Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: И. Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: ул."Марин Дринов" № 55

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на публичната покана е избор на Изпълнител за извършване на доставки на горива за моторни превозни средства за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. Доставките ще се извършват чрез закупуване на горивата в бензиностанции на Изпълнителя при условията на отложено плащане чрез използване на карти за безналично разплащане. Видовете горива са:Автомобилен бензин А95Н, Автомобилен бензин А98Н, Дизелово гориво, Газ пропан-бутан за автомобили.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09132100, 09133000, 09134200

Описание:

Безоловен бензин
Втечнен нефтен газ (ВНГ)
Дизелово гориво


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество горива - 23 000 литра

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Бензиностанции на територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество. Да бъдат спазени техническите спецификации и изисквания на Възложителя. Предложението на Участника трябва да бъде с параметри, идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в спецификацията /Приложение № 2/. Срок за изпълнение на поръчката: 1 (една) година, считано от датата на подписване на договора или до достигане на максималната стойност на поръчката.Възложителят закупува горива в бензиностанциите на участника определен за Изпълнител при условията на отложено плащане, чрез използване на карти за безналично плащане, за регистрация и оторизация на покупките. Издаването и обслужването на картите е за сметка на Изпълнителя и Възложителя не дължи допълнително заплащане за издаването и/или подмяната им, както и за обслужването им. Цената се определя на база цената на колонка за съответното гориво в бензиностанциите на Изпълнителя в деня на зареждането,намалена с посочения в ценовата му оферта процент търговска отстъпка за съответния вид гориво(не по-малко от 2%). Посоченият процент търговска отстъпка е постоянна величина за целия срок на действие на договора. Ежемесечно се издава фактура за потребено гориво през предходния календарен месец и се представя отчет за зареденото гориво, с подробна справка за всяко зареждане по всяка една от издадените карти за безналично разплащане, съдържаща: място, дата и час, показания на километража по данни на шофьора, вид гориво, количество, ед.цена и номера на карта. Възложителят заплаща стойността по всяка фактура в срок до 30 календарни дни от датата на издаването й по банкова сметка на Изпълнителя. Всички цени са в български лева. В крайната цена са включени: труд, материали, механизация, печалба, доставка, складиране, управление, такси, акцизи, мита и всички други фактори, които влияят върху образуването на тези цени.Възложителят не заплаща гаранционен депозит за обезпечаване на кредитния си лимит. Текущото издаване на нови карти и преустановяване употребата на действащи карти се извършва въз основа на писмена заявка от страна на Възложителя и е за сметка на Изпълнителя. Общите условия за издаването и ползването на карти за безналично разплащане са приложими само в частта, в която не противоречат на общите условия на Възложителя обявени в публичната покана и приложенията към нея. Изисквания към участниците: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Изисквания за технически възможности на участника:Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Всеки участник трябва да представи доказателства за наличие на необходимите за изпълнение на поръчката наети или собствени бензиностанции, като за целта предоставя Справка-декларация (Приложение №7), с приложени документи доказващи правото на ползване на съответния обект. Ако се представя договор за наемане или използване на ресурсите на трето лица, срока на договора следва да бъде не по-кратък от крайният срок за изпълнение на поръчката. Минимални изисквания: да притежава или да има право на ползване на бензиностанции на територията на следните градове и главни пътища: гр. Варна - минимум 3 /три/; гр. София - минимум 3 /три/; гр. Пловдив - минимум 3 /три/; гр. Велико Търново - минимум 3 /три/; гр. Плевен - минимум 2 /две/; гр. Стара Загора - минимум 2 /две/; гр. Сливен - минимум 2 /две/; гр. Шумен - минимум 2 /две/; гр. Русе - минимум 2 /две/; гр. Бургас - минимум 2 /две/; пътя Варна-София - минимум 4 /четири/; пътя Варна-Бургас - минимум 2 /две/; пътя Варна- всички посочени по-горе дестинации – минимум 1 /една/.....Продължава в допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/08/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана и приложенията към нея са публикувани в профила на купувача на електронната страница на Възложителя, www.mu-varna.bg секция публични покани.Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката,адрес,телефон, факс и електронен адрес на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 424 до 17:00 часа на 20.08.2014 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Офертите ще бъдат отворени на 21.08.2014г. от 10:30 часа в сграда Ректорат на МУ-Варна, адрес: гр.Варна, ул."Марин Дринов" № 55. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.Участници, чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране. Продължение: Задължително условие е в притежаваните или ползвани от Участника бензиностанции да имат система за безналично разплащане с карти.Изпълнителят следва да осигури на Възложителя постоянен, неограничен достъп по електронен път до цялостната информация за извършените зареждания за всяка една карта. Посочените в спецификацията (Приложение № 2) количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали посочените количества, съобразно нуждите си и финансовата си обезпеченост. Начин на финансиране: Възложителят ще използва бюджетни средства и собстевни приходи за извършване на дължимите плащания по сключеният договор. Гаранции: Участникът представя гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписване на договора. Размерът на гаранциите е както следва: Гаранцията за участие е в размер на 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева). Гаранция за изпълнение – 5% (пет процента) от максимално допустимата стойност на договора без ДДС. Формата на гаранциите е по избор на участника: • парична сума - платима по банкова сметка на Медицински университет – Варна / Банка ДСК ЕАД, клон Варна. BIC: STSABGSF IBAN:BG24STSA93003100040700 - в лева/; • банкова гаранция - банковата гаранция да е авизирана от българска банка, ако същата е издадена от чуждестранна банка. В платежното нареждане или в оригинала на банковата гаранция изрично се посочва наименованието на процедурата, за която се внася. Всички разходи по гаранциите в процедурата са за сметка на Участника, а разходите по евентуалното им усвояване за сметка на Възложителя. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/08/2014