Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Прокуратура на Република България - главен прокурор, гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Мария Коларова, Република България 1000, София, Тел.: 02 8036038, E-mail: mkolarova@prb.bg, Факс: 02 9862270

Място/места за контакт: Мария Коларова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката има за предмет«Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги, за нуждите на Прокуратурата на Република България: Обособена позиция № 1-универсални пощенски услуги; Обособена позиция № 2-неуниверсални пощенски услуги»

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64100000

Описание:

Услуги на националната поща, куриерски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозните количества за шест месеца за страната и чужбина по обособени позиции, са както следва: За обособена позиция № 1: • Вътрешни кореспондентски пратки – 440 000 бр. - без предимство – 265 000 бр. - с предимство – 500 бр. - препоръчани – 111 000 бр. - с известие за доставка – 62 000 бр. • Международни кореспондентски пратки – 2 500 бр. - препоръчани – 500 бр. - с известие за доставка – 1 200 бр. • Вътрешни пощенски колети – 3 750 бр. За обособена позиция № 2: • Куриерски услуги – - в страната – 500 бр. - в чужбина - 25 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предоставянето на услугата ще се извършва по места до/от съответните структурни звена на Прокуратурата на Република България, съгласно Приложение № 1 от документацията за участие.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

а) Участникът да има индивидуална лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга на цялата територия на Република България или индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга (съобразно посочените изисквания от Възложителя в Техническите спецификации), издадени от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и да бъде вписан в «Публичния регистър на операторите, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39 от ЗПУ”, воден от КРС-за обособена позиция № 1; б)Участникът да има удостоверение за извършване на неуниверсални пощенски услуги, издадено от КРС и да бъде вписан в „Публичния регистър на операторите, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т.1-3 от ЗПУ”, воден от КРС-за обособена позиция № 2. в) Участникът да има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката - за ОП1, ОП2. г) Участникът да разполага с клонове и/или офиси във всички областни градове на територията на РБ-ОП № 1 и ОП № 2.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/10/2014