Версия за печат

BG-Нова Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД, ул. "Петко Енев" № 1, За: инж. Денислава Найденова, България 8900, Нова Загора, Тел.: 0884 332100, E-mail: mbal_nz@abv.bg

Място/места за контакт: МБАЛ Св. Петка Българска

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nova-zagora.org.

Адрес на профила на купувача: http://nova-zagora.org/index.php?option=com_content&task=view&id=786&Itemid=184.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Приготвяне и доставка на готова храна за болнично хранене на пациенти на МБАЛ Св. Петка Българска ЕООД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55321000

Описание:

Услуги по приготвяне на храни за консумация


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обектът обхваща приготвяне и доставка на храна по заявка и меню на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД за настанените в болничното заведение пациенти, за 365 дни. Менюто за един храноден на един пациент включва: Закуска, обяд и вечеря. Към всяко ястие се включва необходимото количество хляб. Специфичните диети, изискващи повече от три хранения на ден, се включват също в менюто за един храноден. В рамките на менюто и цената за един храноден, възложителя може да заявява различни блюда, като се изхожда от нуждите на пациента и препоръките на лекуващия лекар. Конкретните видове ястия се посочват в заявката на възложителя и се приготвят в съответствие с рецептурника на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД и Диети № 1-15, съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд. 1984 г. на МЗ. Рецептурника на МБАЛ „Св. Петка Българска” е на разположение на участниците в процедурата в деловодството на болничното заведение.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Лицата, кандидатстващи за изпълнение на поръчката „Приготвяне и доставка на готова храна за болнично хранене на пациенти на МБАЛ Св. Петка Българска ЕООД” следва да представят следните документи и да отговарят на следните изисквания: 1. Административни сведения - Образец № 1. 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 3. Документи, удостоверяващи наличието на собствена или ползвана на валидно правно основание производствена кухненска база на територията на гр. Нова Загора за изпълнение на поръчката. 4. Списък на специалистите, ангажирани с изпълнението на поръчката /готвачи/, придружен с данни за техния опит и документи за тяхното професионално образование и квалификация, сертификати за преминати квалификационни курсове, трудови книжки, гражд. договори, осигурителни книжки /заверени от участника копия/; 5. Списък на основните договори за приготвяне на храни за нуждите на болнични заведения, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Препоръките се приемат от възложителя, ако са представени в оригинал или ксерокопие, заверено и подпечатано от кандидата и съдържат адрес и телефон на издателя на препоръката). Критерии за подбор, включващи минимални изисквания по т. 3, 4 и 5. а/ Изпълнителя следва да притежава на територията на гр. Нова Загора собствена или наета кухненска база с капацитет за приготвяне на храна на не по-малко от 100 човека, която да отговаря на нормативните изисквания за хигиената на храните. б/ Участникът следва да разполага с минимум един готвач. в/ Участникът следва да притежава минимум 3 год. опит в областта на болничното хранене. Това обстоятелство се удостоверява с препоръки от възложителите. Препоръките се приемат от възложителя, ако са представени в оригинал или ксерокопие, заверено и подпечатано от кандидата и съдържат адрес и телефон на издателя на препоръката). 6. Удостоверения за регистрация на обекта, където ще се приготвя храната, по Закона за храните, издадени от съответния компетентен орган. 7. Техническо предложение-образец № 2. 8. Предлагана цена - Образец № 3. Приготвената храна следва да отговаря на изискванията за качество според действащите в страната стандарти, закони и подзаконовите нормативни актове във връзка с производството и търговията с храни. При приготвянето на храната, следва да се спазват изискванията за хигиена, качество и енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия. Храните за пациенти на МБАЛ Св. Петка Българска ЕООД да бъдат приготвени при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества и технологичните изисквания за приготвяне на храни и добър външен вид. За приготвянето на ястията, трябва да се използват висококачествени продукти, несъдържащи вредни за здравето примеси и добавки.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/09/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В документацията за участие в процедурата са посочени необходимите документи, които участника следва да представи за доказване на обстоятелството, че отговаря на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката. Документацията за участие е на разположение на участниците на посоченият в настоящата покана адрес на профила на купувача.Образците, посочени в документацията за участие са задължителни за участниците, и не могат да бъдат променяни от тях. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с „Приготвяне и доставка на готова храна за болнично хранене на пациенти на МБАЛ Св. Петка Българска ЕООД”, в деловодството на МБАЛ Св. Петка Българска ЕООД. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на 02.09.2014 г., в 10:00 часа, в заседателната зала на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД, находяща се в лечебен корпус, ІV етаж, на адрес гр. Нова Загора, ул. "Петко Енев" № 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/09/2014