Версия за печат

BG-ВАРНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ВАРНА, ул.Овеч № 2, За: Диана Иванова Хриска Методиева, БЪЛГАРИЯ 9022, ВАРНА, Тел.: 052 342306, E-mail: dmsgd_varna@abv.bg, Факс: 052 342307

Място/места за контакт: ул. Овеч № 2

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dmsgd-varna.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Възложител 1.1. Възложител на настоящата поръчка е ДОМ ЗА МЕДИКО–СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – ВАРНА 2. Описание на предмета на поръчката 2.1. Предмет на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА НА АДАПТИРАНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АДАПТИРАНИ МЛЕКА ЗА ДМСГД-ВАРНА”. Код по КОП: 15884000 Хомогенизирани детски храни 2.2. Доставките на адаптирани млека се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация по посочените номенклатури – обособени позиции . 2.3. Посочените количества по техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за ДМСГД – Варна да ги закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база реални потребности. 2.4. Годишните прогнозни количества са посочени по номенклатури в отделни групи – обособени позиции на техническата спецификация: Всяка обособена позиция е обозначена със собствен пореден номер в съответното приложение. 3. Срок и място на изпълнение на поръчката 3.1.Периодични доставки със срок на изпълнение 12 месеца от датата на подписване на договор за възлагане на обществена поръчка. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по номенклатури в рамките на договорените количества и съответствие с оферираните единични цени. 3.2. Място за изпълнение – ДМСГД – Варна, кв. Виница , ул. Овеч №2, хранителен склад ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 4. Общи изисквания към участниците 4.1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията Закона за обществени поръчки и настоящата документация. 4.2. До участие в процедурата се допускат само кандидати, сдобили се настоящата документация и отговарящи на изискванията на Закона за обществени поръчки и настоящата документация. 4.3. Участниците в обединение трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. В договора те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. 4.4. Когато Участник предвижда участие на подизпълнител, той трябва да отговаря на всички изисквания, на които отговаря и основния участник, като офертата за неговото изпълнение се представи в отделен плик с надпис „Подизпълнител на поръчката доставка на хранителни продукти .”. 5. Административни изисквания към участниците 5.1. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда съгласно чл.47 ал.1 т.1 5.2. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност чл.47 ал.1 т.2 5.3. Участникът да не е в производство по ликвидация чл.47 ал.1 т.3 5.4. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. Чл.47 ал.2 т.4 5.5. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 на Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки чл.47 ал2 т.5 5.6. Участникът да не е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация чл.47 ал5. 6. Задължителни изисквания към участниците 6.1. Оферираните адаптирани млека следва да бъдат разрешени от Закона за храните /ДВ бр. 77 от 09.10.2012 год/ и Закона за ветеринаромедицинската дейност / ДВ бр. 15 от 15.02.2013 година / 6.2. Оферираните адаптирани млека следва да отговарят на Наредбата за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачетата и преходните храни в сила от /01.01.2008г обн.ДВ бр110 от 21.12.2007г./ 6.3. Доставчиците трябва да бъдат регистрирани по чл. 12 от Закона за храните. 6.4. Удостоверението за регистрация трябва да бъде валидно за периода на договора и в него да бъде посочена групата храни, включваща обособената позиция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15884000

Описание:

Хомогенизирани детски храни


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

30437

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30437 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр Варна ДМСГД- ВАРНА

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техничиски изисквания към участниците Участникът следва да представи доказателства за извършена доставка: • Удостоверения от компетентен орган или публичен регистър, съдържащ информация за услугата или доставката; • Списък на дейностите, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка през последните 5 години до датата на подаване на офертата; Представяне на списък с еднакви или сходни с предмета на поръчката доставки или услуги –3 г. до датата на подаване на офертата Доказателства за техническите възможности и квалификацията на УЧАСТНИКА: - Копие от документ – удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, в което изрично е посочена групата хранителни продукти, който са включени в офертата - Копие от документ удостоверяващ регистрацията на транспортни средства ,в който изрично е упомената групата хранителни продукти ,за която се подава офертата , ако нормативната база изисква такова . - Кандидатите притежаващи складови помещения на територията на Република България, копие от документ удостоверяващ наличието на складови помещения . - Извадка от системата за управление и безопастността на храните ,където е видно, приложението и за конкретната група хранителни продукти ,за която е подадена офертата - Извадка от системата за контрол на критичните точки ,където е видно приложението и за конкретната група хранителни продукти ,за която е подадена офертата - Извадка за изтеглянето на некачесвена продукция ,където е видно приложението за конкретната група храни ,за която е подадена офертата. - Документ удостоверяващ произхода на хранителните продукти, за които е подадена офертата - Документ удостоверяващ качеството и безопастността на хранителните продукти за които е подадена офертата . -Документ за доказателства за извършена доставка от компетентен орган или публичен регистър, съдържащ информация за услугата или доставката. -Списък на дейностите, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка през последните 5 години до датата на подаване на офертата. -Представяне на списък с еднакви или сходни с предмета на поръчката доставки или услуги –3 г. до датата на подаване на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най - ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/10/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/10/2014