Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Български пощи" ЕАД, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1, бл. 31, За: Даниела Златкова, Република Българяи 1700, София, Тел.: 02 9493251, E-mail: d.zlatkova@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция "Правна дейност"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на чанти и колички с чанти за разнос на кореспонденция” с 2 обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18933100, 34911100

Описание:

Пощенски чанти
Ръчни колички


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на чанти и колички с чанти за разнос на кореспонденция по две обособени позиции: 1.Доставка на чанти за разнос на кореспонденция - Прогнозна стойност - 50 000 (петдесет хиляди) лева, без ДДС; 2.Доставка на колички с чанти за разнос на кореспонденция – Прогнозна стойност - 10 000 (десет хиляди) лева, без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко складове на Възложителя – съответните регионални управления на „Български пощи” ЕАД

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване на изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации към поканата (Приложение № 1). Към офертата участниците следва да представят: 1. Данни за участника, който прави предложението – Справка за административни сведения за участника (Приложение № 2) ; 2. Техническо предложение на участника, изготвено по приложен към поканата образец (Приложение № 3); 3. Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно образеца на ценово предложение (Приложение № 4); 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор /Приложение № 6/; 6. Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен от участника/производителя; 7. Списък на основните доставки, изпълнени от участника през последните 3 (три) /2011, 2012 и 2013/ години, вкл. стойностите, датите и получателите. Списъкът следва да е придружен с доказателства за поне две извършени доставки. Като доказателство за изпълнена доставка ще се приемат: удостоверение, издадено и подписано от получателя на доставката. Удостоверението следва да съдържа информация за стойността и датата на доставката/доставките, чието извършване удостоверява. Удостоверението се представя в оригинал, или четливо заверено на всяка страница копие; или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за включена в списъка доставка. 8. Участниците да представят мостри на предлаганите стоки за съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта. Мострите да бъдат изработени в съответствие с изискванията, посочени в Техническите спецификации (с изключение наличието на фирмено лого на „Български пощи” ЕАД). Мострите да бъдат представени в запечатана непрозрачна опаковка с приложен опис на съдържанието и надпис с данните на участника, чиито мостри се съдържат вътре. Всяка опаковка следва да бъде запечатана с фирмено тиксо или полагане на печат, който да не позволява отваряне, без да се наруши целостта. За предадените мостри участникът съставя приемо-предавателен протокол в два екземпляра, който се подписва от представител на възложителя и представител на участника. Документи, представени от участника, избран за изпълнител при подписване на договора: - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; - Документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП; - Гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3 % от стойността на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в 11:00 часа на първия работен ден, следващ деня на приемането на офертите. Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/10/2014