BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул."България" 32, За: Грозденка Дюлгерова; Янка Грудева, Република България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74309; 0379 74308, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация - стая 309 и 308

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и монтаж на обзавеждане за здравни кабинети в детски градини и училища на територията на Община Свиленград”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39510000

Описание:

Текстилни изделия за домакинството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка и монтаж на обзавеждане за здравни кабинети в детски градини и училища на територията на Община Свиленград, а именно: бюра - 4бр.; офис стол -1 бр.; стол тип мениджърски-1 бр.; поставки за компютър-3бр.; лекарска кушетка-1бр; шкаф за лекарства за спешна медицинска помощ-1бр.; многофункционална медицинска масичка-манипулационна с шкафове за инструментариум-1бр.; професионална медицинска теглилка с ръстомер-1бр.Прогнозната стойност на доставката и монтажа е 2 160 лв. без ДДС и 2 592 лв. с ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2160 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Отделните елементи на обзавеждането, съставните им части и материалите, от които са направени да са с високо качество и да съответстват на действащите технически норми, да са устойчиви на механични въздействия, влагоустойчиви, термоустойчиви в нормалните граници. Материалите да не съдържат вредни за човешкия организъм съставки. 2. Доставката да е съпроводена от декларация, че стоките са фабрично нови, неупотребявани. 3.Гаранционният срок на доставеното и монтирано обзавеждане да не е по-кратък от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол между страните за приключване на монтажа на обзавеждането. 4. Изпълнителят гарантира срещу скрити фабрични дефекти на доставеното обзавеждане, при условие че откритите дефекти не са резултат от обикновено износване и неправилно ползване. 5. Времето за отстраняване на възникнала повреда да е не повече от 7 /седем/ работни дни, считано от датата на подаване на информация /по телефон, имейл/ от страна на получателя. 6. Участникът /или упълномощен негов представител/ да направи предварителен оглед на помещенията, в които предстои да бъде доставено обзавеждането, и да представи техническо предложение /ценова оферта/, в което да са посочени техническите характеристики на предлаганите модели с параметри, идентични на зададените.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/08/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп по електронен път до документацията за участие и приложенията може да се намери на следния адрес: www.svilengrad.bg в раздел "Профил на купувача". Отварянето на офертите ще се извърши на 29.08.2014 год. от 10:30ч. в малката заседателна зала на Общинска администрация-Свиленград. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68, ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ОбА-Свиленград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/08/2014