Версия за печат

BG-Дупница

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация - Дупница" ЕООД, ул. "Неофит Рилски" № 9, За: Даниела Миладинова, инж. Боряна Бояджиева, РБългария 2600, Дупница, Тел.: 0701 59432, E-mail: vik_dupnitsa@abv.bg

Място/места за контакт: гр. Дупница, ул. "Н. Рилски" 9

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.vik-dupnitsa.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за нуждите на "ВиК - Дупница" ЕООД по обособени позиции. Първа обособена позиция: доставка на тръби и фасонни части от полиетилен с висока плътност PE -100 за питейно-битово водоснабдяване за работно налягане PN 10 и PN 16 с диаметри DN 25 до DN 400 включително. Втора обособена позиция: доставка на двуслойни гофрирани полиетиленови тръби и фасонни части за канализация SN4 и SN 8 с диаметри от DN 110 до DN 800 включително.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44162000, 44163230

Описание:

Тръби
Свръзки за тръби


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставката ще се извършва с транспорт на изпълнителя, като видовете и количествата на всяка доставка ще се уточняват с текущи заявки на възложителя франко склад на възложителя в гр. Дупница.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В складовата база на възложителя в гр. Дупница, ул. "Н. Рилски" 9.

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят следните документи към офертата: копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър; техническо описание на изделията от предмета на поръчката; описание на техническите възможности на участника за осигуряване на доставките - складова база, транспорт; санитарно разрешително от МЗ или хигиенна оценка за допустим контакт с питейна вода; сертификаат за съответствие на строителния продукт и декларация на производителя за съответствие на качеството съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на строителните продукти; сертификат на производителя на суравината; сертификат за произход, както и други изискуеми документи описани в документацията за участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/09/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде открита на интернет страницата на Възложителя: www.vik-dupnitsa.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/09/2014