BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Твърдица, пл. Свобода № 1, За: Атанас Христов Атанасов, Р България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на процедурата е определяне на изпълнител за извършване на „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2014-2015 г. – община Твърдица”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. ІV - 53034 гр.община Сливен - Жълт бряг - гара Чумерна - 16.5 км; 2. ІV - 53036 (Градско - Чумерна) - Бяла паланка - 0.8 км; 3. ІV - 53038 (Градско - Чумерна) - Боров дол - 2.3 км; 4. ІV - 53421 (Твърдица - Н. Загора) - Сборище - Шивачево - гр. община Сливен - 13.1 км; 5. ІV - 53425 Шивачево - Близнец - 7.2 км; 6. ІV. - 53444 Твърдица - гара Твърдица - 0.6 км; 7. ІV - 53446 (Твърдица - Н. Загора) - Оризари - (Твърдица - Н. Загора) – 1.2 км; - 8. ІV - 53448 гр. община Н. Загора - яз. Жребчево - Твърдица - 11.6 км; 9. ІV - 53449 (Твърдица - Н. Загора) - Шивачево - 7.2 км; 10. ІV - 53451 гр. община Н. Загора - Червенаково - гр. Община Сливен - 10.6 км.; 11. ІV-66016 гр. община Н. Загора - Сърцево - Близнец - 8.0 км; 12. Т-1 (Елена - Твърдица - Н. Загора) – местност „Циганска поляна” - 9.0 км; 13. Т-3 (Твърдица - яз. Жребчево) - местност "Лагун" (депо за ТБО) - 3.5 км; 14. Т-4 (Твърдица - яз. Жребчево) - местност "Метанит" (ДВУИ) - 1.2 км. Всичко: 92.8 км

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатът или участникът да притежават собствена техника, за което да представи заверено копие на талон или договор за наем, за експлотационен зимен сезон 2014-2015 г. обхващаш периода на поръчката. Да притежава минимум следната техника - опесъчител с гребло - 2 бр.; трактор с мощност над 100 к.с. – 1 бр.; верижен трактор – 1 бр.; снегорин – 2 бр.; товарачна машина – 1 бр. Критерий за определяне на изпълнител: най-ниска цена Срок на валидност на офертата – най-малко 90 (деветдесет) дни Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен негов представител. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се предава комплектована със следните документи: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата. 1. Приложение № 1 - Административни сведения 2. Заверени копия от кандидата на документи за регистрация – съдебна регистрация на фирмата или единен идентификационен номер, съгласно чл. 23 от ЗТР. 3. Заверено копие от кандидата на документ за регистрация на фирмата по ДДС или декларация, че същата не е регистрирана. 4. Приложение № 2 – Декларация за наличие на техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката. 5. Приложение № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т.1,4 и 5 и ал. 5 от ЗОП. 6. Приложение № 4 – Декларация за срок на валидност на офертата. 7. Приложение № 5 – Декларация за приемане на условията на проекта на договора 8. Приложение № 6 – Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката. 9. Приложение № 7 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 10.Приложение № 8 – Декларация от участника за участие на подизпълнител. 11. Приложение № 9 – Ценова оферта. 12. Приложение № 10 – Проект на договор - Не попълнен, подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/10/2014