Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна, ул."МАрин Дринов" № 55, За: И.Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: гр.Варна, ул."Марин Дринов" № 55

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за обособяване на Дисекционен сектор в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов”-Варна“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособяване на 5 дисекционни зали, 4 офис помещения, санитарни възли, предверие и коридори. Възложителят ще използва бюджетни средства и собствени приходи за извършване на дължимите плащания по сключеният договор.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна, ул."Марин Дринов" № 55

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество. Да бъдат спазени техническите спецификации и изисквания на Възложителя. Предложението на Участника трябва да бъде с параметри, идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в спецификацията /Приложение № 2/. Срок за изпълнение на поръчката: не по-дълъг от 35 /тридесет и пет/ календарни дни и не по-кратък от 30 /тридесет/ календарни дни. Предложените от участника единични цени трябва да включват всички разходи за изпълнение на поръчката: за труд, материали, механизация, печалба, доставка, складиране, управление и всички други фактори, които влияят върху образуването на тези цени, включително и за поддържането на обекта по време на строителството и в нормативно определения гаранционен срок. Непредвидени дейности, необходимостта от които е възникнала в хода на изпълнение на поръчката, се възлагат допълнително след представяне от Изпълнителя и приемане от Възложителя на допълнителна Количествено-стойностна сметка. Допълнително възникналите дейности се заплащат на база посочените в офертата на Изпълнителя единични цени за този вид дейност, а ако не са посочени такива – на база анализ на ценообразуването за определяне на цени СМР за допълнителни дейности, които се утвърждават от Възложителя. В Ценовото си предложение всеки участник следва да зададе и следните елементи на ценообразуването: - Часова ставка – лв./ч.ч. - Допълнителни разходи върху труда - % - Допълнителни разходи върху механизацията - % - Доставно – складови разходи върху материалите - % - Печалба - % Извършените СМР следва да са съпроводени с гаранционен срок на изпълненото, не по-малък от посочените минимални гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. За видовете работи, за които не е упоменат гаранционен срок в Наредба № 2 от 31.07.2003г., се определя гаранция от 2 години, считано от датата на приемане на съответните дейности от Възложителя. Изисквания към участниците: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Изисквания за технически възможности на участника: Участникът следва да представи посочените в раздел ІV от Приложение № 1 документи, удостоверяващи техническите възможности и квалификация за изпълнение предмета на поръчката, съобразно заложените от възложителя минимални изисквания.Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПРИ КРИТЕРИЙ – ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА В процедура за възлагане на поръчка с предмет „Избор на изпълнител за обособяване на Дисекционен сектор в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов”-Варна“, Възложителят е посочил критерий за оценка на офертите “Икономически най-изгодна оферта”. Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начинът, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи изпълнителят на поръчка. Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база посочените по-долу показатели за оценка.Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. След като извърши предварителната проверка за комплектоваността на подадените оферти длъжностните лица пристъпват към подробно оценяване на офертите, като разглежда критерия, показателите и методиката за оценка.I. Оценка по финансов показател „предлагана цена по основна КСС с добавени 10 % непредвидени разходи” К1- до 50 т. Участникът, предложил най-ниската цена получава 50 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:K1 =най-ниска цена/съот.ценах50 ІІ. Оценка по финансов показател „елементи на ценообразуване” К2- до 6 т. Оценява се по следния начин: № Показатели на ценообразуване Мярка Точки 1 Часова ставка лв./ч.ч. 2 2 Допълнителни разходи върху труда % 1 3 Допълнителни разходи върху механизацията % 1 4 Доставно-складови разходи върху материалите % 1 5 Печалба % 1 Най-ниска стойност на Елемент Ел1,2,...5 = Т х ---------------------------------------, където : Елемент на оценяван участник „Т“ е максимално възможният брой точки за съответния елемент;К2= (Ел1 + Ел 2 + Ел3 + Ел4 + Ел5) ІІI. Оценка по показател „срок за изпълнение” К3 - до 4 т.Най-краткият срок за изпълнение получава най-висока оценка – 4 точки.Оценките на останалите участници се определят по формулата:K3 = най-кратък срок/съотв.срок х4 IV. Оценка по технически показатели К4 - до 40 т.Оценява се по следната формула: К 4 = К 4A + К 4B + К 4C Където:К 4A – брой точки, получени от участника по Таблица А – до 30 т.;К 4B – брой точки, получени от участника по Таблица B – до 5 т.;К 4C – брой точки, получени от участника по Таблица C – 5 т.; А. Оценка на предложение за технология и организация на изпълнението на строително-ремонтни работи. Предложени материали и обосновка/мотиви за техния подбор и качество. От участника в процедурата се изисква да демонстрира, че неговите предложения по отношение строително-ремонтните дейности на обекта отговарят на техническите изисквания на Възложителя и нормите за високо качество. За да се даде възможност да направи това по един структуриран начин, съпоставим между участниците в процедурата, от участника в процедурата се иска да представи своите строително-ремонтни предложения по структурата, описана по-долу: 1. Строително-ремонтни методи, използвани материали, качество на материалите и показатели, които водят до измерими подобрения на обектите. Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на строително-ремонтните методи и влаганите материали. Описанието на методите трябва да бъде достатъчно изчерпателно, за да позволи на Възложителя да ги анализира. Методите трябва да включват най-малко следното: а) Обосновка на предлаганите материали и тяхното качество, технология на изпълнение, съобразно с декларираното оборудване; б) Вътрешна инфраструктура – Кабелна мрежа, Контактна мрежа, Осветление - обосновка на предлаганите материали и тяхното качество; технология на изпълнение, съобразно с декларираното оборудване; в) Идентификация на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора. Предложени мерки за тяхното управление;Продължава в допълн.инфор

