Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Район "Южен" - Община Пловдив, бул. "Македония" № 73А, За: Десислава Грамова - Гл. юрисконсулт, Емилия Герасимова - Гл. ескперт "Здравеопазване и социални дейности", Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 276110; 032 276116; 032 276139, E-mail: kmet_ujen@abv.bg, Факс: 032 674130

Място/места за контакт: администрацията на район "Южен"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://south.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://south.plovdiv.bg/PnaK.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на район “Южен“ – Община Пловдив” в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на район “Южен“ – I, западно от ул. „Македония“ - кв. „Христо Ботев“ и кв. ж.к. „Южен“, до 200 човека; Обособена позиция № 2 – „Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на район “Южен“ – II, източно от ул. „Македония“ - кв. „Въстанически“, до 150 човека; Обособена позиция № 3 –„Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на район “Южен“ – III, кв. „Коматево“, до 60 човека;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85300000

Описание:

Социални и свързаните с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 55 350 лв. /петдесет и пет хиляди триста и петдесет лева/ с вкл. ДДС съответно до 46 125 лв. /четиридесет и шест хиляди сто двадесет и пет лева/ без вкл. ДДС, която стойност за съответните позиции се разпределя, както следва: Обособена позиция 1: „Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на район “Южен“ – I, прогнозната стойност на поръчката е в размер до 27 000 лв. /двадесет и седем хиляди лева/ с вкл. ДДС съответно до 22 500 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/ без вкл. ДДС; Обособена позиция 2: „Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на район “Южен“ – II, прогнозната стойност на поръчката е в размер до 20 250 лв. /двадесет хиляди двеста и петдесет лева/ с вкл. ДДС съответно до 16 875 лв. /шестнадесет хиляди осемстотин седемдесет и пет лева/ без вкл. ДДС. Обособена позиция № 3 –„Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на район “Южен“ – III, прогнозната стойност на поръчката е в размер до 8 100 лв. /осем хиляди и сто лева/ с вкл. ДДС съответно до 6 750 лв. /шест хиляди седемстотин и петдесет лева/ без вкл. ДДС. Средствата за дейността се определят, съгласно приетия от Общински съвет – Пловдив, Бюджет на Община Пловдив за съответната година. С Решение № 4, взето с Протокол № 1/23.01.2014 г. на Общинския съвет – Пловдив, се определя броя на хранещите се в безплатни трапезарии за социално слаби граждани да бъде до 410 човека на храноден за район „Южен”, за срок до 75 работни дни. Със същото Решение е утвърден и размерът на режийните разноски, които се осигуряват от Бюджета на Община Пловдив, и е определен в размер до 1.80 лв. с вкл. ДДС или 1.50 лв. без вкл. ДДС - оклад на човек за един храноден.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46125 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Пловдив, район „Южен” (на три места)

