Версия за печат

BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Твърдица, пл. Свобода № 1, За: Атанас Христов Атанасов, Р България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на Община Твърдица”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000

Описание:

Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Доставка на 1 (един) брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Община Твърдица”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32083 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Условия за участие и изисквания към кандидатите. 1.1. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко физическо или юридическо лице, което представи документите по точка 3 от настоящия раздел ІІ, когато те удостоверяват съответствие с настоящите изисквания. 1.2. За участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП при подписване на договора. 1.3. Участниците да предложат на Възложителя фабрично нов лек автомобил, съответстващ на изискванията на Възложителя, които са определени от него в техническата спецификация (Приложение № 5 към документацията). 2. Необходими документи при сключване на договора. При подписване на договора и на основание чл. 101е, ал. 2 от ЗОП участникът определен за изпълнител следва да представи в оригинал: 2.1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1- 4 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5. 2.2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, подписана от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, съобразявайки разпоредбата на чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 3. Документи, представяни от участниците към офертата. Участниците в процедурата могат да участват само с една оферта, която съдържа следните документи: 3.1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец или копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. 3.2. Оферта с техническо предложение, изготвена съгласно образец № 1 (Приложение № 1), съдържаща задължително техническа спецификация на предлагания от съответния участник автомобил, даваща възможност на Възложителя да прецени съответствието му с изискването по т. 1. 3. от настоящия раздел. Възложителят допуска прилагане към офертата по образец на рекламни брошури/каталози, съдържащи и допълнителни информация и спецификации на предложенията на участниците. 3.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, представено в съответствие с образец № 2 (Приложение № 2). 3.4. Попълнен образец № 3 на административна справка – Приложение № 3. 3.5. Проект на договор, предложен от Възложителя. 3.6. Нотариално заверено пълномощно на представителя на участника в процедурата, ако същият не е законен представител. 3.7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 3.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки. 3.9. Декларация за запознаване с условията на поръчката. 3.10. Декларация за приемане на условията в проекта в договора. Нотариалните заверки да не предхождат датата на представяне на офертите с повече от три месеца. Копията от всички документи, за които не се изисква изрична нотариална заверка се представят заверени с вярно с оригинала от участника. В случай, че участникът е чуждестранно лице, документите се представят в официален превод на български език. Описаните по-горе документи следва да се представят във вида, посочен в настоящата документация. В случай, че документите не отговарят на изискванията на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ПОКАЗАТЕЛ Относително тегло Показател 1 (П1): Предложена цена /в лв. без ДДС/ 55 % (0,55) Показател 2 (П2): Срок за доставка /в дни/ 15 % (0,15) Показател 3 (ПЗ): Гаранционен срок на автомобила /в години/ 20 % (0,20) Показател 4 (П4): Емисии на въглероден диоксид (С02) /в гр./км./ 10 % (0,10)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/09/2014