Версия за печат

BG-град Брегово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ "Св.Св.Кирил и Методий", град Брегово, община Брегово, облас Видин, ул."Георги Димитров"№1, За: Илияна Калчева Кръстева, РБ 3790, град Брегово, Тел.: 09312 2164, E-mail: sou-bregovo@rio-vidin.org

Място/места за контакт: СОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.soubregovo.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 3 от ЗОП за „Доставка на готова храна по предварително заявки за учениците в СОУ "Св.Св.Кирил и Методий'', град Брегово" по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставката на закуски от 1 до 4 клас, която включва плодове и/или тестени изделия" за 120 ученика за 126 учебни дни през учебната 2014/2015 година; Обособена позиция 2: „Доставка на храна за обяд, която включва второ и трето” за 125 ученика за 137 учебни дни през учебната 2014/2015 година;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

обособена позиция 1, включва предпоставяне на закуска за около 120 деца на ден за 126 учебни дни за времето от 01.11.2014 година до 30.05.2015 година обособена позиция 2, включва предоставяне на храна приблизително на 125 деца на ден за 137 учебни дни за времето от 01.11.2014 година до 15.06.2015 година

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33408 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискуеми документи и минимални изисквания: •По обособена позиция 1- доставката включва закуска (плод и мляко (чай- напитка) и/или тестена закуска) •По обособена позиция 2- доставката включва основно ястие и десерт Участникът следва да е регистриран по чл.12 от Закона за храните.Доставяните храни се предоставят в състояние за директна консумация (опаковани) и да отговарят на всички изисквания на Закона за храните, Наредба No 9 от 16.09.2011 година за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата и други съотносими към предмета на поръчката нормативни актове. Доставката се извършва всеки учебен ден в указания от възложителя час (непосредствено преди часа за хранене). Да бъде разнообразна в съотвествие с възрастта на децата. Изискуеми документи и минимални изисквания: •През последните три години (2011-2013) участникът да е изпълнил най-малко три договори с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка, които да са на обща стойност не по-малка от прогнозната стойност на настоящата поръчка. •В случай ,че участникът подава оферта само за една от обособените позиции, тогава трябва да е изпълнил три договора с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка, които да са на обща стойност не по-малко от прогнозната стойност на на съответната обособена позиция; Доказва се със: Списък на основните договори за доставка на храни, изпълнени от участникът през последните три години (2011,2012,2013) / в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си/, включително стойностите, предмета на договорите, датите на сключване, срокът на изпълнени и възложителите по тях - попълва се ПРИЛОЖЕНИЕ No 8. Под договори с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка следва да се разбират: договор/и за извършване на доставки на храни за деца и ученици. За договорите , посочени от участникът като договори с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка задължително се предоставят и Удостоверение от ползувателите на доставката за добро изпълнение на договорите, посочени в списъка. В удостоверенията задължително трябва да са посочени: наименование и стойност на доставката, както и дали доставката е изпълнена професионално и в съотвествие с нормативните изисквания - представя се заверено от участникът копие на удостоверенията от ползувателите на доставката за добро изпълнение. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания трябва да бъдат изпълнени поне от един от участниците в обединението .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

допълнителна информация на адрес www.soubregovo.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/09/2014