Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: И.Кондова-Кръстева, Репубика България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: гр.Варна, ул."Марин Дринов" № 55

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на консумативи за офис техника и профилактика.” Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на консумативи за офис техника и извършване на профилактика. Предметът на поръчката включва периодични доставки на консумативи (нови или презаредени тонер касети, глави, патрони и др.) и профилактика на принтери, копирни машини, факсове, мултифункционални устройства - при необходимост и по заявка на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125100

Описание:

Касети с тонер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

181 вида консумативи за печатащи устройства. Количеството на доставките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансови възможности.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна, ул."Марин Дринов" № 55

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество. Предлаганите офис консумативи трябва да отговарят на изискванията на Възложителя за посочените модели офис техника в Спецификацията /Приложение № 2/. Участниците нямат право да променят съдържанието на колоните и редовете на образците на приложенията /Спецификация, Оферта, Технически характеристики и Ценова оферта/. В оферираните единични цени участникът трябва да включи всички разходи по изпълнение на доставките (за: опаковка, доставка, транспортни разходи на заявената стока до адреса на Възложителя и обратно, данъци, такси, мита, поддръжка на подлежащите на презареждане консумативи). Предлаганите от Участника единични цени не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. Единичните цени се посочват без включен ДДС. За новопридобита офис техника, Възложителят ще зарежда допълнително определените консумативи с 5 % /пет процента/ отстъпка от цената на дребно за съответния артикул в актуалната за периода ценова листа на Изпълнителя. Техническо изискване за нови консумативи: предлаганите офис консумативи трябва да са фабрично нови, нерециклирани, неупотребявани и да са от производителя на съответната офис техника. Ако има консумативи с различен капацитет да се оферира консуматива, предлаган от производителя с най-висок капацитет за съответния вид техника. Под капацитет се разбира - брой страници, които се отпечатават при 5 % запълване на листа съгласно: - ISO/IEC 19752 - за монохромните лазерни устройства; - ISO/IEC 19798 - за цветните лазерни устройства; - ISO/IEC 24711 - за мастиленоструйните устройства. - за устройства, при които горното не е приложимо - според спецификациите на производителя. Продуктовите номера на предлаганите нови консумативи трябва да са със сигнатура за продажба в Европейския съюз с оглед на съвместимост с наличните устройства при Възложителя. Техническо изискване при презареждане: презаредените офис консумативи трябва да могат да отпечатват поне 80% от възможностите на оригиналните консумативи за офис техниката. Изпълнителят следва да поддържа подлежащите на зареждане офис консумативи (включително и чрез подмяна на резервни части) в добро техническо състояние с цел гарантиране високо качество на разпечатката – минимум три презареждания за касета. Профилактика на офис техника: Профилактиката ще се извършва при възникнала необходимост и финансова обезпеченост на Възложителя, след предварителна заявка. Цената за профилактика е лева за час за единица офис техника независимо от вида и марката й. Срок за изпълнение на доставката – до 3 /три/ календарни дни, считано от датата на заявката, за обикновена поръчка. Възложителят си запазва правото да възлага спешни поръчки, което обстоятелство изрично се посочва в заявката. Срокът за доставка при спешните поръчки е до 4 часа от получаването на заявката. 1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 2. Участниците в процедурата трябва да притежават сертификат ISO 9001:2008 (или еквивалент) за доставка на консумативи за офис техника и поддръжка на офис техника.3. Участниците трябва да разполагат със сервизни бази на територията на област Варна.4.Участниците трябва да разполагат със сервизни техници, притежаващи сертификат за преминато обучение за сервиз на лазерни принтери от марките, посочени в Техническите спецификации. Минимални изисквания: Участниците следва да разполагат с минимум трима сервизни техници. Всеки един от тях да притежава актуални сертификати от производител/официален представител на производителя на минимум две от марките, посочени в Техническите спецификации.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

В процедура за възлагане на поръчка с предмет “Доставка на консумативи за офис техника и профилактика“, Възложителят е посочил критерий за оценка на офертите “Икономически най-изгодна оферта”. Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начинът, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи изпълнителят на поръчка. Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база посочените по-долу показатели за оценка. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. След като извърши предварителната проверка за комплектоваността на подадените оферти комисията пристъпва към подробно оценяване на офертите, като разглежда критерия, показателите и методиката за оценка. I. Оценка по финансов показател „предлагана цена по Ценова оферта“ с К1- до 70т. Оценява се по следната формула: К1 = Ел1 + Ел2, където: Ел №/Показатели на ценообразуване/Мярка/Точки 1/ Обща стойност - нови и презаредени консумативи без ДДС/лв./68т. 2/Цена за профилактика за единица офис техника независимо от вида и марката й/ лв./ч/2т. Най-ниска стойност на Елемент Ел1 = 68 х --------------------------------------- Елемент на оценяван участник Най-ниска стойност на Елемент Ел2 = 2 х ---------------------------------------- Елемент на оценяван участник ІІ. Оценка по показател „Технология и организация на изпълнението на поръчката, осигуряващи най-малка прекъсваемост на работата на офис техниката.” К2- до 30 т. От участника в поръчката се изисква да демонстрира, че неговите предложения отговарят на техническите изисквания на Възложителя и нормите за високо качество. За да се даде възможност да направи това по един структуриран начин, съпоставим между участниците в поръчката, от участника в поръчката се иска да представи своите предложения по структурата, описана по-долу: А. Комуникация с Възложителя с оглед непрекъснатост на процеса на работа с консумативите на Изпълнителя - макс. брой точки 10 - точно, детайлно описание на процеса стъпка по стъпка с ясни механизми за връзка между Възложителя и Изпълнителя и обратно. Последователност на действията за постигане на бърза реакция. Наличие на алтернативни комуникационни канали; Б. Управление на риска макс брой точки 10 – Изложението трябва да е структурирано по следните точки: а) дефиниране на евентуалните рискове (аспекти и сфери на влияние), свързани с изпълнението на поръчката; б) оценка на степента на влиянието им в) превантивни действия – мерки за избягването на рисковете; г) коригиращи действия за отстраняване на последиците при евентуално настъпване на дефинираните рискове; В. Обхват на профилактика макс. брой точки 10 – представяне на дейностите, включени в профилактиката и времева разценка; Оценява се по следния начин: К2 = Ел.А+Ел.Б+Ел.В Максималната възможна комплексна оценка е 100т. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилага посоченият в чл.71, ал.4 и 5 от ЗОП ред.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана и приложенията към нея са публикувани в профила на купувача на електронната страница на Възложителя, http://www.mu-varna.bg/, в секция публични покани. Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес, телефон, факс и електронен адрес на Участника на адрес: гр.Варна, ул."Марин Дринов" № 55, стая №427 до 17:00 часа на 18.09.2014 г. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложитела и се връща на Участника, като тово обстоятелство се отбелязва в регистъра. Офертите ще бъдат отворени на 19.09.2014 г. от 14:00 ч. в сграда Ректорат на МУ-Варна, адрес ул."Марин Дринов" № 55. Отварянето на офертите е извършва при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/09/2014