Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ Версия за печат

BG-гр.Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, гр.Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mu-varna.bg.

Адрес на профила на купувача: www.mu-varna.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

При настоящата процедура се прилагат условията и реда на глава осма “а“ от ЗОП. Предметът на поръчката е избор на изпълнител за цялостно обзавеждане на апартаменти в гр.Сливен, ул. „Йосиф Щросмайер“ №27, вх.А, ап.1 и ап.2, съгласно приложена спецификация (Приложение № 2). Поръчката включва периодични доставки и монтаж на обзавеждане, в това число – мебели, кухненски уреди, бяла и черна техника и други, след предварително заявени и конкретизирани по вид, техничесски данни, комплектация и количества. Всеки участник трябва да подаде оферта за всички номенклатури, включени в спецификацията (Приложение № 2).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на196,19 мерни единици (брой-134; комплект-18; линейни метри - 37.19; композиция-4; кв.м-3), описани в техническата спецификация към поканата (Приложение № 2). Посочените в техническата спецификация (Приложение№2) и количествено-стойностна сметка (Приложение№6.1.) количества са прогнозни и ще служат за оценяване на офертите. Изпълнението на обзавеждането се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансови възможности. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали посочените количества на стоките, съобразно нуждите си.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество. Да бъдат спазени техническите спецификации и функционални изисквания на Възложителя.Предложеното от участника обзавеждане трябва да бъде с параметри, идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в спецификацията (Приложение№2). В предложението участника трябва да опише подробно параметрите на предлаганото от него обзавеждане, както и да представи чертежи, схеми, снимкови материали и други, доказващи съответствието на предложението с изискванията на Възложителя. Предложените от участника мебели трябва да отговарят на изискванията за ергономичност и безопасност. По отношение цветовата гама на изделията, Възложителят си запазва правото за избор от каталог на Изпълнителя при запазване на единичните цени за изделията, посочени в ценовата му оферта. По отношение на корпусната мебел, предложените за изпълнение изделия трябва да отговарят на изискванията посочени в описанието на поръчката - Приложение№1, раздел ІІ. Общи условия на Възложителя. Изисквания за изпълнение на поръчката. За доставката и монтажа на обзавеждане, уреди, техника и други посочени в спецификацията (Приложение№2), участникът следва да оферира единична цена без ДДС за 1 брой от съответното изделие и обща стойност съгласно приложената КСС (Приложение№6.1.).Предложените от участника цени трябва да включват всички дейности и разходи на Изпълнителя, свързани пряко или косвено с доставката и монтажа на обзавеждането и за извършване на цялостната, качествена и завършена работа (за труд,материали,производствени и монтажни разходи,доставка,транспортни и др.разходи,данъци,такси,мита до доставката на адреса, посочен от Възложителя и обратно).С изключение на ДДС се счита, че в цената са включени всички разходи на участника по изпълнението на поръчката.ДДС не е включен в договорените единични цени и се начислява допълнително.Възложителят си запазва правото при възникнала необходимост и при наличие на финансов ресурс да заяви допълнителни количества от посочените в спецификацията (Приложение№2) изделия, както и да изисква доставката и монтажа на други мебели, извън посочените в спецификацията, като стойността на тези мебели се определя на база оферирани в ценовата оферта на участника цени на материали.Възложителят индивидуализира мебелите според конкретната необходимост и финансова обезпеченост, като изпълнителят за своя сметка извършва проектиране и представяне на мебелите със специализиран софтуер – триизмерно и с коригиране на необходимите детайли.детайли.В предложените от участника единични цени на материали, които ще послужат за определяне стойността на обзавеждането не включено в спецификацията, което евентуално възложителят ще поръча, трябва да са включени всички дейности и разходи на Изпълнителя,свързани пряко или косвено с доставката и монтажа на изделията.Така предложените от Участника крайни цени без ДДС не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора.Предложената крайна цена за изпълнение на поръчката ще служи при оценяване на офертите като сума, посочена в лева без ДДС - получена от предложените единични цени на Участника и калкулирана с посочените от Възложителя количества в КСС (Приложение№6.1.).Срок за изпълнение на поръчката за посочените в спецификацията количества и видове мебели, както и за допълнителни заявки - не по-дълъг от 25(двадесет и пет)календарни дни от писмена заявка, подадена от Възложителя след сключване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискванията към участниците са посочени в описанието на поръчката-Приложение№1,раздел ІІ.Общи условия на Възложителя и изисквания за изпълнение на поръчката.Изискуеми документи за участие:1.Данни за участника-оригинал.2.При участници обединения се представя и копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето,което представлява участниците в обединението и документ,подписан от лицата в обединението,в който се посочва представляващият. 3.Техническо предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя- изготвя се от участника.4.Чертежи,схеми,снимкови материали и други на оферираното от участника обзавеждане по посочените от Възложителя изисквания в спецификацията.5.Попълнена оферта по образец(Приложение№5).6.Ценова оферта по образец с приложена КСС.7.Сертификат,издаден на участника,удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 за доставка и монтаж на обзавеждане или еквивалентен.8.Попълнена декларация за извършен оглед на обектите,за които е предназначено обзавеждането–образеца на декларацията се предоставя от представител на Възложителя на място при извършване на огледа.9.Документ за внесена гаранция за участие-заверено от участника копие на платежно нареждане или оригинал на банкова гаранция.10.Списък на доставките или услугите,които са еднакви или сходни с предмета на поръчката,изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата(Приложение №10).11.Опис на документите,съдържащи се в офертата.12.Документи,удостоверяващи представителната власт на лицето,от което изхожда предложението,в случай,че това не е законния представител на участника.13.Декларация по приложеният към документацията образец по чл.47, ал.9 от ЗОП–оригинал.14.Декларация за подизпълнители (Приложение№8).15.Документи на подизпълнителите,които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Всички представени документи се предоставят подписани и подпечатани от Участника на всяка страница.Участници,чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя,посочени в публичната покана и документацията, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране.Оценяването на офертите ще се извършва по критерий „най-ниска цена“.Оценяването на ценовите предложения ще се извърши по следната формула:Кцена=К1+К2.Показател К1-“Предложена обща стойност безДДС за обзавеждане,изчислена на база предоставена от Възложителя КСС с относително тегло в комплексната оценка-0.90.Където К1 е съотношението към най-ниската предложена цена по КСС,изчислена по следната формула:К1=( Ц min/ Ц n)х0.90,където “Цmin.” е най-ниската предложена стойност;"Цn” е стойността на n- я участник."0,90” е относителното тегло на показателя.Показател К2-“Предложена обща стойност безДДС на материали за изработка на допълнителни мебели,които не са включени в спецификацията” с относително тегло в комплексната оценка-0.10.Където К2 е съотношението към най-ниската предложена цена изчислена по следната формула:К2=(Цmin/Цn)х0.10, където“Цmin” е най-ниската предложена стойност;“Цn” е стойността на n- я участник."0.10” е относителното тегло на показателя.На първо място се класира участника с най-висок сбор точки-К цена.Настоящата публична покана и приложенията към нея са публикувани в профила на купувача на електронната страница на Възложителя:www.mu-varna.bg/секция публични покани.Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан,непрозрачен плик,надписан с предмета на поръчката,име,адрес,телефон,факс и електронен адрес на участника на адрес: гр.Варна,ул.”Марин Дринов”№55,ет.4,стая №427 до 17:00 часа на 16.09.2014 год.Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост,не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.Офертите ще бъдат отворени на 18.09.2014г. от10:00 часа в сграда Ректорат на МУ-Варна, адрес:гр.Варна,ул.”Марин Дринов” №55.Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68,ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/09/2014