Версия за печат

BG-Летница

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Летница, бул. "България" №19, За: инж.Павлинка Чолакова, Република България 5570, Летница, Тел.: 06941 2163, E-mail: letnitsa@mail.bg, Факс: 06941 2256

Място/места за контакт: Община Летница

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.letnitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: www.letnitsa.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

«Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински сгради и обекти, Община Летница». Строително-монтажни и ремонтни работи се осъществяват на следните сгради и обекти-общинска собственост, както следва: 1.Строителство на Параклис в с.Кърпачево, Община Летница 2.Ремонт на зала в кметство с.Горско Сливово, Община Летница 3.Ремонт на зала в кметство с.Крушуна, Община Летница, съгласно количествено-стойностните сметки по обекти. Предвижда се строителство на сградата на параклиса с размери 3,00/3,00 м. и дървен навес пред нея с размери 2,00/3,00 м. Ще се изпълни по монолитен начин.Покривът е обща едноскатна дървена покривна конструкция, покрита с керемиди. Носещата конструкция ще се изпълни дървена, ограждащите стени са тухлени в горния край, на които ще се изпълнят стоманобетонни греди, лягащи на стоманобетонови колони. На залите в селата Горско Сливово и Крушуна ще се извършват ремонтни работи, включващи подмяна на дограма с PVC и AL, обръщане около отвори, гипсова шпакловка и латексово боядисване.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер до 14 916.67 /четиринадесет хиляди деветстотин и шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки/ лева без ДДС и по сгради и обекти определени без ДДС в лева са както следва за: 1.Параклис в с.Кърпачево, Община Летница с прогнозна стойност до 6 666.67 (шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС; 2.Зала кметство с.Горско Сливово, Община Летница с прогнозна стойност до 4 666.67 (четири хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС; 3.Зала кметство с.Крушуна, Община Летница с прогнозна стойност до 3 583.33 (три хиляди петстотин осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС. Офертите на Участниците не трябва да надвишават горепосочената обща прогнозна стойност и по обекти. Всеки участник предлага офертна цена в лева без ДДС. Източник на финансиране: Постановление на Министерски съвет №164 от 19.06.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

14917 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Летница, кметство с.Крушуна, кметство с.Горско Сливово и кметско наместничество с.Кърпачево

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа следните документи: 1.Списък на документите; 2.Оферта; 3.Административни сведения; 4.Представяне на участника чрез посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ, и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен с декларация; 5.Договор за създаване на обединение (когато е приложимо); 6.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата-представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощ. негов представител; 7.Декларация за определяне на срок на валидност на офертата, не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за приемане на офертата; 8.Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП; 9.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП; 10.Списък на строителството, изпълнено през последните пет години считано от датата на подаване на офертата, а за строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката и: а)посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б)удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в)копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 11.Декларация със списък на техническите лица, вкл. на тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката; 12.Декларация по чл.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 13.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на общ. поръчка; 14.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 15.Документ /талон и удостоверение/ за това, че Участникът е вписан в ЦПРС, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от този вид; 16.Копие от валидни застраховки, съгласно чл.171 от ЗУТ за задължително застраховане в проектирането и строителството; 17.Техническо предложение; 18.Ценово предложение; 19.Количествено-стойностни сметки по обекти; 20.Анализи на единичните офертни цени на всички видове работи от КСС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/08/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде изтеглена от профила на купувача интернет сайта на община Летница до 28.08.2014 г. Кандидатите следва да изтеглят образците на документите и да се информират за клаузите в проекта на договора. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба) в деловодството на общината, ІІ етаж, стая 201, гл.експерт „Връзки с обществеността”, за сметка на участника. Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност-факс и електронен адрес. На плика се записва: Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: «Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински сгради и обекти, Община Летница». При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците офертите, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията и условията на Възложителя. При сключване на договор класираният на първо място участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Място, ден и час на разглеждане на предложенията – 29.08.2014 година от 10.00 часа в заседателна зала „Форум” на Община Летница.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/08/2014