Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Български пощи" ЕАД, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1, бл. 31, За: Даниела Златкова, Р България 1700, София, Тел.: 02 9493152, E-mail: d.zlatkova@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция "Правна дейност"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на специализирани полиетиленови пликове за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД през 2014 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18938000

Описание:

Пликове с вътрешен слой


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на специализирани полиетиленови пликове с размери : 265/320 мм 300/400 мм 380/480 мм. Участниците в процедурата нямат право да участват за отделен размер полиетиленови пликове; Количествата за отделните размери полиетиленови пликове са посочени в Таблица № 1, приложение към Техническите изисквания на Възложителя; Доставките да се извършат на две партиди до регионалните управления (РУ) на „Български пощи” ЕАД и специализирано поделение (СП) „ИМС/Булпост”, в следната последователност: Първа партида – до 20 (двадесет) календарни дни, считано от дата на одобрение на предпечатната подготовка ; Втора партида – от 60-тия до 70-тия календарен ден след датата на доставка на първата партида.Участниците в процедурата нямат право да участват за отделен размер полиетиленови пликове.Възложителят си запазва правото да извършва количествени промени между отделните размери пликове съобразно възникналите нужди; Участниците трябва да представят по 2 (два) броя образци (мостри) от различните размери полиетиленови пликове, като същите следва да отговарят на Техническите изисквания (Приложение № 1). При представяне на мострите се допуска 10 % отклонение от зададените параметри за размерите на пликовете, като участникът декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще достави пликовете с размери, посочени в Техническите изисквания и печатното им оформление ще бъде съгласно него.Участниците поставят върху всяка мостра етикет, на който се изписва размера на плика,за който се отнася мострата.Всички мостри се поставят в отделен плик извън плика с офертите.За предаване на мострите се съставя приемо-предавателен протокол,който участника следва да представи извън плика с офертата при нейното предаване.Ако участникът не представи приемо-предавателен протокол за предадени мостри,пликът с офертата не се приема и това обстоятелство се отразява в регистъраза подаване на документи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Регионално управление „Западен регион” – София; Регионално управление „Южен централен регион” – Пловдив ; Регионално управление „Североизточен регион” - Варна; Регионално управление „Югоизточен регион” – Бургас; Регионално управление „Северен централен регион” – Плевен; Специализирано поделение „EMS/BUPOST”

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване на изискванията на Възложителя, посочени в Техническите изисквания към поканата (Приложение 1, Таблица 1). Към офертата участниците следва да представят: 1. Данни за участника, който прави предложението – Справка за административни сведения за участника (Приложение 2) ; 2. Техническо предложение на участника изготвено по приложен към поканата образец. (Приложение 3); 3. Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение (Приложение № 4); . 4. Подписан и подпечатан проект на договор (Приложение 5); 5. Декларация за приемане условията на проекта на договор /Приложение № 6/; 6. Декларация, че предлаганите полиетиленови пликове и опаковки са годни за рециклиране; 7. Документи за произход на полиетиленовите пликове с адресна информация за фирмата производител и фирмата вносител (с превод на български език); 8. Документ за представителни права от производител/вносител за доставка на полиетиленови пликове (с превод на български език); 9.Декларация от производителя / вносителя, че предложените полиетиленови пликове отговарят на „Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки” (Държавен вестник брой № 19/09.03.2004 г.); 10.Копие от валиден сертификат на участника/производителя за система на управление на качество по ISO 9001:2008 или еквивалентен такъв (с превод на български език). Сертификатът трябва да бъде валиден към датата на представяне на офертите и трябва да бъде издаден от орган по сертификация, с валидна акредитация по стандарта ISO 17021, издадена от национален орган по акредитация, на държава - страна по споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация (ЕА MLA) или на Международния форум по акредитация (IAF MLA), в област сертификация на системи за управление по ISO 9001 и с EAC/NACE код покриващ обхвата на дейността, предмет на настоящата поръчка. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език като документът по тази точка се представя в официален превод. Съгласно §1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП „официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. *** Забележка: Навсякъде в техническите изисквания, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени участници или продукти да се чете и разбира „или еквивалент”; 11. Мостри - по 2 (два) броя от различните размери полиетиленови пликове. Документи, представени от участника избран за изпълнител при подписване на договора: - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; - Документи удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП; - Гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3 % от стойността на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в 11:00 часа на първия работен ден, следващ деня на приемането на офертите. Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/09/2014