Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ

BG-с. Крушари

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Крушари, ул. "Девети септември" №3 А, За: Веселина Иванова, Р България 9410, с. Крушари, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: с.Крушари

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Превоз на ученици и учители по автобусни линии в Община Крушари през учебната 2014/2015 година",със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Капитан Димитрово – Коритен – Северняк – Поручик Кърджиево - Коритен - Абрит –Коритен – Александрия - Крушари; Крушари – Александрия – Коритен - Абрит – Коритен – Северняк – Коритен – Капитан Димитрово; Капитан Димитрово- Коритен – Северняк – Поручик Кърджиево - Коритен - Абрит – Коритен - Капитан Димитрово Обособена позиция № 2: Добрич - Лозенец – Северци - Крушари ; Крушари – Северци – Лозенец - Добрич Обособена позиция № 3:Габер – Телериг Обособина позиция № 4: Добрич – Крушари;Крушари – Добрич

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

“Превоз на ученици и учители по автобусни линии в Община Крушари през учебната 2014/2015 година” по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1- Капитан Димитрово – Коритен – Северняк – Поручик Кърджиево - Коритен - Абрит –Коритен – Александрия - Крушари; Крушари – Александрия – Коритен - Абрит – Коритен – Северняк – Коритен – Капитан Димитрово; Капитан Димитрово- Коритен – Северняк – Поручик Кърджиево - Коритен - Абрит – Коритен - Капитан Димитрово - ТРИ ИЗВОЗВАНИЯ С АВТОБУС НАД 22 МЕСТА - 110 км. Обособена позиция № 2- Добрич - Лозенец – Северци - Крушари ; Крушари – Северци – Лозенец - Добрич - ДВЕ ИЗВОЗВАНИЯ С АВТОБУС НАД 22 МЕСТА - 80 км. Обособена позиция № 3-Габер – Телериг - ЕДНО ИЗВОЗВАНЕ С АВТОБУС ДО 22 МЕСТА - 10 км. Обособина позиция № 4- Добрич – Крушари;Крушари – Добрич - ДВЕ ИЗВОЗВАНИЯ С АВТОБУС ДО 22 МЕСТА- 67 км.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Крушари

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът трябва да притежава необходимия капацитет и професионален опит за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката: Да има изпълнени поне 1 договор за услуга за последните три години с предмет, сходен с предмета поръчката и приключили към крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена поръчка. Опитът се доказва с декларация – списък на договорите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Под доказателство за извършена услуга следва да се разбира всеки един документ, който доказва успешното извършване на услугата. Изискването за изпълнен минимум 1 /един/ договор за последните три години важи независимо от броя на обособените позиции, за които участника е подал оферта. Под договори с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка следва да се разбират: извършване на специализиран превоз по утвърдени транспортни линии на учители и ученици. Всички доказателства следва да бъдат заверени от представляващия участника. 2.По автобусните линии, за които Общината заплаща на превозвача да имат право да пътуват безплатно при изпълнение на служебните си задължения учители и служители в училищата, служители от общинската администрация и ветерани. 3.Копие на лицензия за извършване на обществен превоз на пътници; 4.Документ за собственост на автобусите или договори за наем или лизинг, с които ще се изпълнява поръчката; 5.Справка на МПС, с които ще се изпълнява поръчката; 6.Документ, доказващ извършен технически преглед за 2014г.; 7.Документ за собственост или договор за нает сервиз или сервизно обслужване; 8.Удостоверение за транспортна годност. 9.Копия, заверени от кандидата, на застрахователните полици ”Гражданска отговорност” и ”Злополука” за 2014г. 10.Списък с имената, квалификацията и продължителността на професионален опит на водачите на МПС, които участника ще използва при изпълнение на поръчката. Към списъка трябва да бъдат приложени заверени копия на свидетелства за управления на МПС и удостоверение за психологическа годност на водачите на МПС. Промяната в списъка по време на изпълнението на поръчката ще се извършва от изпълнителя с уведомително писмо до възложителя минимум три дни преди промяната. Участникът трябва да има предвид при определяне на лицата- водачи на МПС-та, че съгласно чл. 23б, ал.1 от Закона за автомобилните превози, специализираните превози на деца и/или ученици се извършват от водачи, които притежават най-малко две години професионален опит като водачи на автобус и са на възраст над 25 години.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/09/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертата: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1; 2. Административни данни за участника – попълва се Образец № 2; 3. Регистрационни документи на участника удостоверяващи правосубектност: Заверено копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър Заверено копие на документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът следва да бъде в официален превод - за чуждестранно юридическо лице; копие от документ за самоличност - за участник физическо лице; Документ за създаване на обединение/консорциум; Забележка: Всички документи, предоставени на чужд език, следва да са придружени от превод на български език, с изключение на документите по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, които се представят в официален превод. 4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец №3 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в обществената поръчка (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация); 6. Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 4; Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. 7.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в обществената поръчка като такъв – попълва се Образец № 5; Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно. 8. Декларация за валидност на офертата- Образец №6 9. Документи доказващи минималните и специфични технически изисквания към участника. 10. Списък-Декларация на успешно изпълнени през предходните три години –/считано до датата на крайния срок за подаване на оферти/ договори за услуга с предмет, подобен на предмета по настоящата поръчка- Образец №7 11. „Теническо предложение” – попълва се Образец №8 ; 12. „Ценово предложение“- попълва се Образец № 9 Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши от 10:30ч. на 03.09.2014г. в административната сграда на Община Крушари, стая №301 при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Община Крушари предоставя пълен свободен достъп по електронен път до документацията за участие в обществената поръчка, която може да бъде намерена и получена от интернет адреса на Възложителя: http://www.krushari.bg/, „Профил на купувача” - http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432 .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/09/2014