Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Съвет за електронни медии, ДП "Пристанищна инфраструктура, Агенция за ядрено регулиране, Комисия за регулиране на съобщенията, бул. Шипченски проход 69, За: Красимир Пешев, Златка Георгиева, България 1574, София, Тел.: 02 8079928; 02 9708837, E-mail: k.peshev@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: бул. Шипченски проход 69

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.cem.bg, www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: www.cem.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административна сграда в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69 и прилежащия терен, осигуряване на пропускателен режим в сградата и видеонаблюдение на паркинга пред нея за срок от дванадесет месеца, считано от 01.01.2015 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обектът представлява девететажна сграда (подземен етаж, приземен етаж и осем надземни етажа) с административни и оперативни помещения с разгъната застроена площ 6 466 кв.м., паркинг за автомобили с приблизителна площ 920 кв.м. и подземни гаражи зад сградата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

бул. Шипченски проход 69, София 1574

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Описание на дейностите: 1. 24-часово присъствие на охранители, осигуряващи надеждна охрана, безопасност и сигурност на обекта, при двама охранители на смяна; 2. контролно-пропускателен режим в сградата осъществяван от физическа охрана на Контролно-пропускателния пункт (КПП) чрез проверка на посетителите за носенето на оръжия, боеприпаси и други метални предмети, които могат да бъдат използвани за извършването на акт на незаконна намеса; 3. видеонаблюдение на сградата, техническите съоръжения и паркинга пред сградата от помещението на КПП и реагиране при възникнала кризисна ситуация; 4. нощен обход на терена около сградата, включващ паркинга и подземните гаражи зад сградата; 5. предотвратяване на несанкционирано проникване на територията на обекта на външни лица и на посегателство върху имущества и ценности в обекта (кражби, грабеж, палеж, терористичен акт и др.); 6. задържане на външни лица, проникнали на територията на обекта без разрешение на охраната; 7. оказване помощ на охранителите от дежурни екипи на изпълнителя, при необходимост; 8. незабавно уведомяване на органите на МВР при извършено посегателство върху обекта. Технически изисквания: Всеки участник трябва да представи следните документи, с които да направи своето техническо предложение за изпълнение на поръчката: 1. Мотивирана Цялостна концепция за осъществяване охраната на обекта, която да предлага: а) организация на охраната (смени, комуникации между отделните охранители и между охранителите и дежурните наряди на участника); б) общ брой и режим на работа на охранителите; в) данни за оръжието, техническите средства и системи за проверка, осигуряващи надеждно изпълнение на дейностите по охрана на обекта - материално-техническото оборудване на охранителите и наличието на предпазни и защитни средства, средства за свръзка и комуникация; г) предложение за доизграждане на системите за охрана, ако това е необходимо. 2. Мотивиран План за охраната на обекта, който трябва да предлага организация и тактика на действие на охранителите и взаимодействието им с дежурни наряди на участника и с органите на МВР при следните кризисни ситуации: а) природни бедствия – земетресения, наводнения, бури; б) аварии; в) пожар; г) сигнали за терористични актове и заплахи; д) задействан сигнал на СОТ; е) установени чрез видеокамерите неправомерни действия. 3. Описание на Системата за контрол и помощ, която участникът осигурява на охранителите чрез постоянно поддържани мобилни дежурни наряди, предоставени технически средства за връзка, начин и време за реагиране.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

А) Техническо предложение – максимален брой точки 50. Оценява се по следните показатели: 1. Цялостна концепция за осъществяване на охраната общо и в детайли, с отчитане спецификата на обекта и конкретни предложения и решения по т. 1, букви “а” – “г” от посочените по-горе Технически изисквания за изпълнение на поръчката - максимален брой точки 20; 2. План на охраната с конкретно посочени действия на охранителите при кризисните ситуации, описани в т. 2, букви “а” – “е” от Техническите изисквания за изпълнение на поръчката - максимален брой точки 15; 3. Система за контрол и помощ на охранителите - конкретно описание на комуникацията и помощта, оказвана от постоянно поддържаните мобилни дежурни наряди на участника, предоставени технически средства за връзка, начин и време за реагиране - максимален брой точки 15. Б) Ценово предложение – максимален брой точки 50.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.cem.bg - Профил на купувача, файл "Охрана на сградата"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/10/2014