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/08/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана и приложенията към нея са публикувани в профила на купувача на електронната страница на Възложителя, www.mu-varna.bg секция публични покани.Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес,телефон, факс и електронен адрес на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 424 до 17:00 часа на 21.08.2014 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Офертите ще бъдат отворени на 22.08.2014г. от 15:30часа в сграда Ректорат на МУ-Варна, адрес:гр.Варна, ул."Марин Дринов" № 55. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Продължение-методика за оценка на офертите:г) Подобрения в строително-ремонтните процеси, които подобряват качеството. Изложените строително-ремонтни методи трябва да са изпълними. Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора с предложени адекватни мерки за тяхното управление. В. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 1. Организация и ключов персонал От участника в процедурата се изисква да представи следното: 1.1. Организационна схема на персонала, която показва организационната структура с ключовите длъжности. Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между: - Възложител и Изпълнител; - персонала на обекта и централния офис; - партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/. 1.2. Описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал. 2. Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. От участника в процедурата се изисква да представи следното: - структура за управление на качеството; - мерки за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 3. Оценяване. Оценяване на представянето на Участника в процедурата по това приложение ще се насочи към степента, до която участникът в процедурата ясно и удовлетворително е демонстрирал, че той е установил: - необходимата организационна структура и мястото на всяко лице от ключовия персонал; - ясни комуникационни взаимоотношения между Възложител и Изпълнител; обекта и централния офис; Партньорите и Обединението /при наличие на Обединение/. - необходимия диапазон на отговорности и делегиране на пълномощия на ключовия управленски персонал; - структурата за управление на качеството; - мерки по опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. С. Планиране изпълнението на обекта. 1. Планиране изпълнението на обекта. От участника се изисква да демонстрира, че неговото планиране е реалистично, и че той вярно е определил основните ограничения от време и ресурси за напредъка на обекта. За да се даде възможност да направи това по един структуриран начин, съпоставим между участниците в процедурата, от участника в процедурата се иска да представи подробна времева програма. Подробната времева програма трябва: да бъде представена като линеен график; да се придружава от анализ, който ясно да обоснове продължителността на основните строително-ремонтни работи на обекта; 2. Оценяване.Оценяването на представянето на участника в процедурата по това приложение ще се насочи към степента, до която участникът ясно и удовлетворително е демонстрирал, че той правилно е планирал своята работа като е преценил основните ограничения върху последователността и напредъка на обекта. Поради заложеният ограничен брой символи в настоящия образец, пълната методика за оценка на офертите е поместена в профила на купувача-Приложение №15 към поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/08/2014