Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и Канализация - Свищов ЕАД, ул. Хемус, №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: Водоснабдяване и Канализация - Свищов ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Задължителна застраховка гражданска отговорност на товарен автомобил МЕРЦЕДЕС АТЕГО за срок от 6 месеца. Предмета на поръчката е подробно описан в указанията на подаване на оферта, публиквани в сайта на ВиК - Свищов, раздел: Профила на купувача.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Застраховане на 1 брой товарен автомобил. Прогнозната стойност на поръчката за срок от шест месеца е 120.00 лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

120 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на Република България

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, както и техни обединения, което е застрахователно дружество, което е получило разрешение за извършване на застрахователна дейност. Всеки участник в поръчката има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти. Участниците да отговарят на посочените изисквания за изпълнение на поръчката подробно описани в указания за подаване на оферта, които да достъпни на сайта на Възложителя (http://vik.svishtov.com/?pg=orders), раздел: Профил на купувача, съответната поръчка. Съдържание на офертите: 1. Данни за Участника, който подава оферта - Приложение № 1; 2. Копие от документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър ,когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.1 .т 1 от ЗОП – приложение №5 Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 ЗОП – приложение №6 Декларация за приемане условията на проекта на договор – приложение №4 4. Заверено от участника копие на валиден Лиценз/Разрешение за извършване на застрахователна дейност. 5. Предлагани от участника Общи условия за застраховката /заверено копие/; 6. Техническо предложение попълнено по образец-Приложение № 2. Поставя се в отделен плик, плик №1 с надпис: „Техническо предложение”. В този плик се поставя техническото предложение на участника, включващо следните документи: 6.1. Механизъм за оценка на щетите ; 6.2. Срок на изплащане на застрахователното обезщетение /не повече от 15 (петнадесет) дни. 6.3. Срок за застраховане след направена заявка /в календарни дни/ - не повече от 3 дни; 6.4. Евентуални отстъпки и бонуси 6.5. Изискуеми документи за изплащане на щети при настъпване на застрахователно събитие. 6.6. Покрити рискове 6.7. Подписан от участника предложеният от Възложителя проект на договор. 7. Ценово предложение попълнено по образец - Приложение № 3. Поставя се в отделен плик, плик №2 с надпис: „Ценово предложение” 8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “Вярно с оригинала”, с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват Участника, съгласно представените документи за регистрация. Офертата се попълва на български език на компютър, пишеща машина или на ръка, без задрасквания и поправки. Документите и данните в офертата се подписват само от лицата с представителна власт, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или изрично упълномощени за това лица, за което се изисква да се представи изрично нотариално заверено пълномощно. Пълномощното трябва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/09/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Получените оферти ще бъдат отворени и разгледани от назначената от Изпълнителния Директор на Дружеството комисия от 09:30 часа на 04.09.2014 год. в заседателната зала на ВиК - Свищов ЕАД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/09/2014