица съобразно националното им законодателства. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице в офертата се добавят и следните документи за всеки един от тях: •Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; •Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предоставени мостри на рекламни материали (Т1i) - 30% Представен дизайн на информационни материали (T2i) - 25% Срок за подготовка на репортаж (С1i) - 5% Срок за изработка на рекламните материали (С2i) - 5% Срок за организиране на публичните събития (С3i) - 5% Ценово предложение – (Фi) - 30%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е публикувана в електронен вид и може да бъде намерена и изтеглена свободно, на електронен адрес както следва: http://www.byala-slatina.com в „Профил на купувача“, подсекция "Община Бяла Слатина" от датата на публикуване на публичната покана.Също така, всяко лице може да разгледа и получи безплатно документацията за участие на хартиен носител в Община Бяла Слатина, Дирекция „Местно развитие и обществени поръчки“, II етаж, стая 207. Освен на място, всяко лице може да поиска с писмо до Възложителя документацията за участие на хартиен носител да му бъде изпратена на посочен от него адрес за негова сметка по пощата или с куриерска пратка. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител.Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен плик с надпис: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА град Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68 За участие в обществена поръчка, възложена чрез публична покана по реда на глава VІІІ „А” и чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ” ПО ПРОЕКТ „КАТО В СВОЙ ДОМ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Отварянето на офертите на участниците ще се извърши публично пред явилите се участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване на 16.10.2014г. от 10:30 ч. в стая 303, ет.3 в административната сграда на Община Бяла Слатина.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/10/2014