Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и Канализация - Свищов ЕАД, ул. Хемус, №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: Водоснабдяване и Канализация - Свищов ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмета на поръчката е:“Инкасиране на суми за предоставени ВиК услуги на абонатите на „ВиК – Свищов ЕАД” от община Свищов”. Изпълнителят на поръчката събира суми от абонатите на ВиК-Свищов ЕАД за предоставени ВиК услуги на територията на община Свищов. Изпълнителят извършва събирането на задълженията от абонатите от името на Възложителя срещу комисионна. “Инкасиране на суми за предоставени ВиК услуги на абонатите на „ВиК – Свищов ЕАД” от община Свищов” със следните обособени позиции: Позиция № 1: „Инкасиране на суми в брой и по Интернет с банкови карти и други платежни средства за услуги, предоставени на потребителите на „В и К– Свищов” ЕАД гр.Свищов, с ресурси и софтуер на Изпълнителя” Позиция № 2: „Инкасиране в обособени пунктове на суми в брой за услуги, предоставени на потребителите на „В и К– Свищов” ЕАД гр.Свищов, с ресурси на Изпълнителя и програмен продукт на Възложителя” Позиция № 3: „Инкасиране в обособени пунктове на суми в брой за услуги, предоставени на потребители на „В и К –Свищов ”ЕАД гр. Свищов, с ресурси на Изпълнителя, по фактури, предоставени от Възложителя”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79940000

Описание:

Услуги по събиране на плащания, вземания и дългове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В зависимост от инкасираните суми. Максимална стойност на поръчката - 66 000.00 лева без ДДС. Финансирането ще се извършва изцяло със средства на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Община Свищов

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидат за изпълнител може да бъде всяко българско и чуждестранно юридически или физически лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в указанията за подаване на оферта. Указанията и настоящата публична покана са достъпни на сайта на Възложителя (http://vik.svishtov.com/?pg=orders),Профил на купувача, съответната поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/09/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще бъдат отворени и разгледани от назначената от Изпълнитлния Дирректор на ВиК - Свищов ЕАД, комисия от 10:00 часа на 15.09.2014 год.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/09/2014