Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, бул."Г.Софийски" №3, За: Любомир Белчев, Елисавета Михайлова, България 1606, София, Тел.: 02 9226071; 02 9225214, E-mail: elisaveta@vma.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: ВМА София- Правно- нормативен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vma.bg.

Адрес на профила на купувача: vma.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Сключване на застраховка „Професионална отговорност на медицинския персонал на болнични заведения” за нуждите на ВМА. Желани лимити на отговорност за всяко едно застраховано лице: 1. Единичен лимит: 100 000 / сто хиляди / лева (за една претенция или серия от претенции в резултат от едно събитие) 2. Агрегатен лимит: 250 000 / двеста и петдесет хиляди / лева (за всички претенции/събития в периода на застраховката) 3. Самоучастие на застрахования: не повече от 300 / триста / лева. Срок на застраховката- 12 месеца. Ретроактивна дата на полицата - 18.01.2010 г. Срок на валидност на офертата - 40 календарни дни от датата на нейното представяне.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизителен брой на лицата за застраховане: Лекари и други - 447, асистенти - 88, фармацевти - 10, медицински сестри- 541, лабораторни техници - 10, зъботехници - 3 , лаборанти 97 и други 367. Лицата ползват рентгенова, радиоизотопна, лазерна апаратура за диагностика и/или лечение както следва: Компютърни томографи – 2 бр., гама камери– планарни – 2 бр., радиоизотопна апаратура – 2 бр., ангиографи – 1 бр., подвижни рентгенови апарати – 17 бр., стационарни рентгенови апарати – 6 бр., ядрено-магнитен резонанс – 1 бр., коагулационни лазери – 9 бр., ултратерм и радартерм – 6 бр., лазерни апарати за биостимулация – 4 бр. Използват се и радиоактивни материали. Приблизителен брой легла за пациенти за стационарно лечение: 850 бр. Приблизителен брой пациенти на стационарно лечение за една година – 36000 бр. и приблизителен брой приходящи пациенти за една година – 140000 бр. За последните пет години са заведени 9 /девет/ броя съдебни искове за лекарска небрежност и 15 /петнадесет/ претенции от пациенти.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ВМА

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП: Списък на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата: 1. Административни сведения за кандидата, който прави предложението( по образец). 2.Оферта за изпълнение (по образец). 3.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.9 от ЗОП– по образец. 4. Свидетелство за съдимост за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, валидно към датата на сключване на договора /при сключване на договор/. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП /при сключване на договор/. 6. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП. 7.Копие от документ за регистрация на участника или ЕИК (съгласно чл. 23 от ЗТР /Закона за търговския регистър /) – за българско юридическо лице ; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Представят се заверени копия на указаните документи, издадени от компетентен орган в страната на участника. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице, документът се представя в официален превод. 8. Лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от "Комисията по финансов надзор", валиден към момента на подаване на офертата и включващ в съдържанието си застраховките, предмет на поръчката. 9. Образец на Застрахователен договор (застрахователна полица) с общи условия.10. Други документи, по преценка на участника- описват се.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/09/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана е публикувана на интеренет- страницата на АОП и в публичния профил на купувача на адрес www.vma.bg, раздел Обществени поръчки, където са качени образците на документите. Офертата се представя в Деловодството на ВМА София- бул."Г.Софийски"№3, ет.2, в работните дни от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 15.00 ч. в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Офертите не подлежат на отваряне в деловодството. Офертите ще се разглеждат от комисия, назначена от възложителя в административната сграда на ВМА- бул."Г.Софийски" №3, ет.1, зала №10 на 05.09.2014 г. от 10.30 ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/09/2014