Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Български пощи" ЕАД, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1, бл. 31, За: Даниела Златкова, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493251, E-mail: d.zlatkova@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция "Правна дейност"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на работно облекло за работещите в „Български пощи” ЕАД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18110000

Описание:

Работно облекло


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на работно облекло за работещите в „Български пощи” ЕАД в ОПС, СП „БФН”, СП ИМС/Булпост и БРСЦ към ЦУ на „Български пощи” ЕАД

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43308 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОПС, СП „БФН”, СП ИМС/Булпост и БРСЦ към ЦУ на „Български пощи” ЕАД, съгласно Приложение № 1.3. към Техническата спецификация

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация /Приложение №1/ към поканата. Документи, които следва да се представят към офертата: 1. Данни за участника, който прави предложението - справка за административни сведения за участника /Приложение №2/; 2. Списък на основните доставки, изпълнени от участника през последните 3 (три) /2011, 2012 и 2013/ години, вкл. стойностите, датите и получателите. Списъкът следва да е придружен с доказателства за поне три извършени доставки. Като доказателство за изпълнена доставка ще се приемат: удостоверение, издадено и подписано от получателя на доставката. Удостоверението следва да съдържа информация за стойността и датата на доставката/доставките, чието извършване удостоверява. Удостоверението се представя в оригинал, или четливо заверено на всяка страница копие; или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за включена в списъка доставка; 3. Сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно стандарт БДС ISO 9001:2008 или еквивалентен, приложима при производството на предлаганите изделия и услуги; 4. Оригинали или заверени копия на протоколи от изпитване на всички материали използвани при изработката на всеки артикул, вкл. и за мострите на платовете за туники, издадени от акредитирана лаборатория с валиден сертификат. Стойностите на изследванията да са съпоставени с изискванията на БДС EN 340. В случай че участникът приложи копия, то към всяко копие следва да бъде приложена мостра от материала, за който се отнася протокола. 5. Описание на използваните материали за всеки вид работно облекло; 6. Указания и препоръки на производителя за ползване, начин на поддръжка и съхранение на работните облекла; 7. Декларация за приемане условията на проекта на договор /Приложение № 5.1/; 8. Техническо предложение - изготвено съгласно образеца на техническо предложение /Приложение 3/; 9. Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение /Приложение №4/; 9.1. Цените са твърди и не подлежат на преразглеждане за срока на договора; 9.2. Всички грешки или пропуски при изчисляването на предлаганите от участника цени са за негова сметка. 10. Мостри на предлаганите стоки – участниците предоставят по 1 (един) брой образец (мостра) от различните видове работни облекла, като същите следва да отговарят на техническата спецификация. За туниките с панталон да се представи мостра от един цвят по избор, а за останалите цветове е достатъчно да се представят мостри от плата с размери не по-малки от 30 см/ 30 см. Участниците поставят върху всяка отделна мостра етикет, на който се изписва поредния номер на съответния артикул, за който се отнася мострата. Мострите се представят в подходяща опаковка, запечатана, с приложен опис на съдържанието и надпис с данните на участника, чиито мостри се съдържат в опаковката. Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата стойност на договора - Документи удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1; - Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в крайната комплексна оценка : 1. Предложена обща цена за изпълнение на поръчката. Теглови коефициент – А1 = 60. 2. Оценка на представените мостри на работното облекло. Теглови коефициент – А2 = 30. 3. Предложен срок за изпълнение на поръчката. Теглови коефициент – А3 = 10.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в 13:00 часа на първия работен ден, следващ деня на приемането на офертите. Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/09/2014