Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Български пощи" ЕАД, ул. "Акад. Стефан Младенов" №1, бл. 31, За: Ивелин Славов, България 1700, София, Тел.: 02 9493234, E-mail: i.slavov@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция "Правна дейност"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Измерване на импеданса на контур фаза-защитен проводник и съпротивление на мълниезащитни и заземителни инсталации в "Български пощи” ЕАД”, с шест обособени позиции

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50710000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на електрически и механични инсталации на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност за Обособена позиция І - РУ на "БП" ЕАД Западен регион - 6780,40 лв., съгласно Техническа спецификация за Обособена позиция І; Прогнозна стойност за Обособена позиция ІІ - РУ на "БП" ЕАД Северен централен регион - 9359,80 лв., съгласно Техническа спецификация за Обособена позиция ІІ; Прогнозна стойност за Обособена позиция ІІІ - РУ на "БП" ЕАД Североизточен регион - 779,00 лв., съгласно Техническа спецификация за Обособена позиция ІІІ; Прогнозна стойност за Обособена позиция ІV - РУ на "БП" ЕАД Южен централен регион - 11 189,20 лв., съгласно Техническа спецификация за Обособена позиция ІV; Прогнозна стойност за Обособена поцизия V - РУ на "БП" ЕАД Югоизточен регион - 4326,00 лв., съгласно Техническа спецификация за Обособена позиция V; Прогнозна стойност за Обособена позиция VІ - ЦУ на "БП" ЕАД, в т.ч. БРСЦ и почивнa базa, СП "БФН" и СП "ИМС/Булпост" - 2161,30 лв., съгласно Техническа спецификация за Обособена позиция VІ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34596 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД, както следва:- позиция 1 – Регионално управление „Западен регион”; - позиция 2 – Регионално управление „Северен централен регион; - позиция 3 – Регионално управление „Североизточен регион”; - позиция 4 – Регионално управление „Южен централен регион”; - позиция 5 – Регионално управление „Югоизточен регион”; - позиция 6 – Централно управление на „Български пощи”, 1 почивна база, намираща се в Община Разлог, местност „Елешница”, „Български разменно сорторовъчен център”, Специализирани поделения: „Българска филателия и нумизматика” и ИМС/Булпост.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на възложителя, посочени в Техническите спецификации към поканата за всяка една обособена позиция. Документи, които следва да се представят към офертата: 1. Данни за лицето, което прави предложението - справка за административни сведения за участника /Приложение №2/. 2. Декларация със списък и описание на техниката, от които да е видно техническото обезпечаване за изпълнение на услугата; 3. Участниците следва да представят валиден сертификат за акредитация от Българска служба по акредитация, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005, като орган за контрол от вида „С”; 4. Декларация, че уредите с които ще се извършват измерванията отговарят на изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2005 и валиден документ за извършено калибриране за точност на измерванията; 5. Декларация, че измерванията ще се извършват от лица с най-малко ІІІ-та квалификационна група по електробезопасност по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V; 6. Декларация за приемане условията на проекта на договор /Приложение № 6/; 7. Техническо предложение - изготвено от участника при спазване на техническото задание на възложителя за всяка една обособена позиция. 8. Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение /Приложение №3/ за всяка една обособена позиция. 8.1. Цените са твърди и не подлежат на преразглеждане за срока на договора; 8.2. Всички грешки или пропуски при изчисляването на предлаганите от участника цени са за негова сметка. Участниците, които кандидатстват за повече от една обособена позиция следва да подават документите по точки от 1 до 6 в един екземпляр. По точки 7 и 8 документи се подават за всяка една обособена позиция. Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата стойност на договора; - Документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1; - Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в 11:00 часа на първия работен ден, следващ деня на приемането на офертите. Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/10/2014