Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна, ул."МАрин Дринов" № 55, За: И.Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: гр.Варна, ул."Марин Дринов" № 55

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на строително-ремонтни работи в кабинети и учебни зали предоставени за управление на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна, находящи се сградата РЗИ, гр.Варна, ул.Брегалница“ № 3, обособен в следните позиции: Обособена позиция № 1 "Извършване на строително-ремонтни работи в кабинети и учебни зали №№ 301,303, 305, 307, 308-310, 402, 403, 406-408, 410, 414, 711, 717, 719, 1013, 1014 и 1111 в сградата на РЗИ-Варна" Обособена позиция № 2 "Извършване на строително-ремонтни работи в кабинети и учебни зали №№ 802, 804, 806, 811, 814 и 817 в сградата на РЗИ-Варна" Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. Договор за възлагане ще се сключи за всяка една от позициите по отделно. Всеки участник трябва да подаде оферта за всички дейности, включени в спецификацията за съответната позиция /Приложение № 2/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1:Извършване на строително-ремонтни работи в кабинети и учебни зали №№ 301,303, 305, 307, 308-310, 402, 403, 406-408, 410, 414, 711, 717, 719, 1013, 1014 и 1111 в сградата на РЗИ-Варна, части Архитектурна, ВиК, Електрическа. Прогнозна стойност 99 200 лв. без ДДС. Обособена позиция № 2: Извършване на строително-ремонтни работи в кабинети и учебни зали №№ 802, 804, 806, 811, 814 и 817 в сградата на РЗИ-Варна, части Архитектурна, ВиК, Електрическа.Прогнозна стойност 82 800 лв. без ДДС. Възложителят ще използва бюджетни средства и собствени приходи за извършване на дължимите плащания по сключеният договор.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

182000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна, ул."Брегалниця" № 3

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество. Да бъдат спазени техническите спецификации и изисквания на Възложителя. Предложението на Участника трябва да бъде с параметри, идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в спецификацията /Приложение № 2/. Срок за изпълнение на поръчката: не по-дълъг от 35 /тридесет и пет/ календарни дни и не по-кратък от 30 /тридесет/ календарни дни. Предложените от участника единични цени трябва да включват всички разходи за изпълнение на поръчката: за труд, материали, механизация, печалба, доставка, складиране, управление и всички други фактори, които влияят върху образуването на тези цени, включително и за поддържането на обекта по време на строителството и в нормативно определения гаранционен срок. Непредвидени дейности, необходимостта от които е възникнала в хода на изпълнение на поръчката, се възлагат допълнително след представяне от Изпълнителя и приемане от Възложителя на допълнителна Количествено-стойностна сметка. Допълнително възникналите дейности се заплащат на база посочените в офертата на Изпълнителя единични цени за този вид дейност, а ако не са посочени такива – на база анализ на ценообразуването за определяне на цени СМР за допълнителни дейности, които се утвърждават от Възложителя. В Ценовото си предложение всеки участник следва да зададе и следните елементи на ценообразуването: - Часова ставка – лв./ч.ч. - Допълнителни разходи върху труда - % - Допълнителни разходи върху механизацията - % - Доставно – складови разходи върху материалите - % - Печалба - % Извършените СМР следва да са съпроводени с гаранционен срок на изпълненото, не по-малък от посочените минимални гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. За видовете работи, за които не е упоменат гаранционен срок в Наредба № 2 от 31.07.2003г., се определя гаранция от 2 години, считано от датата на приемане на съответните дейности от Възложителя. Изисквания към участниците: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Изисквания за технически възможности на участника: Участникът следва да представи посочените в раздел ІV от Приложение № 1 документи, удостоверяващи техническите възможности и квалификация за изпълнение предмета на поръчката, съобразно заложените от възложителя минимални изисквания.Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПРИ КРИТЕРИЙ – ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА:В процедура за възлагане на поръчка с предмет "Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи в кабинети и учебни зали в сградата на РЗИ-Варна", Възложителят е посочил критерий за оценка на офертите “Икономически най-изгодна оферта”. Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начинът, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи изпълнителят на поръчка. Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база посочените по-долу показатели за оценка.Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. След като извърши предварителната проверка за комплектоваността на подадените оферти длъжностните лица пристъпват към подробно оценяване на офертите, като разглежда критерия, показателите и методиката за оценка.I. Оценка по финансов показател „предлагана цена по основна КСС с добавени 10 % непредвидени разходи” К1- до 50 т. Участникът, предложил най-ниската цена получава 50 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:K1 =най-ниска цена/съот.ценах50 ІІ. Оценка по финансов показател „елементи на ценообразуване” К2- до 6 т. Оценява се по следния начин: № Показатели на ценообразуване Мярка Точки 1 Часова ставка лв./ч.ч. 2 2 Допълнителни разходи върху труда % 1 3 Допълнителни разходи върху механизацията % 1 4 Доставно-складови разходи върху материалите % 1 5 Печалба % 1 Най-ниска стойност на Елемент Ел1,2,...5 = Т х ---------------------------------------, където : Елемент на оценяван участник „Т“ е максимално възможният брой точки за съответния елемент;К2= (Ел1 + Ел 2 + Ел3 + Ел4 + Ел5) ІІI. Оценка по показател „срок за изпълнение” К3 - до 4 т.Най-краткият срок за изпълнение получава най-висока оценка – 4 точки.Оценките на останалите участници се определят по формулата:K3 = най-кратък срок/съотв.срок х4 IV. Оценка по технически показатели К4 - до 40 т.Оценява се по следната формула: К 4 = К 4A + К 4B + К 4C Където:К 4A – брой точки, получени от участника по Таблица А – до 30 т.;К 4B – брой точки, получени от участника по Таблица B – до 5 т.;К 4C – брой точки, получени от участника по Таблица C – 5 т.; А. Оценка на предложение за технология и организация на изпълнението на строително-ремонтни работи. Предложени материали и обосновка/мотиви за техния подбор и качество. От участника в процедурата се изисква да демонстрира, че неговите предложения по отношение строително-ремонтните дейности на обекта отговарят на техническите изисквания на Възложителя и нормите за високо качество. За да се даде възможност да направи това по един структуриран начин, съпоставим между участниците в процедурата, от участника в процедурата се иска да представи своите строително-ремонтни предложения по структурата, описана по-долу: 1. Строително-ремонтни методи, използвани материали, качество на материалите и показатели, които водят до измерими подобрения на обектите. Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на строително-ремонтните методи и влаганите материали. Описанието на методите трябва да бъде достатъчно изчерпателно, за да позволи на Възложителя да ги анализира. Методите трябва да включват най-малко следното: а) Обосновка на предлаганите материали и тяхното качество, технология на изпълнение, съобразно с декларираното оборудване; б) Вътрешна инфраструктура – Кабелна мрежа, Контактна мрежа, Осветление - обосновка на предлаганите материали и тяхното качество; технология на изпълнение, съобразно с декларираното оборудване; в) Идентификация на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора. Предложени мерки за тяхното управление;Продължава в допълн.инфор

