BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Аварийно почистване на северен отливен канал на преливник № 1 в участъка от км. 3+387 до км.+934, гр. Пловдив от прораснала растителност – изсичане на храсти и дървета и цялостно освобождаване на сечението на канала от растителност, за срок на изпълнение до 1 (една) година от датата на сключване на договора. Дейностите, които се предвижда да бъдат извършвани, са посочени в поканата за участие. Възложителят ще заплаща услугата 30 (тридесет) календарни дни след представяне на протокол за извършена работа и данъчна фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90470000

Описание:

Услуги по почистване на канализационни тръби, колектори или отводнителни канали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точният обем не може да бъде определен. Посочената стойност е максимално възможната, но не е задължителна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обект в гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие, която може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Цена – тежест 80 точки К2 - Срок на изпълнение - тежест 20 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/08/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 15.08.2014 г. (петък) в 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/08/2014