Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: И.Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: гр.Варна, ул."Марин Дринов" № 55

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на лекарствени средства и помощни вещества за приготвянето на лекарствени таблети за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“, разделени на: Обособена позиция №1. Лекарствени средства за хуманна употреба Обособена позиция №2. Лекарствени средства за дентална медицина Обособена позиция №3. Помощни вещества за приготвяне на лекарствени таблети Обособена позиция №4. Лекарствени средства за ветеринарномедицинска употреба

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция №1. Лекарствени средства за хуманна употреба - 88 вида, общо 2009 бр., л., оп. и др. Максимално допустима стойност на договора - 27 900,00 лв. без ДДС. Обособена позиция №2. Лекарствени средства за дентална медицина - 14 вида, общо 9346 бр., л., оп. и др. Максимално допустима стойност на договора - 26 000,00 лв. без ДДС. Обособена позиция №3. Помощни вещества за приготвяне на лекарствени таблети - 13 вида, общо 44,5 кг. Максимално допустима стойност на договора - 10 000,00 лв. без ДДС. Обособена позиция №4. Лекарствени средства за ветеринарномедицинска употреба - 4 вида, общо 12 флакона и 9 опаковки. Максимално допустима стойност на договора - 2 000,00 лв. без ДДС. Посочените в конкурсната документация количества са прогнозни, за една година и ще служат при оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали посочените количества на стоките съобразно нуждите и финансовата си обезспеченост.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна, ул."Марин Дринов" № 55

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество. Да бъдат спазени техническите спецификации и изисквания на Възложителя. Предложението на Участника трябва да бъде с параметри, идентични с изискванията на Възложителя, посочени в спецификацията /Приложение № 2/. Срок за изпълнение на поръчката: 1 (една) година, считано от датата на подписване на договора или до достигане на максималната стойност на поръчката. Доставките се извършват само след получаване на писмена заявка и в срок не по–дълъг от 5 /пет/ календарни дни, считано от получаване на заявката на Възложителя. Доставката следва да се изпълнява съгласно клаузите на договора, проект на който представлява неразделна част от настоящата документация. Цени и начин на плащане: Предложената крайна цена без ДДС трябва да включва всички дейности и разходи на Изпълнителя, свързани пряко или косвено с доставката на стоките (за опаковка, доставка, данъци, такси, мита, транспортни и др.разходи до доставката на заявената стока на адреса на Възложителя). Така предложените от Участника крайни цени без ДДС не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. Лекарствените средства предмет на настоящата поръчка трябва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) – трябва да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004г. на Европейския парламент и Съвета/чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ/. Участниците трябва да представят декларация за удостоверяване, че предлаганите лекарствени продукти са регистрирани за употреба в страната и притежават съответните разрешителни съгласно ЗЛПХМ, както и сертификати, удостоверяващи качеството на продуктите, в това число и че липсват официални съобщения или ограничителни мерки за употреба на лекарствените продукти. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през съответната година, за която се провежда обществената поръчка, участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични. Декларацията се представя само в приложимите случаи. За обособена позиция №4 Лекарствените средства за ветеринарномедицинска употреба, същите трябва да отговорят на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти следва да бъде не по-малък от 90 /деветдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването се извършва по критерий „най-ниска цена“. Оценяването на ценовите предложения ще се извърши по следната формула: К цена = К1+К2 Показател К1 - “Предложена обща стойност без ДДС, изчислена на база предоставена от Възложителя КСС” с относително тегло в комплексната оценка – 0,95. Където К1 е съотношението към най-ниската предложена цена по Количествено-стойностна сметка изчислена по следната формула: Ц min К1 = ----------------- х 0,95, където: Ц n “Цmin.” е най-ниската предложена цена; “Цn” е цената на n- я участник. “0,95” е относителното тегло на показателя. Показател К2 - “Предложен процент търговска отстъпка от каталог” с относително тегло в комплексната оценка – 0,05. Където К2 е съотношението към най-високия процент отстъпка от каталог изчислен по следната формула: Ц n К2 = ----------------- х 0,05, където: Ц max “Цmax.” е предложеният най-висок процент отстъпка; “Цn” е процента отстъпка на n- я участник. “0,05” е относителното тегло на показателя. На първо място се класира участникът с най-висок сбор точки – К цена. Максимален брой точки: К1 + К2 = 1 т. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилага посоченият в чл.71, ал. 5, т. 1 от ЗОП ред.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана и приложенията към нея са публикувани в профила на купувача на електронната страница на Възложителя, http://www.mu-varna.bg/, в секция публични покани. Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес, телефон, факс и електронен адрес на Участника на адрес: гр.Варна, ул."Марин Дринов" № 55, стая №427 до 17:00 часа на 17.09.2014 г. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложитела и се връща на Участника, като тово обстоятелство се отбелязва в регистъра. Офертите ще бъдат отворени на 19.09.2014 г. от 10:00 ч. в сграда Ректорат на МУ-Варна, адрес ул."Марин Дринов" № 55. Отварянето на офертите е извършва при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП Общи изисквания към участниците Участниците в обществената поръчка за обособени позиции № 1, 2 и 3 трябва да притежават: валидно разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ), и/или за търговия на едро, и/или за внос на лекарствени продукти, издадено по реда на ЗЛПХМ. Участниците в обществената поръчка за обособена позиция №4 трябва да притежават лиценз, издаден от Българска агенция по безопасност на храните за извършване на търговия на едро с ветеринарномедицински продукти. За доказване на посоченото изискване да представи: - Копие от лиценз, издаден от Българска агенция по безопасност на храните за извършване на търговия на едро с ветеринарномедицински продукти. Участниците, които предлагат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и прекурсори, следва да имат лицензия по чл.32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Изисквания за технически възможности на участника: Участниците в обществената поръчка следва да имат възможност да осигуряват необходимите количества лекарствени продукти за целия срок на договора. Участниците следва да разполагат със складова база на територията на Република България, персонал с подходящо образование и квалификация и с транспортни средства, позволяващи своевременното изпълнение на доставките при заявка от Възложителя. Участникът следва да представи посочените в раздел ІV „Изискуеми документи за участие“ от настоящите указания документи, удостоверяващи техническите възможности за изпълнение предмета на поръчката, съобразно заложените от Възложителя минимални изисквания. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/09/2014