Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, гр. Балчик, пл."21-ви Септември" 6, За: инж. Стелиян Железов, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 72070, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: гр. Балчик, пл."21-ви Септември" 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg/bg/infopage.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„РЕМОНТ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ” - ГР. БАЛЧИК. Видовете работи са посочени в приложена количествена сметка. Включва СМР, ремонт на ВиК инсталация, ремонт и преоборудване на Ел инсталация и компоненти, доставка на специфично оборудване с възможности за разполагане на художествени произведния и постоянна експозиция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45324000, 45332200, 45332300, 45332400, 45454000, 45451000

Описание:

Работи по поставяне на изолационни гипсови плоскости
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации
Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации
Работи по инсталиране на санитарна керамика
Строителни работи по преустройство
Монтажни работи на декоративни елементи от метал


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно прогнозната стойност

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

263500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Балчик

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно приложената документация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Срок за изпълнение с относителна тежест от 10 %/ точки; 2. Цена за изпълнение с относителна тежест от 50%/точки; 3.Техническо предложение с отоносителна тежест 40 %/точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.balchik.bg/bg/infopage

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/10/2014