Версия за печат

BG-гр.Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, гр.Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mu-varna.bg.

Адрес на профила на купувача: www.mu-varna.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за абонаментно сервизно обслужване на дентални юнити и дентално оборудване и апаратура във факултета по Дентална медицина и зъботехническо оборудване в Медицински колеж при МУ-Варна.Предмет на абонаментното сервизно обслужване са: 1. 41 бр. дентални юнити за консервативно и оперативно лечение “GNATUS” – Бразилия и периферията към тях; 2. 65 бр. дентални юнити за протетично и ортодонтско лечение “Chiromega” – Словакия и периферията към тях; 3. 15 бр. дентални юнити за всички видове практики - KaVo Primus 1058S и периферията към тях; 4. 28 бр. фантомни юнити KaVo и периферията към тях; 5. дентално оборудване съгласно Приложение №2; 6. зъботехническо оборудване съгласно Приложение № 2.1

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на абонаментно сервизно обслужване са: 1. 41 бр. дентални юнити за консервативно и оперативно лечение “GNATUS” – Бразилия и периферията към тях; 2. 65 бр. дентални юнити за протетично и ортодонтско лечение “Chiromega” – Словакия и периферията към тях; 3. 15 бр. дентални юнити за всички видове практики - KaVo Primus 1058S и периферията към тях; 4. 28 бр. фантомни юнити KaVo и периферията към тях; 5. дентално оборудване съгласно Приложение № 2; 6.зъботехническо оборудване съгласно Приложение № 2.1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

47500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът да спазва условията от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество.Абонаментното сервизно обслужване на техниката включва:1. Отзоваване за отстраняване на възникнали повреди на работното място на юнита, денталното/зъботехническо оборудване и диагностично–терапевтична апаратура чрез повикване от Възложителя в срок до 4 часа (четири часа) от подаването на заявката.Изпълнителят се задължава да отстрани повредата на денталните юнити, апаратура, денталното и зъботехническото оборудване в срок до: 8 часа при налична резервна част; при необходимост от доставка на резервна част от страната или от чужбина, Изпълнителят представя оферта за цена и срок на доставка. 2. Минимум два пъти по време на срока на договора (по съгласуван с Възложителя график) се осъществява периодичен контрол и профилактика на денталните юнити и периферия, както и на денталното оборудване и диагностично-терапевтична апаратура във факултета по Дентална медицина и зъботехническо оборудване в Медицински колеж за срока на договора за обезпечаване на нормалното им функциониране. Отстраняване на повреди, установени при извършените профилактични технически прегледи.3. Извършените профилактични технически прегледи за месеца се удостоверяват с двустранно подписан сервизен протокол и представянето на оригинална фактура от Изпълнителя. 4. При отстраняване на възникнали повреди вложените резервни части се заплащат отделно от абонаментната такса, съгласно двустранно подписан сервизен протокол.За вложените резервни части изпълнителят издава фактура за стойността им, съгласно направена и приета от Възложителя оферта.Абонаментното сервизно обслужване се извършва на адрес: гр. Варна, бул.”Цар Освободител”№84, Факултет по дентална медицина и Медицински колеж при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”– гр.Варна. Предложената от Участника месечната абонаментна такса за сервизно обслужване на денталните юнити, периферията към тях, за денталното и зъботехническо оборудване и диагностично-терапевтична апаратура трябва да бъде без ДДС и да включва всички разходи на участника свързани пряко или косвено с изпълнението на поръчката, включително труд и транспортни разходи до Възложителя и обратно.Изисквания към участниците: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.Участникът трябва да разполага със специалисти, наети по трудови договори, притежаващи необходимата квалификация за изпълнение предмета на поръчката. Участникът следва да разполага със сервизна база на територията на гр.Варна с техническо оборудване и инструменти, необходими за качественото изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, поне 3 услуги с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискуеми документи за участие: 1. Данни за участника 2. При участници обединения се представя и копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 3. Попълнена оферта по образец 4. Ценова оферта по образец. Общата стойност на офертата се образува като сбор от предложените цени на включените в офертата видове дейности. В случай, че в ценовата оферта, предложена от участника, бъде открита грешка в изчисляването на крайна обща стойност, офертата няма да бъде допусната до оценяване и класиране.В ценовата оферта не се допуска да бъдат посочвани нулеви стойности или с числа след втория десетичен знак. 5. Техническо предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя. Към Техническо предложение се прилага:Описание на отговорностите и пълномощията на специалистите, които ще извършват абонаментната поддръжка на денталните юнити, периферията към тях, денталното оборудване и диагностично-терапевтична апаратура, зъботехническото оборудване.6. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника7. Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата,придружен с доказателства.8.Списък на наетите на трудов договор от участника специалисти, които ще извършват абонаментната поддръжка на денталните юнити, периферията към тях, денталното оборудване и диагностично-терапевтична апаратура зъботехническото оборудване – оригинал, подписан и подпечатан от участника.9. Декларация за налична сервизна база на територията на гр.Варна с посочен точен адрес и описание на материално-техническата база, която ще бъде използвана за качественото изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. 10. Валиден сертификат на участника за въведена система за управление на качеството ISO 9001-2008 (или еквивалентен).11. Декларация по приложеният към документацията образец по чл.33, ал.4 от ЗОП .12. Декларация по приложеният към документацията образец по чл.47, ал.9 от ЗОП 13. Декларация по приложеният към документацията образец по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП 14. Документ за внесена гаранция за участие. 15. Списък на документите, съдържащи се в офертата.16.Декларация за подизпълнители (Приложение №12). 16.Декларация за подизпълнители (Приложение №12) - участникът следва да посочи подизпълнителите, ако предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Участникът носи отговорност за качественото изпълнение на работите, за които е ангажирал подизпълнители.17. Документи на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива:а) Декларация за съгласие на подизпълнители за участието им при изпълнение на обществената поръчка и дейностите, които ще изпълняват .б) Декларация по приложеният към документацията образец по чл.47, ал.9 от ЗОП– оригинал. Настоящата публична покана и приложенията към нея са публикувани в профила на купувача на електронната страница на Възложителя, www.mu-varna.bg/секция публични покани. Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 427 до 17:00 часа на 16.09.2014 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Офертите ще бъдат отворени на 17.08.2014г. от 10:00 часа в сграда Ректорат на МУ-Варна, адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал. 3 от ЗОП.“

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/09/2014