BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул."България"№32, За: Грозденка Дюлгерова, Христина Николова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308; 0379 74322, E-mail: europroject_svgr@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 308, 316

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Строителен надзор за обекти: „Рехабилитация на път HKV 1149/III-505 Малко градище-Свиленград-/Сива река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село” и „Рехабилитация на път HKV 3141/III-5509 Свиленград-Райкова могила/-Левка/III-5507 по проект №26/321/01577/14.12.2013.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000

Описание:

Строителен надзор


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва осъществяване на строителен надзор от Изпълнителя в полза на Възложителя – Община Свиленград, върху изпълнението на Строително-монтажни работи, включващ следните обекти на територията на община Свиленград: Обект 1 - „Рехабилитация на път HKV 1149 /III-505 Малко градище-Свиленград-/Сива река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село” и Обект 2 - „Рехабилитация на път HKV 3141/III-5509 Свиленград-Райкова могила/-Левка/III-5507”. Максималната стойност на поръчката е 5 000 лв. без ДДС или 6 000 лв. с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В обхвата на дейностите, които се очаква да бъдат извършени от избрания изпълнител се включва: 1. Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР и съответствието на извършващото се строителство със законовите изисквания; строителните правила и нормативи; техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните, и противопожарните изисквания; предвижданията на инвестиционния проект, договора за строителните работи. 2. Координира строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация. 3. Следи за спазването на изискванията за здравословните и безопасни условия на труд. 4. Проверява съответствието и подписва количествените сметки представени от Изпълнителя за извършените СМР и осигурява предаването им на Възложителя. 5. Осигурява съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 6. Осигурява спазването на условията за безопасност на труда съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и останалите нормативни актове, уреждащи тази материя. 7. Осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях. 8. Контролира съответствието на влаганите материали и продукти с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти. 9. Осигурява предприемането на всички необходими мерки с цел недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. 10. Подписва всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи. 11. Дава инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности и взимане на решения по технически въпроси, които не променят техническите проекти. 12. Обсъжда с Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности възникналите проблеми във връзка със СМР и информира Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след нарушението. 13. Изисква изготвянето на екзекутивната документация и другата техническа документация по изпълнение на строително-монтажните работи от Изпълнителя в предвидените от закона случаи. 14. Подписва съвместно с Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности изготвената екзекутивна документация и я представя на съответните органи съгласно чл. 175 и следващите от ЗУТ. 15. Внася екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем. 16. Участва при съставянето на констативния акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности, който удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор. С този акт се извършва предаването на строежа от Изпълнителя на строително-монтажните дейности на Възложителя. 17. Съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 ЗУТ. 18. Съдейства на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да регистрира пред органа издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп по електронен път до документацията за участие и приложенията може да се намери на следния адрес: www.svilengra.bg в раздел "Профил на купувача". Разглеждането на офертите ще се извърши на 03.09.2014г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на Общинска администрация- гр. Свиленград.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ОбА-Свиленград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/08/2014