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/08/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана и приложенията към нея са публикувани в профила на купувача на електронната страница на Възложителя, www.mu-varna.bg секция публични покани.Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, об.поз., име, адрес,телефон, факс и електронен адрес на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 424 до 17:00 часа на 19.08.2014 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Офертите ще бъдат отворени на 20.08.2014г. от 10:30 часа в сграда Ректорат на МУ-Варна, адрес:гр.Варна, ул."Марин Дринов" № 55. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Продължение-методика за оценка на офертите:г) Подобрения в строително-ремонтните процеси, които подобряват качеството. Изложените строително-ремонтни методи трябва да са изпълними. Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора с предложени адекватни мерки за тяхното управление. В. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 1. Организация и ключов персонал От участника в процедурата се изисква да представи следното: 1.1. Организационна схема на персонала, която показва организационната структура с ключовите длъжности. Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между: - Възложител и Изпълнител; - персонала на обекта и централния офис; - партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/. 1.2. Описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал. 2. Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. От участника в процедурата се изисква да представи следното: - структура за управление на качеството; - мерки за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 3. Оценяване. Оценяване на представянето на Участника в процедурата по това приложение ще се насочи към степента, до която участникът в процедурата ясно и удовлетворително е демонстрирал, че той е установил: - необходимата организационна структура и мястото на всяко лице от ключовия персонал; - ясни комуникационни взаимоотношения между Възложител и Изпълнител; обекта и централния офис; Партньорите и Обединението /при наличие на Обединение/. - необходимия диапазон на отговорности и делегиране на пълномощия на ключовия управленски персонал; - структурата за управление на качеството; - мерки по опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. С. Планиране изпълнението на обекта. 1. Планиране изпълнението на обекта. От участника се изисква да демонстрира, че неговото планиране е реалистично, и че той вярно е определил основните ограничения от време и ресурси за напредъка на обекта. За да се даде възможност да направи това по един структуриран начин, съпоставим между участниците в процедурата, от участника в процедурата се иска да представи подробна времева програма. Подробната времева програма трябва: да бъде представена като линеен график; да се придружава от анализ, който ясно да обоснове продължителността на основните строително-ремонтни работи на обекта; 2. Оценяване.Оценяването на представянето на участника в процедурата по това приложение ще се насочи към степента, до която участникът ясно и удовлетворително е демонстрирал, че той правилно е планирал своята работа като е преценил основните ограничения върху последователността и напредъка на обекта. Поради заложеният ограничен брой символи в настоящия образец, пълната методика за оценка на офертите е поместена в профила на купувача-Приложение №15 към поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/08/2014