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І.Технически спецификации при изпълнение на поръчката: 1. Участникът следва да представи примерно меню за периода на изпълнение на обществената поръчка, като Възложителят определя следните стойности на минимални изисквания към отделната порция ястие, а именно: минимално количество хляб в една порция – 150 гр.; минимално количество на порция основно ястие – постно ястие 300 гр.; месно ястие – 250 гр. /с включен грамаж на месо в порцията, както следва: пилешко месо – 130 гр., свинско и телешко месо – 100 гр./ 2. Всеки участник може да предложи по-големи количества за една порция ястие, което се включва в методиката за оценка, за определяне на изпълнител на обществената поръчка, която е част от документацията за участие. 3. Рецептите в представеното от участника примерно меню, следва да бъдат съобразени с изискванията на „Сборник рецепти за заведенията за обществено хранене”, въз основа на който Дирекция „Социална политика” на Община Пловдив ще осъществява контрол върху качеството и вида, и количеството на продуктите, вложени в предлаганата храна. 4. Седмичното меню да бъде предоставяно от избрания за изпълнител, една седмица предварително за съгласуване с определен от Дирекция „Социална политика” на Община Пловдив, отговорник. 5. Задължително е присъствието на основно месно ястие три пъти в седмицата. 6. Не се допуска предлагане на храна, приготвена от предходен ден. 7. Участникът следва да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни. 8. В организацията на участника да има внедрена система за управление на безопасността на храните или анализ на опасните и критични контролни точки, а когато цялостното внедряване на системата е неприложимо – процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки /НАССР/ или сертификат за управление на качеството по EN ISO 22000:2005 с област на приложение производство и доставка на хранителни продукти или еквивалент. 9. Участникът трябва да притежава регистрация на обектите в БАБХ за извършване на съответната дейност, предмет на обществената поръчка. 10. Участникът трябва да разполага със собствен или нает транспорт, в случай че храната не се приготвя на място и се доставя до обектите, предназначени за осъществяване на храненето, удостоверен с разрешително за превоз на храни. Автомобилите трябва да имат издадено „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от съответния компетентен орган за превоз на хранителни продукти. 11. Участникът трябва да разполага с персонал за изпълнение на обществената поръчка. II. Срок на изпълнение на обществената поръчка – Срокът за изпълнение на поръчката е 75 (седемдесет и пет) работни дни, който срок започва да тече, считано от 15.12.2014 г. ІІІ. Условия на плащане. На всяко 15-то и последно число от текущия месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констативен протокол и фактури за предходния месец, съобразно утвърдената “Инструкция, относно изготвянето на периодични отчети и документооборота на социалните трапезарии към Община Пловдив”, въз основа на които се определя размерът на дължимото възнаграждение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извършва плащането по договора по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочена от него банка и банкова сметка в срок от 30 (тридесет) календарни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на констативни протоколи, издадени фактури и други първични документи, доказващи предоставянето на услугите, изготвени поотделно за всеки един от обектите, в които ще се извършва услугата, на горепосочените дати за отчитане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За икономически най-изгодна оферта се счита тази, получила най-висока комплексна оценка. Комплексната оценка на офертата представлява сборът на точките, които тя е получила по посочените по-долу показатели за определяне на комплексната оценка. К /комплексна оценка/ = К1+К2 Максималната стойност на комплексната оценка е 100 точки. Показатели за определяне на комплексната оценка и относителната им тежест: „Време за извършване на храненето” – К1, с относителна тежест 40 точки; „Количество на една порция ястие” – К2, с относителна тежест 60 точки; Методика за определяне на оценката по всеки показател: Показател „Време за извършване на храненето” – изразява се с цяло число, представляващо отношението между предложения срок за извършване на храненето от всеки един от участниците, изразено като цяло число в минути /не може да бъде по-малко от 30 и по-голямо от 180/ и предложения най-дълъг срок за извършване на храненето от участник в обществената поръчка, умножено с тегловен коефициент 40. К1= Време за извършване на храненето от съответния участник х 40 Предложеният най-дълъг срок за извършване на храненето от участник Показател „Количество на една порция ястие” – изразява се с число, представляващо сборът от отношението между предложеното количество за месно ястие в една порция от предложението на съответния участник в поръчката /изразява се в грамове, без да се включва хлябът/ и предложеното най-голямо количество за месно ястие в една порция от предложението на участник в поръчката, умножен с тегловен коефициент 30 и отношението между предложеното количество за постно ястие в една порция от предложението на съответния участник в поръчката /изразява се в грамове, без да се включва хлябът/ и предложеното най-голямо количество за постно ястие в една порция от предложението на участник в поръчката, умножен с тегловен коефициент 30. К2=К2.1.+К2.2., където: К2.1.=Количество за месно ястие в една порция от участника х 30 Най-голямо количество за месно ястие в една порция от участник К2.2.=Количество за постно ястие в една порция от участника х 30 Най-голямо количество за постно ястие в една порция от участник

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подаването на офертите за участие в обществената поръчка ще се извършва в Деловодството на Район „Южен” - Община Пловдив, бул. ”Македония” № 73А, в срок до 29.09.2014 г. /двадесет и девети септември две хиляди и чериринадесета година/ включително, до 17:00 часа. Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП. Същата ведно с цялата документация за участие в поръчката са публикувани и в Профила на купувача – интернет страницата на Възложителя – район „Южен” и могат да бъдат намерени и получени от участниците на следния интернет адрес - www.south.plovdiv.bg, раздел "Профил на купувача". Офертите ще се отварят и разглеждат на 30.09.2014 г. /вторник/ от 10:00ч. /десет часа/ в Заседателната зала на Район "Южен” - Община Пловдив, бул.”Македония” № 73А, ет. 2, от комисия, определена със заповед на Възложителя по реда на чл. 101г от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/09/2014