Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: инж.Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: община Белослав, стая №

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

,,Изготвяне на работен проект за разширяване на сградата на ОДЗ „Дора Габе” с.Езерово, община Белослав”. Предвижда се ново застрояване между сградата на ОДЗ и кухнеския блок на два етажа, като на първия етаж ще се изгради физкултурно - музикален салон, методичен кабинет и учителска стая, а на втория – помещения, необходими за една група деца за общо 20 деца, съгласно изискванията на чл.40, ал.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за осигуряване на необходимата площ за едно дете и Наредба №3/2007 год. за здравните изисквания към детските градини, издадена от Министерство на здравеопазването. На първия етаж да се проектира физкултурно-музикален салон, методичен кабинет и учителска стая. На втория етаж: Помещения за една група - Спалнята и занималнята да са в непосредствена функционална връзка. Да се предвидят необходимите входно предверие, гардероб, санитарен възел /тоалетни, умивални/ и кухненския офис – разливочна. В занималнята да се обособи кът за хранене, като се предвиди непосредствена връзка с кухненския офис – разливочна. Да се осигурят всички необходими функционални връзки /гардероб-умивалня-тоалетна/, /спалня-занималня/, /занималня-кухня/ и др. Светлата височина във всички помещения да е минимум 2,60 м. Прозорците в спалните и занималните да са на височина 0,60 м от пода и с възможност за поставяне на слънцезащитни устройства, като най-малко 50% от площта им е отваряема. Терасите /верандите/ да се обезопасят и оборудват със сенници във връзка с използването им за игра или сън на открито. По възможност да се осигури достъпна среда в съответствие с Наредба №4/01.07.2009 год. за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания. Да се изготви архитектурно заснемане на съществуващата сграда на Обединеното детско заведение. Проектът по всички части да се представи на Възложителя в четири (4) екземпляра на хартия и на магнитен носител. Проектът по част „Конструктивна” да съдържа: Част „Конструктивна”, която да определя строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения и строително-технологичните решения, в т.ч. всички необходими детайли и монтажни схеми; Количествено-стойностна сметка. Проектът по част „Електро” да се изготви съгласно изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Вътрешните ел инсталации да се проектират съгласно технологичното оборудване и обзавеждане на обекта и да включват:Ел инсталации – осветление и контакти „общо предназначение”, Ел.инсталации–технологично оборудване, Евакуационно осветление, Мълниезащита. За новопроектираната пристройка да се проектират сградни ВиК инсталации, съгласно Наредба №4/2005 год.за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации. Водопроводната инсталация да се оразмери съгласно нормите за водоснабдяване на обществени сгради със съответното предназначение. Да се проектира водопроводна инсталация за централно снабдяване с топла вода от съществуващото котелно, с възможност за дозагряване на водата от слънчеви колектори. Източник на финансиране – 10% от стойността на договора са собствени бюджетни средства, останалите – от Държавен фонд «Земеделие» по Програма за развитие на селските райони на Република България, по друга програма на Европейски съюз, осигуряване на финансиране от собствени бюджетни средства или от други източници на финансиране на обекта.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвижда се да се изготви проект за разширяване на сградата на ОДЗ „Дора Габе” с.Езерово, община Белослав”. Да се представят проекти по следните части: ЧАСТ АРХИТЕКТУРА,ЧАСТ СТРОИТЕЛНО – КОНСТРУКТИВНА, ЧАСТ ЕЛЕКТРО и част В и К; Проектът по всички части да се представи на Възложителя в четири (4) екземпляра на хартия и на магнитен носител.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Белослав, с.Езерово

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът да разполага с екип от проектанти в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност - собствени или наети лица, които ще участват в изготвянето на проектите по следните части: ЧАСТ АРХИТЕКТУРА,ЧАСТ СТРОИТЕЛНО – КОНСТРУКТИВНА, ЧАСТ ЕЛЕКТРО, част В и К; Предложените проектанти следва да имат сключен договор с участника (трудов или граждански). Когато участникът е обединение, изискването важи за обединението като цяло. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се прилага и за тях в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. 2. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи: 2.1.Списък на проектантите и архитектите, които ще участват в изготвянето на проекта. Участникът може да предложи едно и също лице по съответната част на проекта, ако лицето отговаря на посочените в документацията изисквания. Списъкът следва да съдържа имената, образованието, професионалния опит и квалификация и каква част ще проектира лицето, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго); 2.2. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по съответните части на проекта. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 3.При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 3.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 от ЗОП, издадени от компетентен орган- свидетелство за съдимост. 3.2. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП. 3.3.заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност за 2014 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

а) Техническа оценка – 50 т.; б) Предлагана цена – 50 т. Начин на определяне на комплексната оценка: Класирането се извършва на база комплексен коефициент К комплексно, получен от сумата на стойностите на оценката по съответните показатели по следната формула: К комплексно = К1 + К2 На първо място се класира участника получил най-висок К комплексно, където: Критериите К1 и К2 представляват произведение от съотношение на стойности и по критерия в общата оценка, където Показател: Техническа оценка със следните подпоказатели: 1. Подпоказател К1.1 – “ Срок за изготвяне на проектите”. Относителна тежест на К1.1 в показателя К1 - 70% 2. Подпоказател К1.2 - "Срок за отстраняване на установени непълноти и грешки до окончателното приемане на извършената работа" - Относителна тежест на К1.2 в показателя К1 - 30%; К1= [(К1.1мин/К1.1участник х 70%) + (К1.2мин/К1.2участник х 30%)] х 50, където: - К1.1участник е предложението на оценявания участник по критерия „Срок за изготвяне на проектите ”, а К1.1мин е минимално предложения от участник срок по същия критерий. - К1.2участник е предложението на оценявания участник по критерия „Срок за отстраняване на установени непълноти и грешки до окончателното приемане на извършената работа”, а К1.2мин е минимално предложения от участник срок по същия критерий. Показател: К2 -Предлагана цена - тежест: 50т. К2 = [(К2мин / К2участник ) х 50, където : К2мин е най-ниското предложение по критерия „предлагана цена”, а К2участник е предложението на оценявания участник по същия показател.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/08/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок и място за получаване на офертите: Офертите следва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик с надпис: За участие в процедура по реда на Глава 8а на ЗОП с предмет: ,,Изготвяне на работен проект за разширяване на сградата на ОДЗ „Дора Габе” с.Езерово, община Белослав”, Име и адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail и подадени по съответния ред в деловодството на община Белослав, адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики” № 23, в срок до 16:30 часа на 20.08.2014 г. Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите се отварят на 21.08.2014г.от 10:00часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация Белослав, гр.Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23. Подробни указания за оформянето на офертата, както и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на община Белослав-www.beloslav.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/08/2014