Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална агенция за приходите, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, За: Татяна Костова – държ.експерт, в дирекция ДВ, ЦУ на НАП, Република България 1000, София, Тел.: 02 98595356, E-mail: t.kostova@nra.bg

Място/места за контакт: Дирекция ДВ, ЦУ на НАП, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=338.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е Изработване и доставка на рол-банер във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност в изпълнение на договор № 13-22-123/12.02.2014 г. „Повишаване на знанията и уменията на служителите от функция „Продажби“ в НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения”, сключен между Националната агенция за приходите и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Поръчката се възлага в изпълнение на Дейност 4 „Осигуряване на информация и публичност“ от договор № 13-22-123/12.02.2014 г. изпълнение на проект „Повишаване на знанията и уменията на служителите от функция „Продажби“ в НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44423450, 31523200

Описание:

Указателни табелки
Табла с постоянен текст


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1бр. рол-банер ( информационна табела) с максимално допустима стойност – до 250 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на НАП, гр.София, бул."Княз Ал.Дондуков" № 52

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изработване на 1 брой рол-банер Рол-банерът (информационна табела – тип винил) се изработва до 10 /десет/ работни дни от одобряването на мостра на рол-банер (информационна табела) от страна на възложителя, за да бъде използван като информационен носител по време на изпълнение на проекта. Рол-банерът е необходимо да съдържа информация за името на проекта и финансиращата организация. Задължително е да присъстват: знамето и надписа „Европейски съюз”, логото и слогана на ОПАК и логото и слогана на ЕСФ. Дизайнът на рол-банера подлежи на одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За повече информация вж. т. II.3. За подробности относно техническите изисквания, вж. т. II.2. Рол-банерът се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол. ІІ.2. Технически изисквания: 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява изискванията по отношение на информацията и публичността, съгласно Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. 2. В информационните материали (рол-банер, приемо-предавателни протоколи), свързани с изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поставя, вкл. в header: а. флага на ЕС, съгласно графичните стандарти, включени в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и изписване на думите „Европейски съюз”; б. логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”; в. логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората.” г. лого на НАП – Национална агенция за приходите 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпише върху рол-банера текста: „Проект № 13-22-123/12.02.2014 г. „Повишаване на знанията и уменията на служителите от функция „Продажби“ в НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” 4. Цветови изисквания за флаг, лога и слогани на ЕС, ОПАК, ЕСФ и НАП-дадени в Приложение № 1 към Публичната покана; 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави в електронен вариант на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички задължителни флагове, лога и слогани във формат .eps. 6. Изисквания за рол-банера (информационната табела): Рол-банер (информационна табела – тип винил) – 1 брой. Минимални изисквания: 1 брой едностранен Х банер, размер 60Х160, сгъваема стойка и рекламно пано от винил, 4+4. Дизайнът подлежи на одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: задължителни елементи: знаме, лога и слогани на ЕС, ЕСФ, ОПАК и НАП; текст: „Проект № 13-22-123/12.02.2014 г. „Повишаване на знанията и уменията на служителите от функция „Продажби“ в НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/09/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ: 10 /десет/ работни дни от датата на публикуване на поканата на Портала за обществени поръчки/ и в „Профил на купувача“ на официалната страница на НАП. II. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ: 90 дни от датата на изтичане срока за получаване на офертите. III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 1. Лицата подават оферти, съобразно изискванията на Възложителя описани в Приложение № 1 - Описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението. 2. Подаването на офертите се извършва в посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 3. Всяка от офертите се представя като писмено предложение, изготвено в отговор на поканата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 4. Всяка от офертите следва да съдържа следната информация: • данни за лицето, което прави предложението, включително координати за връзка, телефон, факс, адрес, представляващ и координатор по изпълнението; • Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър (когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец). Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър Булстат), когато участникът е обединение, което не е ЮЛ (неперсонифицирано дружество), образувано съгласно българския Закон за задълженията и договорите. Обединение, което не е ЮЛ, образувано съгласно законодателството на чужда държава, представя съответен еквивалентен документ, в случай че такъв се изисква от законодателството, съгласно което е създадено обединението. Когато участникът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност. • предложение за изпълнение, съобразно приложеното описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението-Приложение № 1; • ценово предложение, съгласно приложения образец - Приложение № 3; • срок на валидност на предложението. • декларация за конфликт на интереси /съгласно приложения образец/; • декларация за липса на обстоятелствата по чл. 106, §. 1, букви „б“, „в” и „е“, чл. 107, §. 1, буква „б” и чл. 109, §. 2, буква „а” от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими към общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета /съгласно приложения образец/; ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ: Оферти се подават в деловодството на ЦУ на НАП, в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52, до 17.30 ч. на указания в публичната покана срок. Офертата, ведно с изискуемите документи, се подава в запечатан непрозрачен плик, придружен с писмо с посочване на изходящия номер на поканата и наименованието на обществената поръчка, за която се отнася, което да позволи завеждането му в деловодната система и поставяне на входящ номер, без разпечатване на плика. Офертата следва да постъпи в деловодството на ЦУ на НАП до изтичане на посочения в поканата срок. Оценката на офертите ще се извършва по критерия "най-ниска цена". Предложената от участника цена следва да включва всички разходи по изпълнението. Посочената в раздел III. стойност на поръчката, е максимално допустима за изпълнението на поръчката. НАП предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата, които могат да бъдат намерени на интернет адреса на възложителя: http://www.nap.bg, раздел "За НАП", "Профил на купувача". Отварянето на офертите е публично и ще се проведе на първия работен ден след изтичане на срока за получване на офертите от 14:00 часа в административната сграда на ЦУ на НАП, бул."Княз Ал.Дондуков" № 52. Съгласно чл.68 ал.3 от ЗОП на отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/09/2014