Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дирекция "Национален парк Централен Балкан", ул. Бодра смяна № 3, За: Ирена Цонева, Генчо Илиев, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 801277, E-mail: project@centralbalkan.bg;, Факс: 066 801277

Място/места за контакт: Централен офис

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.centralbalkan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/s:%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/p:%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-1.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дейности по опазване и поддържане на популациите на едрите бозайници в НП Централен Балкан: 1. Проучване на миграциите на кафявата мечка (Ursus arctos L.) в НП Централен Балкан и съседни територии 2. Оценка на досегашните дейности от страна на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ) по подхранване на едрите бозайници в парка 3. Предложения за места/райони за извършване на подхранване на едрите бозайници, вкл. и идентифициране на 14 подходящи места за направа на електронни хранилки 4. Доставка и монтаж на 14 електронни хранилки за подхранване на едрите бозайници 5. Монтиране на мобилни устройства (фотокапани) за наблюдение на едри бозайници и обучение на служители на ДНПЦБ 6. Изграждане на пунктове за наблюдение на едри бозайници 6.1 Определяне на 7 подходящи места за наблюдение на диви животни (едри бозайници) 6.2 Изграждане на пункт за наблюдение на едри бозайници

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

92534000 (QB51)

Описание:

Услуги по опазване на дивата природа (Относо национални паркове )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Проучване на миграциите на кафявата мечка (Ursus arctos L.) в НП Централен Балкан и съседни територии 2. Оценка на досегашните дейности от страна на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ) по подхранване на едрите бозайници в парка 3. Предложения за места/райони за извършване на подхранване на едрите бозайници, вкл. и идентифициране на 14 подходящи места за направа на електронни хранилки 4. Доставка и монтаж на 14 електронни хранилки за подхранване на едрите бозайници 5. Монтиране на мобилни устройства (фотокапани) за наблюдение на едри бозайници и обучение на служители на ДНПЦБ 6. Изграждане на пунктове за наблюдение на едри бозайници 6.1. Определяне на 7 подходящи места за наблюдение на диви животни (едри бозайници) 6.2. Изграждане на пункт за наблюдение на едри бозайници

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнението на поръчката е на територията на Национален парк „Централен балкан”. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Общи изисквания 1.1За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. 1.2. Всеки участник има право да представи само една оферта. 1.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да предстатви самостоятелна оферта. 1.4. Не се допускат варианти на офертата. 2. Минимални изисквания към техническите възможности и/или квалификацията на участниците. 2.1 Участникът следва да има опит в изпълнение на дейности, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на оферта по настоящата поръчка. Забележка: Под дейности, еднакви или сходни с предмета на поръчката се разбира проучване и/или мониторинг на едри бозайници; картиране и/или инвентаризация на едри бозайници и определяне на благоприятното състояние на едри бозайници; опазване и/или поддържане на едри бозайници. 2.2 Всеки участник трябва да разполага със следният екип от експерти, които да притежават необходимото образование и опит за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка: • Ключов експерт – 1 бр. Квалификации и умения:Образование: магистър по биология, екология, горско стопанство, ветеринарна медицина или еквивалент.Професионален опит: Минимум 3 години опит в дейности по опазване на едри бозайници (едър дивеч, едри хищници) и/или проучване на бозайната фауна. • Експерт – 1 бр.Квалификации и умения Образование: бакалавър или магистър по биология, екология, горско стопанство, ветеринарна медицина или еквивалент.Професионален опит Минимум 1 година опит в дейности по опазване на едри бозайници (едър дивеч, едри хищници). 2.3.Списък на специализираното оборудване и облекло, необходими за изпълнение на дейностите: Преносим компютър – 1 бр.;Високо проходим автомобил 4х4 – 1 бр. Бинокъл – 1 бр.;GPS – 1 бр.; Челници – 4 бр.;Комплект за улавяне и упояване на мечка:Капан на Олдрич – 1 бр.;Стрели за пневматична медицинска пушка 11 mm: 2 броя х 5 cc. и 1 брой 3 cc;Етанол 96% – 200 ml;Външен антибиотик – 1 флакон (250 ml);Адреналин – 10 ампули по 1 ml;Игли 60 mm – 5 броя;Обикновени спринцовки – по 3 броя от 3 cc и 5 cc;Zoletil 100 – 500 mg;Zoletil 50 – 250 mg;Medetomidine (Domitor®) – 2 ml. 2.4 Изискуеми документи и информация. 2.4.1 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. (Образец № 4), Забележка: Под дейности, еднакви или сходни с предмета на поръчката се разбира проучване и/или мониторинг на едри бозайници; картиране и/или инвентаризация на едри бозайници и определяне на благоприятното състояние на едри бозайници; опазване и/или поддържане на едри бозайници. 2.4.2. Списък-декларация на експертите, включен в екипа на участника, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката – Образец № 5 2.4.3. Декларация - съгласие от експертите – Образец № 6. 2.4.4. Професионална автобиография за всеки от експертите участникът следва да представи професионална автобиография по Образец № 7. 2.4.5 Декларация за техническото оборудване – собствено или наето, което кандидатът ще използва при изпълнение на обществената поръчка – Образец №8

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Ценово предложение „Предлагана цена” – Ц (относителна тежест 50 %, максимална стойност – 50 т.); 2.Методология и организация за изпълнение на поръчката – М (относителна тежест 50%, максимална стойност – 50 т.);.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/09/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Поръчката е в изпълнение на Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички” , осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 2. Офертата, систематизирана съобразно изискванията, се запечатва в непрозрачен плик, на който в долния десен ъгъл се изписва:Дирекция „НП Централен Балкан” гр. Габрово 5300; ул. „Бодра смяна” №3 п.к 80 За участие във възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:Дейности по опазване и поддържане на популациите на едрите бозайници в НП Централен Балкан. В горния ляв ъгъл на плика се посочва името на участника, адрес за кореспонденция, телефон/ факс и e-mail. 3.ДНП предотавя достъп до Публичната покана и Документацията за участие в профила на Купувача на адрес: www.centralbalkan.bg – (Администрация / Управление / Обяви, конкурси, поръчки / Обществени поръчки) от деня на публикуване на Поканата.Участник, който желае, може да извърши предварителен преглед на документацията в стая 301 на Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, от 08.30 часа до 16.00 часа, всеки работен ден или на сайта на Дирекцията в раздел Профил на купувача 4. Отваряне на оферти ще се извърши на 12.09.2014 г от 11.30 ч в в стая 301 на Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/09/2014